Rehabilitering og helsefremming

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever omlag 15 prosent av verdens befolkning med en funksjonsnedsettelse. Det er et stort behov for økt kunnskap om rehabilitering og helsefremming.

Hovedmålet til forskningsgruppen er å øke kunnskapen om hvordan personer med kortere eller langvarige helseutfordringer i ulike livsfaser mestrer sine hverdagsaktiviteter i sitt miljø.

Rehabilitering og helsefremming inkluderer prosesser der flere aktører samarbeider for å muliggjøre best mulig funksjon og mestring, selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Helse og velvære fremmes både på individuell, gruppe- og systemnivå.

Forskergruppens medlemmer har bakgrunn fra ulike helse- og samfunnsvitenskapelige fag. Gruppen forsker på utvikling, implementering, effekt av ulike tiltak samt kulturelle og strukturelle betingelser for rehabiliterende og helsefremmende prosesser.

Forskningsgruppen har følgende forskningsområder:

 1. Forskning innen hverdagsrehabilitering. Effektstudier og kvalitative intervjuer av pårørende, brukere og helsepersonell.
 2. Rehabilitering i ett globalt perspektiv
 3. Forskning knyttet til helsefremming og salutogenese i hele livsløpet.
 4. Bedringsprosesser, helsefremmende kompetanse og brukermedvirkning

Pågående forskningsprosjekt

 • Resultatevaluering av Omsorg 2020
 • Aktiv og meningsfylt hverdag
 • MEDSAM – Modeller for medborgersamskaping
 • Brukermedvirkning – fra politikk til praksis
 • Hverdagsrehabilitering – ulike studier
 • Engelskspråklig vitenskapelig antologi om hverdagsrehabilitering
 • Rehabiliteringsforløp hos eldre voksne etter hoftebrudd
 • Osteoporose: kvinners erfaringer med helsefremming og behandling
 • Bedre liv med KOLS» - Et helsefremmende egenomsorgsprogram
 • Revmatisk sykdom og fatique- mestring av hverdagen, behov og forventinger til helsepersonell
 • Levevilkår, mestring og kompetanseutvikling hos unge voksne med psykoselidelser- med fokus på fysisk aktivitet som en mestringsressurs
 • Experiences of Being a Clubhouse Member: Qualitative Studies in a Norwegian Context
 • Promoting Movement Quality and Movement Awareness Learning within Physiotherapy in Mental Health – Everyday Movements and Health Promotion. – a multi-cultural project
 • Reflections on Developing a Global Master's Programme in Healthy Ageing and Rehabilitation
 • Disability, Rehabilitation and Global Health
 • Utdanningsprosjekt for fysioterapi og flyktninger

Forskergruppeleder

bilde av Merethe Hustoft

Merethe Hustoft

Førsteamanuensis