Førsteamanuensis

Silje Valde Onsrud

Arbeids- og kompetanseområde

Silje Valde Onsrud er førsteamanuensis i musikkpedagogikk (Ph.d.) ved Institutt for kunstfag, og forskar på musikkpedagogiske praksisar og musikkdidaktisk materiale innafor barnehage, grunnskule, barnehagelærarutdanning og grunnskulelærarutdanning. Onsrud har emneansvar for masteroppgåveskriving i grunnskulelærarutdanninga og kunstfagdidaktikk i ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser. I tillegg rettleier ho master- og ph.d.-kandidatar.

Pågåande prosjekt:

"Music Teacher Education for the Future" (FUTURED 2019-2022) er eit NFR-finansiert prosjekt som kartlegg musikkfaget i den nye femårige grunnskulelærarutdanninga og prøver ut undervisningspraksisar for framtida i samarbeid med studentar. Rolle: Nestleiar og arbeidspakkeleiar.

Nettside til FUTURED

"Gender Issues in Scandinavian Music Education" (2019-2021) er eit bokprosjekt som samlar kjønnsproblematiserande forsking på ulike musikkpedagogiske praksisar frå kulturskule til høgare utdanning. Prosjektet samlar 11 bidragsytarar frå det musikkpedagogiske forskingsfeltet i Skandinavia. Boka blei utgitt på Rouledge forlag i april 2021. Rolle: Prosjektleiar, medredaktør og forfattar.

Routledge sin omtale av boka

Utvalde publikasjonar:

Onsrud, Silje Valde (2021). Thinking queer pedagogy for music education with Girl in Red. In Onsrud, S.V., Blix, H.S. and Vestad I.L. (eds.): Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. London: Routledge Publisher.

Blix, Hilde Synnøve, Vestad, Ingeborg Lunde og Onsrud, Silje Valde (2021). Envisioning Gender Diversity for Music Education. In Onsrud, S.V., Blix, H.S. and Vestad I.L. (eds.): Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. London: Routledge Publisher.

Onsrud, Silje Valde (2019). Sang som meningsskaping og danning i barnehagen: Om sangrepertoarets muligheter og grenser. Tiri Bergesen Schei (red.): Musikkpraktisk klokskap i arbeid med barnehagebarn. Bergen: Fagbokforlaget

Onsrud, Silje Valde (2017). «And the melody still lingers on»: Om danningspotensiale i ein discolåt. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning, Årbok 18 Oslo: NMH-publikasjoner https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2484548?locale-attribute=en 

Onsrud, Silje Valde (2015). Gender Performativity through Musicking: Examples from a Norwegian Classroom Study. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning, Årbok 16 Oslo: NMH-publikasjoner  https://nmh.brage.unit.no/nmh-xmlui/handle/11250/2425456?locale-attribute=en  

 

 

Underviser i

 • Musikkdidaktikk
 • Diskursanalyse
 • Musikkpedagogisk teori
 • Kvalitative metodar
 • Kjønnsteori
 • Vitenskapsteori
 • Kunstfagdidaktikk

Forskar på

 • Kjønnsperformativitet i musikkpedagogiske praksiser
 • Sangrepertoar som kunst- og kulturuttrykk
 • Lærerutdanning for framtidas skole
 • Musikk i grunnskolelærerutdanninga (GLU)
 • Kjønnsperspektiv i utdanningsforsking

Forskargrupper