Hopp til innhald

MKUF501D Musikkfagleg profesjonsutvikling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet har fokus på sentrale tema innan musikkpedagogisk, musikkdidaktisk, estetisk og kunstnarisk verksemd. Studentane skal gjennom litteraturstudiar, tekstproduksjon og praktisk, skapande arbeid gjera seg kjent med teoriar, omgrep, perspektiv og debattar innan desse fag- og forskingsfelta. Koplinga mellom teoretisk og praktisk arbeid står sentralt i emnet. Det er eit viktig poeng at ein legg til rette for at studenten skal gjerast i stand til å sjå samanhengar mellom forskingsbasert kunnskap og eigen profesjonsidentitet, til dømes gjennom produksjon av podcast eller utarbeiding av fagessay. I emnet blir det lagt vekt på studentaktive læringsformer og sjølvstendig og kritisk bearbeiding av pensum.

Emnet blir avslutta med mappevurdering der studentane legg inn arbeid dei har jobba fram gjennom semesteret. I emnet er det lagt inn ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til praktisk, skapande arbeid.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om musikkpedagogikk som fagområde og forskingsfelt
 • har inngåande kunnskap om musikkdidaktisk teori og praksis
 • har inngåande kunnskap om fagdidaktiske og musikkpedagogiske grunnlagsproblem
 • har inngåande kunnskap om estetiske læreprosessar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke, drøfte og vurdere kritisk vitskaplege tekstar og forskings- og utviklingsarbeid innan fagområdet og relatere arbeida til det musikkpedagogiske og fagdidaktiske feltet
 • kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i fagområdet sine tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • kan arbeide praktisk og reflektere over eigen musikkutøving i lys av teoriar om kreativitet og/eller improvisasjon
 • kan anvende relevant teknologi i formidling av og arbeid med musikkpedagogiske, fagdidaktiske og/eller kunstnariske tema

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere skriftleg og munnleg om musikkpedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar og tema på ein analytisk og systematisk måte
 • kan formidle sjølvstendig arbeid til forskingsmiljø og praksisfelt og meistre uttrykksformene innan fagområdet
 • kan analysere og kritisk vurdere didaktiske og kunstnariske praksiser innanfor fagområdet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil vera samlingsbasert og nettstøtta. Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom gruppearbeid, forelesingar, litteraturstudiar, praktisk arbeid, rettleiing, studentframlegg og bruk av nettbaserte ressursar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Eit praktisk, utøvande arbeid
 • Gjennomføring av oppgåver som førebuing til samlingar og framlegging av arbeid på samlingar og nettmøter
 • Innlevering av tre artikkelsamandrag

Obligatoriske læringsaktivitetar blir nærare presisert ved semesterstart.

Vurderingsform

Mappeeksamen.

Innhald:

 • Ein refleksjonstekst eller fagessay basert på samandrag av artiklar.
 • Podcastproduksjon eller populærvitskapleg presentasjon knytt til sjølvvalt profesjonsarena

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Ved ikkje bestått kan det leverast forbetra versjon av mappa til ny eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel