Kunstfag

Master

Ønsker du å ta en masterutdanning i kunst og håndverk, drama, musikk, eller barne- og ungdomslitteratur? Velg samlingsbasert master i kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet.

Hvorfor velge master i kunstfag?

Den nye masterutdanningen er samlingsbasert og nettstøttet, og kan lett kombineres med jobb i skole eller kulturlivet. Samlingene vil foregå på Stord og i Bergen. Studiet har en praksisnær tilnærming og legger til rette for kontakt med samfunns-, arbeids- og kulturliv gjennom oppgaver og obligatoriske læringsaktiviteter. Din yrkesbakgrunn og erfaring fra tidligere utdanning vil sammen med undervisning, veiledning og andre aktiviteter gjøre at du får en master som gjør at du øker din kompetanse innen kunstfag.

Hvem passer utdanningen for?

Master i kunstfag passer for deg som er lærer og som ønsker videreutdanning i kunst og håndverk, drama, musikk eller barne- og ungdomslitteratur. Utdanningen passer også for deg som er utøver eller kulturarbeider og som jobber med opplæringsaktiviteter eller formidling i din arbeidshverdag, og for bachelorstudenter som vil bygge på utdanningen med en master.

Astrid Koppen Mjanger jobber som dramapedagog, norsklærer, frilansskuespiller og teaterinstruktør. Med en master fra Høgskulen på Vestlandet har hun utvidet sin kompetanse i både teater og pedagogikk, og fått tid til å fordype seg i tema hun brenner for.

Hva lærer du?

Studiet er organisert som et deltidsstudium på fire år. Det er også mulig å ta studiet på to eller tre år. Les mer i spørsmål-svar-bolken lenger nede på denne siden. 

Det vil bli lagt vekt på studentaktive læringsformer både ved fysisk og digital undervisning. Gjennom masterstudiet deltar du på forelesinger, veiledning, gruppearbeid og praktisk prosjektarbeid. I studiet skal du også lage presentasjoner, produsere tekst og arbeide kunstnerisk.

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Drama og anvendt teater
 • Kunst og håndverk
 • Musikk

Studiet består av fire fellesemner, samt to emner fra den studieretningen du velger.

Studieretningsemnene gir rom for faglig fordypning. I fellesemnene jobber vi blant annet med estetikk, kreativitet, vitenskapsteori, metode, forskingsetikk, utvikling av prosjektskisse og masteroppgaven. I masteroppgaven velger du et tema innenfor din studieretning.

 

Fordypninger

Barne- og ungdomslitteratur

Studieretningen barne- og ungdomslitteratur passer for deg som er opptatt av litteratur for barn og unge, og formidlingen av ulike typer barne- og ungdomslitteratur, enten det er bildebøker, fagbøker, dikt, film, dataspill, grafiske romaner eller ungdomsromaner.

I denne studieretningen vil du få muligheten til å fordype deg i aktuell forsnking og teori på feltet, og du vil få en grundig innføring i og erfaring med tekstproduksjon og litteraturformidling. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Åse Bjørg Høyvoll Kallestad

 

Drama og anvendt teater 

Studieretningen drama og anvendt teater passer for deg som ønsker å styrke og utvikle kunstfagene i skolen, kulturskolen, på ulike samfunnsarenaer eller i det frie kunstfeltet. Du vil lære om: 

 • Dramapedagogikk 
 • Drama og teaterteori 
 • "Fra tekst til teater"
 • Anvendt teater  
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Forsking gjennom drama og dramapedagogiske metoder  

Emnene i drama bygger på grunnutdanning og erfaring i drama og teater. Studiet er forskingsbasert, og krever at du har interesse for og evne til å reflektere både over teori, og egen og andres praksis. Undervisningen kombinerer teori og praksis,og foregår gjennom workshop, forelesninger og seminarer. 

Gjennom studieløpet skal studenten gjennomføre prosjekter i feltet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Mette Bøe Lyngstad eller Adam Cziboly

Kunst og håndverk

Velger du studieretningen kunst og håndverk får du fordype deg i kunst og håndverk som fag og kulturfelt. Du får kunnskap om fagdidaktikk, estetikk og vitenskapsteori, aktuell nasjonal og internasjonal forsking samt erfaring med å delta i kunnskapsbygging i fagområdet.

Gjennom eget skapende arbeid, feltarbeid og refleksjon knyttet til håndverk, estetikk, kultur og læring skal du utvikle din kunstfagdidaktiske kompetanse. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjetil Sømoe

Musikk

Velger du studieretningen musikk, vil du lære om musikkpedagogisk, musikkdidaktisk, estetisk og kunstnerisk virksomhet. Du får anledning til å fordype deg i tema du brenner for og tid til å jobbe med teoretisk kunnskap og praktisk, utøvende arbeid. 

I studieretningen musikk vil du utvikle din egen profesjonsidentitet gjennom kreative læreprosesser i musikkundervisning og musikkutøving. Vi anvender varierte arbeidsformer, som for eksempel podkast, blogging og workshops. Bruk av musikkteknologi vil inngå som en del av arbeidet i emnene. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Åsmund Espeland

Samlingsdatoer

Samlingene foregår i Bergen eller på Stord.

Høsten 2022

31. august - 2. september 2022: Oppstartssamling for alle studieretningene.

Studentene møtes til opplegg i Bergen (campus Kronstad) 31. august. Studieretningene i Drama og anvendt teater og Musikk blir værende i Bergen gjennom hele samlingen, mens studentene i Kunst og håndverk gjennomfører de to siste samlingsdagene (1 - 2. september) på Stord.

I tillegg kommer disse samlingene for studieretningene:

Barne- og ungdomslitteratur

 • 19. – 21. oktober: Bergen
 • 16. – 18. november: Bergen

Drama og anvendt teater

 • 4.-7. oktober: Bergen
 • 15. -18. november: Bergen

Kunst og håndverk

 • 24. – 26. oktober: Stord
 • 12. – 14. desember: Stord

Musikk

 • 24. – 26. oktober: Stord
 • 21. – 23. november: Bergen

Våren 2023

Barne- og ungdomslitteratur

 • 25. – 27. januar: Bergen
 • 20. – 22. mars: Bergen
 • 5. – 7. juni: Stord

Drama og anvendt teater

 • 9. - 12. januar: Bergen
 • 7. - 10. mars: Bergen
 • 2. - 5. mai: Bergen

Studentene i studieretningen Drama og anvendt teater vil våren 2023 ha praktisk eksamen på arenaer utenfor Høgsklen. Studenter som bor i Bergen og omegn gjennomfører eksamen som del av samlingen i mai. Studenter som kommer fra andre deler av landet avlegger eksamen på sine hjemsteder en annen dato i løpet av våren 2023 etter avtale med fagmiljøet i drama. Disse studentene deltar på tre av dagene i forbindelse med samlingen i mai. 

Kunst og håndverk

 • 9. – 11. januar: Stord
 • 13. – 15. mars: Stord
 • 5. – 7. juni: Stord

Musikk

 • 9. – 11. januar: Stord
 • 13. – 15. mars: Stord
 • 5. – 7. juni: Stord

Samlinger for studenter som ønsker å studere heltid første studieår

Studenter som ønsker å studere heltid på master i kunstfag skoleåret 22/23 skal i tillegg til å delta på samlinger i valgt studieretning følge samlinger med studenter fra master i kreative fag og læreprosesser (MaCrel). Samlingene med MaCrel er lagt til campus Stord og foregår på følgende datoer:

2022

 • 29. – 30. august
 • 17. – 18. oktober

2023

 • 18. – 20. januar
 • 27. – 29. mars
 • 8. – 9. juni

Spørsmål og svar om master i kunstfag

Hvilke fag og emner skal jeg ta på ulike tidspunkt i studiet?

Som deltidsstudent tar du emner i din valgte studieretning det første studieåret. Fra og med andre studieår går studenter fra alle studieretningsfagene sammen i fellesemne før man avsluttar studiet med masteroppgaven. Nedenfor finner du studiemodellen for studiet.

Semester  

Emne  

1  

Studieretningssemne 1  (barne- og ungdomslitteratur/drama og anvendt teater/kunst og håndverk/musikk) 

2  

Studieretningsemne 2   (barne- og ungdomslitteratur/drama og anvendt teater/kunst og håndverk/musikk) 

3  

Fellesemne 1  Estetikk og kreativitet i kunstfagdidaktisk arbeid og formidlingsarbeid 

4  

Fellesemne 2 Vitenskapsteori og metode  

5  

Fellesemne 3  Prosjektskisse og forskningskontekst 

6 - 8 

Masteroppgaven (45 studiepoeng) 

Kan jeg gjennomføre studiet på kortere tid enn fire år?

Ja, selv om studiet er definert som et deltidsstudium over fire år er det mulig å gjennomføre studiet på to eller tre år for søkere som ønsker det. Alle søkere som takker ja til studieplass vil før sommerferien få mulighet til å gi melding til høgskulen dersom de vil legge opp til et slikt kortere studieløp (frist 20. juni). Mer informasjon om dette vil bli sendt ut i forbindelse med opptak til studiet i begynnelsen av juni.

Dersom du ønsker å ta studiet på tre år kan du enten:

 • være heiltidsstudent i første studieår og deltidsstudent (50 prosent) i år to og tre,

eller:

 • være deltidsstudent i første studieår (50 prosent) og heltidstudent i år tre.

Studenter som tar studiet på to eller tre år fra hausten 2022 kommer til å ha noe felles undervisning med studenter fra Master i kreative fag og læreprosessar og vil få godkjent to av emnene fra den sistnemte utdanningen som del av master i kunstfag.

Er det mulig å få godskriving for studiepoeng jeg allerede har?

Det er mulig å få godskrevet til sammen 30 studiepoeng der opptakskravet er fullført grunnutdanning. I enkelte tilfeller kan 60 studiepoeng godskrives.  Dette gjelder søkere som har gjennomført lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk eller enkeltemner i frittstående masterprogram med kunstfaglige element ved HVL. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dette. 

Det kan ikke gis godskriving av emner som utgjør opptaksgrunnlaget for masterutdanningen. Eksempel på godskriving av kan være knyttet til fellesemne og studieretningsemne. Læringsutbyttet i aktuelt emne må svare til læringsutbyttet i fellesemne/studieretningsemne. Det er ikke mulig å få godskrevet fellesemne 3 og masteroppgaven.  

Hvor mange samlinger er det?

Dersom du er deltidsstudent, blir det tre samlinger på tre dager hver, per semester. NB: Noen av samlingene på studieretningen drama og anvendt teater vil være fire dager.

Dersom du ønsker å ta studiet på to eller tre år vil det bli inntil seks samlinger per semester.

Hvor skal undervisningen være?

Det er avhengig av hvilken studieretning du søker deg inn på. Studieretningene drama og anvendt teater og barne- og ungdomslitteratur vil ha de fleste samlingene sine i Bergen (minst en samling på Stord).

Kunst og håndverk har stort sett samlinger på Stord (en samling i Bergen). Musikk kommer til å ha samlinger både på Stord og i Bergen.

Fra og med andre studieår går studentene sammen i fellesemne på tvers av studieretningene og vil ha samlinger både i Bergen og på Stord.

Skal du på samling på Stord, kan du enten reise direkte med fly fra Gardermoen , fly via Haugesund eller ta fly/tog via Bergen. Det er god buss- og båtforbindelse mellom Bergen og Stord og buss mellom Haugesund og Stord (se her eller her.) Dersom du kommer fra Østlandet kan du velge å ta buss (Haukeliekspressen) til Haugesund og skifte buss der.

Finnes det støtteordninger?

For lærere er det mulig å søke om støtte til studiet fra Utdanningsdirektoratet. Frist: 1. mars. I år det satt av en spesiell pott med midler til videreutdanning i praktisk-estetiske fag.

Hvor kan jeg overnatte når jeg er på samlinger?

I Bergen er det rikelig med overnattingsalternativer i form av hotell, Airbnb, vandrehjem og så videre.

På Stord er det lagt til rette for kortidsleie av hybler på campus. I tillegg finnes det to hotell, Airbnb og utleie av campinghytter på øya.

Når kan jeg vente å få svar på søknaden min?

Opptakskontoret planlegger å sende ut svar på søknadene innen 1. juni.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Vil du studere mer?

Master i kunstfag kvalifiserer til å søke på opptak til ph.d-utdanninger, inkludert Høgskulen på Vestlandet sin doktorgradsutdanning «Studiar av danning og didaktiske praksisar».