HVL - naturleg vis

Bli ein av oss!

Ingeniør- og maritime fag

Du kan ta ingeniørutdanning innan til dømes automasjon og robotikk, brannsikkerheit, kjemi, maskin eller utdanning innan nautikk.

Helse- og sosialfag

Du kan studere sjukepleie, vernepleie, sosialt arbeid, ergoterapi og mykje anna.

Dette er HVL!