Hjelpemiddel ved eksamen

Det varierer om du kan bruke hjelpemiddel ved eksamen, og kva hjelpemiddel som er tillatne å bruke.

Bruk av hjelpemiddel

Det er oppgitt i emnebeskrivinga om det er lov å bruke hjelpemiddel under eksamen, og i tilfelle kva hjelpemiddel. Dette vil også stå på framsida av eksamensoppgåva.

Hjelpemiddel er personlege, og kan ikkje delast med medstudentar etter at eksamen er i gang. Er du usikker på om hjelpemiddelet er tillate, må du kontakte emneansvarleg i god tid før eksamensdagen.

Dersom lovbøker, ordbøker, tabellar osv. er tillatne som hjelpemiddel, skal desse ikkje innehalde lause ark, notatar osv. Berre understrekingar og markeringar er tillate.

HVL ser alvorleg på fusk under eksamen. Det kan få store konsekvensar for deg om du har med hjelpemiddel som ikkje er tillatne. Dette gjeld sjølv om hjelpemiddelet ikkje er tatt i bruk, eller om det ikkje er til hjelp på den aktuelle eksamenen.

Du finn nærare informasjon i forskrift om studium og eksamen ved HVL og i retningslinjer for behandling av fusk.

Før eksamensstart

Ti minutt før eksamen startar, skal berre lovlege hjelpemiddel ligge på pulten. Hjelpemidla vil bli kontrollert av ein fagleg tilsett. Dersom det blir oppdaga ulovlege hjelpemiddel før eksamen er i gang, vil desse bli inndratt, og levert tilbake etter eksamen.

Du kan ikkje rekne med at HVL har hjelpemiddel eller ekstra batteri/pennar/ladarar til utlån. Kom førebudd!

Krav til utstyr ved digital skuleeksamen. 

Krav til utstyr ved digital heimeeksamen.

Bruk av ordbok

Studentar med eit anna morsmål enn norsk, kan søke om å få bruke tospråkleg ordbok utan ordforklaring, med mindre faglege omsyn talar i mot dette. Dersom du får innvilga søknad om bruk av ordbok, vil du få nærmare beskjed om bokkontroll før eksamen. 

Bruk av kalkulator

Dersom «enkel kalkulator» er tillate som hjelpemiddel, er følgjande modellar godkjente:

  • Casio fx-82 (alle typar: ES, ES Plus, EX, Solar m.m.) 

Du har sjølv ansvar for å skaffe deg ein tillate kalkulatormodell.

Dersom «alle kalkulatormodellar er tillate», gjeld følgande reglar:

  • kalkulatoren skal ikkje ha moglegheit for mottak/sending
  • kalkulatoren kan ikkje koplast til straumnett
  • kalkulatoren må ikkje lage støy
  • kalkulatoren må ikkje kunne rekne symbolsk (kan ikkje ha CAS - computer algebra system), dvs. det skal ikkje vere mogleg for kalkulatoren å rekne med funksjonsuttrykk, f.eks. symbolsk derivasjon eller integrasjon

Det er ikkje tillate å ta med rettleiingar, ferdige program eller anna tilleggsutstyr til kalkulatoren. Dersom andre reglar gjeld, skal det stå i emnebeskrivinga.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan. Du kan også sjekke om du finn svaret hjå Mime, den virtuelle assistenten som du finn nede til høgre på sida.

Fyll ut kontaktskjema