Retningslinjer om fusk

Fusk eller forsøk på fusk betraktes som et tillitsbrudd overfor høgskolen og er usolidarisk overfor medstudenter.

Fusk kan medføre alvorlige konsekvenser for studenten. Både fusk og forsøk på fusk (heretter kalt fusk) kan medføre at eksamen blir annullert, og studenten kan bli utestengt fra institusjonen, samt fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under loven, i inntil ett år. Medvirkning til fusk eller medvirkning til forsøk på fusk omfattes også av loven og kan føre til utestenging.

Hvorfor har vi disse reglene?

 • HVL sitt samfunnsansvar – vi skal tilstrebe høy faglig og etisk standard
 • Vårt ansvar overfor studentene – hvis fusk ikke tas hånd om er det urettferdig for dem som oppnår karakterer på redelig måte
 • Vi plikter å gi arbeidsgivere og andre en evalueringsordning som gir dem et grunnlag for utvelgelse
 • Vi har et behov for å beskytte oss mot individer som truer disse hensynene fordi det går ut over vår troverdighet

Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan fusk  få?

Før eksamen skal studentene ha tilgang til informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt på eksamen. Studentene skal også ha tilgang til informasjon om regler for sitering og bruk av kilder og om andre forhold som har betydning for den enkelte eksamen. 

Regler som knytter seg til den enkelte eksamen skal stå i emneplanen.

I eksamenssituasjoner stilles det høye aktsomhetskrav til studentene, og den enkelte student har plikt til å sette seg inn i den informasjonen som gis i tilknytning til den enkelte eksamen. At studenten ikke kjenner til bestemmelsene fritar ikke for ansvar.

Fuskereglene gjelder alle innleveringer ved HVL (arbeidskrav, eksamen, evalueringsnotat, praksisevaluering osv.). Ved individuelle besvarelser skal studentenes arbeid være selvstendig.

Hva sier loven og forskriften om fusk?

Følgende siteres fra universitets- og høyskoleloven § 4-7 nr.1:

§ 4-7. Annullering av eksamen eller prøve
(1) Styret selv eller institusjonens nemnd for studentsaker, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten
a) (...)
b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

Fusk er ikke definert i loven.

Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 12-1 sier følgende:

§ 12-1. Fusk og forsøk på fusk

(1) Som fusk reknar ein mellom anna:

 • a: å ha ulovlege hjelpemiddel tilgjengeleg under eksamen
 • b: å legge fram andre sitt arbeid som sitt eige (plagiat)
 • c: å sitere kjelder eller på annan måte nytte kjelder i skriftlege arbeid utan tilstrekkelege kjeldetilvisingar (plagiat)
 • d: å sitere eller på annan måte nytte eigne tidlegare eksamensarbeid utan tilstrekkeleg kjeldetilvising (sjølvplagiat)
 • e: å skaffe seg tilgjenge til eksamen ved å fuske på ein obligatorisk læringsaktivitet som er vilkår for å gå opp til eksamen, eller på urett grunnlag få godkjenning for deltaking til slik aktivitet.
 • f: å tileigne seg fordelar ein ikkje har rett til ved eksamen eller kurs
 • g: ulovleg kommunikasjon mellom studnetar eller grupper (ulovleg samarbeid)
 • h: å la ein annan gjennomføre eksamen for seg.

(2) Studentar kan reknast for å ha fuska eller forsøkt å fuske frå det tidspunktet eksamenen eller vurderinga har starta. For føresegner om når eksamen har byrja, sjå § 11-13.

Forskriften er retningsgivende. Listen over eksempler i § 12-1 er ikke uttømmende.

Eksempler på hva som kan betraktes som fusk/forsøk på fusk

Listen med eksempler er ikke utømmende.

a) Eksamen under tilsyn, for eksempel skriftlig skoleeksamen, muntlig eller praktisk eksamen:

Det står oppført i emneplanen og på eksamensoppgaven hvilke eventuelle hjelpemidler som er tillatt. Hjelpemidler utover dette, betraktes som ulovlige hjelpemidler. Det er tilstrekkelig at hjelpemidlene har vært tilgjengelig under eksamen - det er ikke avgjørende om studenten reelt har benyttet/forsøkt å benytte seg av dem for at det skal være å anse som fusk.

Ulovlige hjelpemidler kan være:

 • løsark og lapper med pensumrelevant innhold («fuskelapper»)
 • innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, lovsamlinger eller annet
 • egne kladdeark/innføringsark med allerede «kladdet/innført tekst»
 • pensumbøker eller andre relevante fagbøker som ikke er oppgitt under tillatte hjelpemidler
 • kalkulatorer som ikke er av tillatt type
 • elektroniske hjelpemidler og mobiltelefon

Det betraktes også som fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen på områder utenfor selve eksamenslokalet. Det er ikke tillatt å kommunisere muntlig eller digitalt med medstudenter eller andre i eller utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår.

b) Eksamen uten tilsyn, for eksempel hjemmeeksamener, mapper, bacheloroppgaver, masteroppgaver og andre større oppgaver. 

Fusk i forbindelse med større oppgaver, hjemmeeksamen og mapper kan for eksempel være:

Vitenskapelig uredelighet

 • manipulering av egen eller andre sin tekst eller data
 • handlinger som på andre måter kan bidra til at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (jf. uhl § 3-9)
 • bruk av fiktive kilder/litteraturliste

Plagiat av andre sitt arbeid

Om bruk av plagiatkontroll ved Høgskulen på Vestlandet

 • gjengivelse av stoff/materiale hentet fra lærebøker, andre fagbøker, tidsskrifter, egne eller andres oppgaver og arbeidskrav osv. som i teksten er framstilt uten kildehenvisning og klar markering av at det er sitater. Det er ikke tilstrekkelig at kildene er oppført i litteraturliste
 • besvarelse eller tekst som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse
 • besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten til en tidligere eksamen som studenten har fått studiepoeng for, uten å oppgi kilde
 • besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen eller arbeidskrav
 • besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person for studenten
 • innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • samarbeid som fører til besvarelser med vesentlig likt innhold og/eller struktur der det kreves individuelle besvarelser. Besvarelsene skal ikke være så like at de fremstår som uselvstendige

Se mer informasjon om å skrive og referere på siden om hjemmeeksamen og oppgaver

Plagiat av eget tidligere eksamensarbeid

 • besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten til en tidligere eksamen som studenten har bestått/fått studiepoeng for, uten kildehenvisning og klar markering av at det er sitater. Det er ikke tilstrekkelig at kildene er oppført i litteraturliste. Ved forbedring av ikke bestått resultat er det ikke krav om kildehenvisning til eget tidligere eksamensarbeid i samme emne. 

Bruk av kunstig intelligens i eksamensbevarelser og andre skriftlige innleveringer

Samarbeid

 • Eksamen er individuell med mindre noe annet er presisert. Det betyr at eksamensoppgaven skal utarbeides selvstendig og studentene skal levere hver sin besvarelse.
 • På eksamen uten tilsyn er samarbeid tillatt, med mindre noe annet står på eksamensoppgaven. Besvarelsen skal likevel være et selvstendig arbeid.
 • Uselvstendig arbeid får uttelling på karakter og kan føre til stryk.

Høgskulen på Vestlandet bruker tekstgjenkjenningsprogrammet Ouriginal for å avdekke tekstsammenfall mellom besvarelser og andre kilder. Ved mistenkelig tekstsammenfall undersøkes rapportene nærmere av sensor og Enhet for eksamen. 

Konsekvenser av fusk

a) Annullering etter universitetsloven § 4-7 nr. 1 a og b

Den mildeste form for reaksjon er annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av kurs.

Vedtak om annullering treffes av klagenemnda med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

En eksamen som blir annullert teller som ett forsøk.

For å kunne ta ny eksamen i emnet må studenten ha gyldige arbeidskrav.

Hvis annullering av eksamen fører til at studenten ikke lenger oppfyller krav til studieprogresjon kan studenten flyttes ned et kull.

En student som har fått bacheloroppgaven, masteroppgaven eller en annen oppgave annulert på grunn av fusk, kan ikke levere en forbedret versjon av oppgaven. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra dette. HVL kan bestemme at studenten må levere en ny oppgave med en ny problemstilling.

b) Utestenging etter universitetsloven § 4-8 nr. 3

Etter universitetsloven § 4-8 nr. 3 kan en student som har fusket utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner i Norge i inntil ett år. Et slikt vedtak fattes av klagenemnda med minst to tredelers flertall.

Vedtak om utestenging fra egen institusjon medfører at studenten ikke kan følge undervisningen og ikke ta eksamen i perioden for vedtatt utestenging. Dersom studenten også er utestengt fra institusjoner etter loven, kan studenten i utestengingsperioden heller ikke avlegge eksamen ved slike andre institusjoner. Studentens eventuelle tilgang til institusjonens datasystem og elektroniske læringsstøttesystem vil bli sperret.

Hvordan unngå fusk?

Ikke ta med ulovlige hjelpemidler til eksamenslokalet. Skru av og legg bort mobiltelefonen din.

Nøyaktig dokumentasjon av kilder i tekst og litteraturliste hjelper leseren med å raskt:

 • finne tilbake til kildene
 • kontrollere fakta og etterprøve resultater
 • sette seg inn i emnet

Når du viser til og bruker kilder i oppgaven din, bruker du andre sine verk. Det er viktig at du lærer deg hvordan du kan bruke disse uten at det kommer i konflikt med gjeldende lov om opphavsrett.

Når du viser til eller gjengir stoff fra pensumbøker, andre bøker, tidsskriftartikler, egne eller andre sine oppgaver, offentlige publikasjoner, nettsider eller andre kilder, må du markere dette med en kildehenvisning i eksamenbesvarelsen din. Kildehenvisningen viser leseren videre til litteraturlisten, der fullstendig informasjon om opphavsperson, årstall og utgiver skal stå. Dette gjør det i sin tur mulig for leseren å finne kilden. Litteraturlisten skal vere alfabetisk.

Vi anbefaler at du leser biblioteket sine nettsider om god kildebruk når du skriver oppgave. Du finner gode tips i ressurssen k og skriv.

Saksbehandling av fuskesaker

Hvordan oppdages fusk?

Fusk og forsøk på fusk samt medvirkning til dette kan oppdages i eksamenslokalet av eksamensvakt eller ved annen kontroll der, av sensor under sensurering, av faglærer eller annen ved innlevering av oppgaver, etter varsel fra medstudent eller andre og etter bruk av tekstgjenkjenningsprogrammet Ouriginal. Oppgaver som leveres i WISEflow kjøres gjennom plagiatkontroll som deretter gjennomgås av sensor og Enhet for eksamen. Plagiatrapporten er et verktøy som brukes for å avdekke tekstsammenfall som kan tyde på plagiat, bruk av ulovlig hjelpemiddel eller samarbeid med andre studenter.

Rapporten alene utløser aldri mistanke om fusk, uansett hvor høy treffprosenten måtte være. Rapporten vekker oppmerksomheten til sensor slik at besvarelsen blir undersøkt nærmere. Det er menneskers vurderinger av rapport og tekst som avgjør om det er grunnlag for mistanke. Ved flervalgsoppgaver eller utregninger går sensor gjennom besvarelsene manuelt.

Kjennetegn på fusk:

 • Teksten virker kjent
 • Stilbrudd i teksten
 • Tydelig variasjon i tekstens faglige kvalitet
 • Blanding av referansestiler
 • Mangel på litteraturliste
 • Kilder i litteraturlisten som det ikke er referert til underveis, og motsatt
 • Endring i tekstens formatering
 • Samme feil i notasjoner eller språk

Hva skjer når fusk oppdages?

Ved mistanke om fusk rapporterer eksamensvakt eller sensor til Enhet for eksamen for nærmere undersøkelser.

Sensor kan sende epost til eksamen@hvl.no

 • Sensor utfører sensur og oppdager tekstlikhet i rapport, likheter ved andre besvarelser, tekst med påstander uten kildehenvisning eller annet som kan reise mistanke om fusk.
 • Sensor sender en melding til Enhet for eksamen. Meldingen bør inneholde: Emnekode, kandidatnummer og hva som har utløst mistanken.
 • Sensuren skal fortsette på vanlig måte, det skal ikke nevnes fusk i sensuren, da dette er utenfor sensors mandat. Karakter blir kun sperret der besvarelsen er en bachelor- eller masteroppgave, og det er stor sannsynlighet for at det foreligger fusk.
 • Enhet for eksamen tar en vurdering av saken, og dersom saken skal undersøkes nærmere, ber Enhet for eksamen om en faglig uttalelse fra sensor/emneansvarlig/faglærer.
 • Faglig uttalelse sendes tilbake til Enhet for eksamen som tar en helhetsvurdering av saken.
 • Dersom Enhet for eksamen finner det som overveiende sannsynlig at besvarelsen er omfattet av fuskebestemmelsen skal det innhentes uttalelse fra studenten/studentene.
  Studentene bes om å uttale seg skriftlig, men kan også be om ett fysisk møte.
 • Hvis Enhet for eksamen etter en helhetsvurdering finner fusk omfattet av fuskebestemmelsen, skal saken sendes til Nemd for studentsaker. Det er nemda som avgjør om det faktisk foreligger fusk, og konsekvensen av dette.
 • Dersom Enhet for eksamen ikke finner det bevist at det foreligger fusk, skal saken henlegges.

Av hensyn til studentenes personvern er nemnd for studentsaker og Enhet for eksamen tilbakeholdne med å dele vedtak og reaksjoner med andre enn de som har vært direkte involvert i saksbehandlingen. Så langt det lar seg gjøre skal sakene holdes anonyme for andre enn nemnd for studentsaker og saksbehandler. Alle som er involvert i saken har taushetsplikt.

Studentens rettigheter

Studenten har rett til å fortsette studiene som vanlig frem til noe annet er vedtatt hos nemnd for studentsaker.

Studenten har under hele prosessen rett til å se sakens dokumenter og til å forklare seg skriftlig og/eller muntlig. Studenten er imidlertid ikke forpliktet til å forklare seg. Dersom det blir reist sak om fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til dette, så sendes saken til behandling hos nemnd for studentsaker på HVL.

Fra sak er reist for nemnd for studentsaker har studenten rett til å bruke advokat eller annen medhjelper på høyskolens regning. Advokatutgiftene dekkes etter offentlig salærsats.

Vedtaket fra nemnd for studentsaker kan påklages innen tre uker til Felles klagenemnd for studentsaker. I klagesaker er hovedregelen at studenten har rett til å få advokathjelp dekket ved utestenging, men ikke ved annullering.


Har du spørsmål?

E-post: eksamen@hvl.no

Ring oss på 55 58 58 00 (kl 08.00-15.30)