For sensorar ved HVL

Som sensor ved HVL må du gjere deg kjend med retningslinjene under.

  1. Ekstern sensor skal gjere seg kjend med gjeldande emneplan, eventuell sensorrettleiing for emnet og gjeldande forskrift om studium og eksamen kapittel 11 og eventuelt forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d). Ved klagesensur er det krav om nivåkontroll, og tre eksamensoppgåver som er vurdert til høvesvis A, C og E blir sendt til klagekommisjon dersom dette er mogleg. Ekstern sensor er då ansvarleg for å sette seg inn i nivået som er lagt til grunn i oppgåvene.

  2. Ekstern sensor har, saman med intern sensor, ansvaret for at eksamenssvara blir sensurerte og at signert vurderingsprotokoll eller digital vurderingsprotokoll blir levert til studieadministrativt kontor/eksamenskontoret inntil 3 veker etter at eksamen er avslutta. Ved masteroppgåver er sensureringstida inntil 6 veker. Når helgedag fell på ein vekedag blir sensurfristen forlenga tilsvarande, jf. forskrift om studium og eksamen ved HVL.

  3. Sensorane har ansvar for at sensurvedtaket blir grunngitt. Sensorane avtalar seg imellom kven som skal gi grunngivinga. Sensorane avgjer om grunngivinga skal bli gitt skriftleg eller munnleg. Grunngiving skal normalt bli gitt innan to veker etter at kravet er framsett.

  4. Ekstern sensor som tar imot sensoroppdrag skal som hovudregel automatisk vere sensor ved eventuell ny eksamen i same fag, emne eller kurs i påfølgjande semester.

  5. Alle oppgåver som blir levert i det digitale eksamenssystemet WISEflow blir sendt til kontroll for plagiat. Det er sensorane sitt ansvar å sjekke oppgåver for plagiat og melde til studieadministrativt kontor/eksamenskontoret dersom ein mistenkjer plagiat/fusk. Ved mistanke om fusk skal ein ikkje gjennomføre sensuren (sette karakter) før dette eventuelt er avklart. 

Nyttige lenker