System for arbeid med kvalitet i utdanningane

Kvaliteten i utdanningane ved HVL skal sikrast gjennom systematisk arbeid med forbetring og vidareutvikling. Det overordna målet for arbeid med kvalitet i utdanningane i HVL bygger på målet om at dei profesjons – og arbeidslivsretta utdanningane våre skal dekkje framtidas kompetansebehov.