System for arbeid med kvalitet i utdanningane

Kvaliteten i utdanningane ved HVL skal sikrast gjennom systematisk arbeid med forbetring og vidareutvikling.

Systemet for arbeid med kvalitet i utdanningane gjeld all utdanning på alle nivå, og definerer måla for arbeidet med kvalitet.

Kvalitetssystemet er vedtatt av styret og tar utgangspunkt i strategien til HVL

Få ei innføring i korleis vi arbeider for å sikre kvalitet i utdanningane våre.

Jonas Hagesæther Røthe frå Studenttinget utfordrar prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, på kvalitetssystemet til HVL.

Kvalitetshandbok

Under finn du nærare omtale av rutinar, malar, årshjul og eksempel knytt til vurdering og utvikling av kvalitet i emne og studieprogram. 

Dette er særskilt relevant for deg som er faglærar på eit emne, emneansvarleg og studieprogramansvarleg.