Vurdering av fagmiljø

Høgskulen skal bygge kompetanse og kapasitet for å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Dette skal skje ved strategisk kompetanseutvikling og målretta rekruttering der vi vidareutviklar allereie sterke fagmiljø innan utdanning, forsking og administrasjon. (Frå strategien til HVL.)

I samband med oppretting av studieprogram, periodiske evalueringar og årleg oppfølging av studieprogram vurderer høgskulen fagmiljøet knytt til kvart einskild studieprogram. 

Fakultetets samla vurdering av fagmiljø med merknadar knytt til studieprogram med låg del førstekompetanse / professor/dosentkompetanse inngår i  

- fakultetets vurdering av studieporteføljen,  

- arbeidet med neste studieårs arbeidsplanar og  

- tiltak knytt til rekruttering og kompetanseheving 

Utdanningsfagleg kompetanse er også del av fakultetsleiinga si vurdering av kvalitet, og eit av momenta som ligg til grunn for vurdering av studieporteføljen ved institusjonen.

Strategisk kompetanseheving inkluderer system for kompetanseheving av fagtilsette, utdanningsleiarar og administrativt personale. Det omfattar pedagogisk-, didaktisk-, digital- og praksiskompetanse.


Kontakt oss

Har du tilbakemeldingar eller spørsmål? Kontakt oss gjerne!

kvalitet@hvl.no