Kvalitet i studieprogram

Høgskulen skal legge til rette for utvikling og forbetring av kvalitet i emne og studieprogram gjennom god organisering og leiing.

Målet er at studentane våre i løpet av avtalt tid skal få eit læringsutbytte som held høgt fagleg nivå, og som samtidig er relevant for eit yrkesliv prega av livslang læring.

HVL innhentar og brukar informasjon i årleg og periodisk vurdering av kvalitet i emne og studieprogram. Valet av ordningar for systematisk kontroll er tilpassa HVL sin eigenart, skal fremje deling av erfaring og god praksis, og sørge for dokumentasjon av resultat og tiltak.

Prosess-skildringar og årshjul knytt til råd, utval og sentrale roller i arbeidet med kvalitet sikrar at sviktande kvalitet vi oppdagar blir retta opp innan rimeleg tid.

Informasjon om:

Årleg forbetring og utvikling av studieprogrammet

Alle studieprogram ved HVL skal kvart år vurderast og evaluerast i studieprogramrådet.

Studieprogramråd

Alle studieprogram på bachelor- og masternivå skal knytast til eit studieprogramråd som har ansvar for forbetring og utvikling av studieprogrammet.

For campusovergripande studieprogram, skal dekanen sikre at det finst kontaktpunkt for studentar og tilsette på alle campus.

Les meir om studieprogramråd ved HVL her

Val av studentillitsvalde og opplæring av studentar

Studieprogramansvarleg har ansvar for at studentane vel studenttillitsvalde og vararepresentantar for desse på alle kull. Har eit studieprogram fleire studiestader, skal det veljast éin studenttillitsvald per kull på alle studiestadene.

Alle dei studenttillitsvalde høyrer til eit av studentråda ved Høgskulen på Vestlandet, medan utvalde studenttillitsvalde representerer studentane i studieprogramrådet.

I starten av studieprogrammet kan ein også gjennomføre samling for studentane med forventningsavklaring, opplæring i systemet for kvalitet, og aktivitetar for at studentane, faglærarar og studieprogramleiing blir kjent.

Les meir om klassetillitsvalde si rolle i kvalitetsarbeidet her.

Oppfølgingsform studieprogram og emne

Studieprogramansvarleg skal kvart studieår leggje fram ei sak for studieprogramrådet, som skal bestemme korleis dei ulike emna skal vurderast og evaluerast. Saka skal innehalde følgjande vurderingar:

 • Rulleringsplan for anonyme undersøkingar
 • Rulleringsplan for ekstern sensur
 • For studium med praksis: krav til førebuing, avtalar, vurdering og oppfølging av praksis
 • Vurdering av om det er behov for særskilt oppfølging på enkeltområde med bakgrunn i resultat og tilbakemeldingar frå studentar, fagtilsette og arbeidsliv/praksisfelt.

Les meir om kvalitet i emne her. 

Årleg revisjon av studie- og emneplanar

Alle emne- og studieplanar skal vere i tråd med HVL sine malar, og godkjennast av dekan.

Utdanningsutvalet ved HVL har vedteke ein rettleiar for studie- og emneplanar ved HVL , med eit eige vedlegg om vurdering og kriterium for bruk av obigatoriske læringsaktivitetar.

Når studieplan skal reviderast, skal studentar, tilsette og representantar frå praksisfelt/arbeidsliv høyrast og involverast. Medverknad er studieprogramansvarleg sitt ansvar, og skjer via Studieprogramrådet.

Utdanningsutvalet har vedtatt ein overordna prosesskildring som syner fristar og ansvar for årleg revisjon av studie-og emneplanar. Utdanningsutvalet har og vedtatt ein oversikt over kva som vert rekna som vesentlege endringar i studieprogram, og kva funksjon som har myndigheit til å vedta desse endringane. 

Dersom revisjonen medfører endringar som må godkjennast av Utdanningsutvalet, må fakultet sende søknadsskjema innan 15.september kvart år.

Meir informasjon om prosess og malar ligg i Sharepoint.

Oppfølging av student- og kandidatundersøkingar

Tilbakemeldingar via studentundersøkingar er viktige for å få informasjon om korleis studentane trivst og korleis dei opplevde utbyttet av læringa. Høg svarprosent er naudsynt for å kunne nytte kunnskapen som kjem fram.

Studiebarometeret (til studentar i 2. og 5. studieår) og SHOT-undersøkinga (kvart fjerde år) er nasjonale undersøkingar. I tillegg gjennomfører HVL undersøkingar retta mot alle søkjarar og nye studentar, ei studentundersøking siste semester på alle bachelorstudium, samt kandidatundersøking annankvart år (i samarbeid studentsamskipnaden, UiB og NHH).

I tråd med rulleringsplan blir det også gjennomført anonyme undersøkingar på emne-og kullnivå. Det kan vidare vere aktuelt å gjennomføre supplerande undersøkingar i samband med til dømes utvekslingsopphald eller periodiske evalueringar.

I dokumentsenteret finn du malar for vurdering og oppfølging av studiebarometeret

Oppfølging og tilbakemelding om data og dokumentasjon

Studieprogramansvarleg, instituttleiing og fakultetsleiing har gjennom studieåret tilgang på ei rekke data knytt til ulike delar av læringsbanen til studentane ved studieprogrammet:

 • Dokumentasjon frå system frå arbeid med kvalitet på emne- og studieprogramnivå, irekna resultat frå student- og kandidatundersøkingar, emnerapportar/referat frå dialogmøte med emneansvarlege og periodiske evalueringar.

 • Datagrunnlag, vurderingar og handsaming knytt til:

  • Rekruttering, opptak og studiestart
  • Opplevd kvalitet
  • Resultat og gjennomstrøyming
  • Internasjonalisering
  • Fagmiljø
  • Praksis
  • Læringsmiljø
  • Relevans

Studieprogramansvarleg har ansvar for å følgje opp dokumentasjonen frå det systematiske arbeidet med kvalitet og data på studieprogramnivå gjennom å:

 • legge fram saker for studieprogramrådet og andre relevante forum med drøfting av behovfor tiltak og effekten av desse,
 • gjennomføre relevante tiltak på studieprogramnivå,
 • gjennomføre sjølvevaluering og delta i evalueringsmøte i samband med periodiske evalueringar,
 • delta i møte med institutt- og fakultetsleiinga med vurdering av kvaliteten i studieprogrammet, 
 • komme med forslag til endringar i emneplanar og studieplan og vurdere om desse er å rekne som vesentlege endringar i høve akkrediteringsgrunnlaget.

Studieprogramansvarleg har ansvar for at relevant dokumentasjon frå kvalitetsarbeidet blir lagt i Canvas og sharepoint. I tillegg kan ein velje å gjennomføre kullsamlingar for å formidle og diskutere tilbakemeldingar, tiltak og resultat med studentane.

I webrapporteringsverktyet Tableau finn du ein mal for studieprogramrapport, der du kan hente informasjon om alle studieprogram ved HVL. Alle med feide-brukar kan logge på med kortnamn@hvl.no og feide-passord.

Fagansvarleg og fakultetsleiing har tilgang til ulike data frå ph.d.- program på individ- og emnenivå. Desse vert følgt opp gjennom rapportering til relevante utval. Dette er nærare skildra i HVL sitt system for kvalitetsarbeid i ph.d.-utdanningane. 

Vesentlege endringar

Utdanningsutvalet har vedteke ei oversikt over kva som reknast som vesentlege endringar i studieprogram og kva funksjon som har myndigheit til å vedta desse endringane. Dersom revisjonen medfører endringar som må godkjennast av Utdanningsutvalet, må fakultet sende søknadsskjema innan 15. september kvart år. 

 

Ph.d. - utdanningar

Kvar ph.d. utdanning skal ha eit programutval, som drøfter og gir dekan anbefalingar der dekan søker råd frå utvalet.. Programutvalet initierer tiltak for å kvalitetssikre- og utvikle ph.d.-utdanninga på emne- og studieprogramnivå, og godkjenner endringar i studieplan innanfor ramma av akkreditering. Ph.d.- kandidatar skal vere representert i programutvalet. 

I tillegg til evalueringar av enkeltemne, er systematisk oppfølging av kvar individuelle ph.d. -kandidat sentrale element i kvalitetsarbeidet. Dette vert følgt opp gjennom framdriftsrapportering og midtvegsevaluering. Det vert utarbeida saker til programutval og sentralt ph.d. utval som viser status og løfter opp utfordringar på overordna nivå. Detaljar rundt dette er omtalt i HVL sitt system for kvalitetsarbeid i ph.d.-utdanningane. 

 

Periodiske evalueringar av studieprogram

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning stiller i § 2-1 krav om periodiske evalueringar av  studietilbod, der relevante representantar frå arbeids- eller samfunnsliv, studentar og eksterne sakkunnige skal bidra, og der resultata skal vere offentlege.  

Evalueringa skjer som hovudregel fem år etter akkreditering av studieprogrammet, maksimum sju år etter akkreditering for bachelor og integrerte masterutdanningar. Det kan også bli gjennomført evalueringar på tvers av studieprogram knytt til utvalde tema. Periodisk programevaluering av bachelorprogram omfattar også tilhøyrande årsstudium.  

Utdanningsutvalet ved HVL handsamar kvart år ein rulleringsplan for periodiske evalueringar etter innspel frå fakulteta. Ved behov kan høgskulestyret, utdanningsutval, sentralt ph.d. -utval eller dekanat be om periodiske evalueringar utover det som er fastsett i rulleringsplanen.  

Evalueringa skal bli gjennomført i tråd med gjeldande prosess-skildring og malar som vert fastsett av Utdanningsutvalet. Utdanningsutvalet på institusjonsnivå får ei årleg sak med oppsummering av funn og erfaringar frå dei periodiske evalueringane. Sentralt ph.d.-utval skal få tilsvarande sak for ph.d.-utdanningar som har hatt evaluering.

Utgreiing, akkreditering og etablering av studieprogram

Arbeid med utgreiing, akkreditering og etablering av nye studieprogram har særskilte krav til medverknad og prosess, som er omtala i Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Dekan har ansvar for å sikre at prosessen og innhaldet i studieprogrammet er i tråd med forskrifta.

Prosess-skildring og tilhøyrande malar finn du på Kvalitetssystem for utdanning sine nettsider på intranett. 

Nedlegging av studieprogram

Ved nedlegging av studieprogram skal dekan sikre medverknad både frå fagmiljø og samfunn- og arbeidsliv. I tråd med forskrift om studium og eksamen ved HVL er det høgskulestyret som vedtek nedlegging. 

Prosess-skildring og tilhøyrande malar finn du på Kvalitetssystem for utdanning sine nettsider på intranett. 

Nullopptak til studieprogram

Nullopptak er vedtak om at det ikkje skal takast opp studentar til eit studieprogram for komande studieår.

Dekan fattar vedtak om nullopptak for studieprogram til og med 60 sp, og melder dette til styret innan 15. oktober. Dekan skal sikre medverknad både frå fagmiljø og samfunns- og arbeidsliv før vedtak.

Høgskulestyret fattar vedtak om nullopptak av studium over 60 sp i samband med styresak i november om samla studieportefølje.

Prosess-skildring og tilhøyrande malar finn du på Kvalitetssystem for utdanning sine nettsider på intranett. 

Trekk og avlysing av studieprogram

Rektor har fullmakt til å trekke og avlyse alle eigenfinansierte studium som inngår i styret sitt vedtak om samla studieportefølje for komande studieår.  Dette gjeld også for studium til og med 60 studiepoeng. Ved behov for trekk/avlysing av eksternt finansierte studium gir fakultetet melding om dette direkte til Eining for opptak og rekruttering.

Prosess-skildring og tilhøyrande malar finn du på Kvalitetssystem for utdanning sine nettsider på intranett. 


Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldingar? Kontakt oss gjerne!

kvalitet@hvl.no