Rutine for valg av klassetillitsvalgte ved HVL

Alle klasser ved HVL skal ha to tillitsvalgte studenter, en klassetillitsvalgt og en varaklassetillitsvalgt. Disse velges tidlig i høstsemesteret for ett år om gangen. De som allerede er tillitsvalgte og ønsker å fortsette, må altså stille til gjenvalg.

Valg av klassetillitsvalgte er i utgangspunktet obligatorisk å gjennomføre for alle klasser på hele HVL, men det er unntak for:

 • utdanningstilbud på mindre enn 60 studiepoeng,
 • klasser med 5 eller færre studenter,
 • ph.d-utdanninger.

I disse tilfellene skal studentene få informasjon om tillitsvalgtapparatet ved HVL og at de har rett til å velge klassetillitsvalgt dersom de ønsker. Selv om de ikke velger tillitsvalgt kan de selvsagt når som helst ta kontakt med de andre delene av studentdemokratiet.

For mer informasjon om studentdemokratiet ved HVL, se Studenttinget sine nettsider www.stvl.no.

Ansvar og oppgaver

 1. Planlegging: Studieprogramansvarlig avklarer hvem som har ansvar for å gjennomføre valg av klassetillitsvalgte i de ulike klassene og når valget skal gjennomføres. Dette kan med fordel fastsettes før sommerferien.

 2. Informasjon: Omtrent en uke i forkant av valget settes det av 5-10 min for å informere studentene om rollen som tillitsvalgt og det kommende valget.

  2.1. Det er obligatorisk å vise denne informasjonsvideoen (varighet: 1:12).

  2.2. Dersom det er noen av studentene som er eller har vært tillitsvalgt ved HVL, bør disse oppfordres til å si noen ord om deres erfaringer.

  2.3. Læreren bør si noe om hvordan utdanningen bruker de klassetillitsvalgte og hva de forventer av disse.

  2.4. Avslutte med å minne om når valget av klassetillitsvalgte gjennomføres og at de som ønsker å stille til valg må være til stede og melde sin interesse der og da.

 3. Gjennomføring: Gjennomføring av valget tar ulik tid alt etter hvor mange kandidater det er og hvor mange studenter som eventuelt skal avgi stemme. De fleste klasser bruker fra 5 til 15 min.

  3.1. Det er obligatorisk å vise denne informasjonsvideoen (varighet 0:52).

  3.2. Læreren åpner opp for noen siste spørsmål før valget.

  3.3. Læreren ber de som er interessert i å være klassetillitsvalgt rekke opp hånda. Dersom det er flere som melder seg, gjennomføres det skriftlig valg der hver student kan stemme på maksimalt én kandidat. Den med flest stemmer blir klassetillitsvalgt. Den med nest mest stemmer blir varaklassetillitsvalgt. Dersom det bare er én kandidat så gjennomføres valget ved akklamasjon (applaus – ingen avstemming).

 4. Etterarbeid: Etter at valget er gjennomført må resultatet meldes inn og de tillitsvalgte må få informasjon og oppfølging. Resultatet må til slutt bli tilgjengelig for studenter og ansatte.

  4.1. Læreren som var ansvarlig for gjennomføringen av valget melder resultatet inn senest 1. september. Dersom klassen har oppstart etter 1. september, er fristen 2 virkedager fra valget er gjennomført. Innmeldingen gjøres i dette skjemaet.

  4.2. Studenttinget sender ut informasjon på e-post til tillitsvalgte studenter innen 1 uke etter at valget er gjennomført.

  4.3. Studenttinget er ansvarlige for å holde oversikt over alle tillitsvalgte studenter. I samarbeid med HVL tilgjengeliggjøres denne informasjonen på en slik måte at det er enkelt for både studenter og ansatte å finne frem til rett tillitsvalgt. Det skal også være enkelt for tillitsvalgte å finne frem til sin nærmeste tillitsvalgte på nivået over og eventuelt andre tillitsvalgte på nivået under.

Spørsmål til denne rutinen sendes til studenttinget@hvl.no.