Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Informasjon i samband med koronaviruset

Korleis blir eksamen hausten 2020 og våren 2021? (oppdatert 30.10)

På grunn av koronapandemien vil skriftlege skuleeksamenar som hovudregel ikkje bli arrangert fysisk på campus hausten 2020 og våren 2021.

Skuleeksamenar vil bli endra til heimeeksamen, oppgåve eller munnleg eksamen.

Det kan være unntak frå houvdregelen på enkelte eksamenar, så følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande i løpet av september og oktober, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at du held deg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Informasjon om smittevern under skuleeksamen.

Munnlege eksamenar og praktiske eksamenar kan bli arrangert fysisk på campus eller digitalt. Emneansvarleg vil informere om korleis eksamen i det enkelte emne blir avvikla.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Dersom karakteruttrykket på eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått i 2020/2021 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren (A-F) du har fått tidlegare eller kan få seinare dersom karakterutrykket på emnet blir endra i eit seinare semester, bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det.  

Døme på moglege digitale løysingar på skriftlege eksamenar heimefrå (oppdatert 21.9)

Skuleeksamenar kan endrast til korte heimeeksamenar (1–8 timar), oppgåveinnlevering eller munnlege eksamenar.

Eksamenssystemet WISEflow vil bli brukt til alle heimeeksamenar og innleveringar. Heimeeksamen kan gjennomførast som ei opplasting av filer (PDF, video, bilete eller andre) (FLOWassign eller FLOWhandin) eller som ein fleirvalsprøve (FLOWmulti) med ulike typar oppgåver.

Ein kan finne ein demoeksamen (demoflow) nedst på startsida i WISEflow. Vi tilrår at du gjennomfører ein slik demoeksamen før du skal ha eksamen digitalt. Ein kan opne den så mange gonger ein vil. På heimeeksamen er det FLOWassign og FLOWmulti- Avansert som er dei aktuelle prøvetypane. 

Vi legg til 30 minutt ekstra tid for alle skuleeksamenar som er endra til korte heimeeksamenar (3–8 timar) slik at ein har tid til å organisere evt. ekstramateriale. Det kan vere unntak frå dette for nokre eksamenar som er lagt opp slik at tidsbruken per oppgåve er ein del av vurderinga.

Krav til utstyr og program (oppdatert 02.12)

For å gjennomføre ein eksamen heime treng du ei datamaskin (PC, Mac, Google Chrome m.m) med tilgang til internett. Det er viktig at du sjekkar i god tid før eksamen at utstyr og nettverk fungerer som det skal. Sjå informasjon om valg av digitale løysingar

Du loggar deg inn i eksamenssystemet WISEflow via lenke eller skriv inn wiseflow.hvl.no i nettlesaren din. Logg inn med FEIDE og vanleg HVL brukarnamn og passord. 

Ein eksamen du tar heime er ein open eksamen og du skal ikkje låse ned maskina di som du oftast gjer på ein digital skuleeksamen. Vi gjer difor spesielt merksam på at det ikkje er behov for å laste ned FLOWlock-nettlesaren når ein skal gjennomføre eksamen heime. Du vil ha tilgang til internett og alt du har på maskina di under eksamen. 

I mange emne må ein skrive eksamensvaret i Word eller eit anna teksthandsamingsprogram. Som student ved HVL kan du laste ned alle programma i Office365.  

Mange heimeeksamenar (FLOWassign) krev at du lastar opp oppgåva di som ei PDF-fil. Du finn rettleiing her som viser korleis du lagar PDF-filer frå Word-dokument. Du kan laste opp evt. andre filer som ekstramateriale.

På andre eksamenar (FLOWhandin) kan ein laste opp alle typar filer og det er ikkje krav om PDF. 

I nokre emne brukar ein program i undervisninga som det også kan vere krav om å bruke på eksamen. Døme på slike program finn ein her og dersom du skal bruke desse programma har du fått informasjon frå faglærar om dette tidlegare.

I nokre emne, t.d. realfag, er det naturleg å skrive delar av oppgåva på papir. Du kan ta bilete med telefonen din, men pass på at kvaliteten er god slik at sensor lett kan lese det du har skrive. Bileta kan du sende til eposten din og legge inn i eit Word-dokument som du lagrar som PDF. Du kan også scanne filene inn. Vi tilrår at du brukar t.d. Office Lens eller Genius Scan til dette. Det kan også vere lurt å ta vare på papira dine ei stund slik at sensor kan få ein betre kopi ved behov. 

På fleirvalsprøvar (FLOWmulti) kan ein av og til oppleve at internettet "heng" og at ein ikkje kjem vidare. Då kan det hjelpe å lukke prøven og starte på nytt. Det ein har registrert blir lagra kontinuerleg. 

Reglar for heimeeksamen og oppgåver (oppdatert 13.5)

Heimeeksamen er individuell så lenge det ikkje står noko anna i emneplanen eller på eksamensoppgåva. På ein individuell eksamen er det ikkje tillat å hjelpe andre eller å ta i mot hjelp frå andre.

Fristen for å levere eksamen er absolutt, så planlegg tida di godt slik at du får levert i tide. 

På ein heimeeksamen og når ein skriv oppgåver har ein alle hjelpemiddel tilgjengeleg. Det er likevel viktig at du er merksam på dei reglane som då gjeld, slik at du unngår mistanke om fusk og plagiat.

Når du viser til eller gjengir stoff frå pensumbøker, andre bøker, tidsskriftartiklar, eigne eller andre sine oppgåver, offentlege publikasjonar, nettsider eller andre kjelder, må du markere dette i eksamenssvaret ditt. Vis kort til kjelda i teksten. I tillegg skal du ha heile referansen i ei kjeldeliste til slutt i oppgåva, og denne skal vere alfabetisk. Vi tilrår at du les biblioteket sine nettsider om god kjeldebruk når du skriv oppgåve.

Ved korte heimeeksamener på ein dag er det ikkje forventa at du brukar mykje tid på å vise til kjelder. Men ved direkte sitat er det viktig at du viser til kjelde og føl retningslinjene som er gitt av faglærar. Dersom anna instruks ikkje er gitt, er det nok å skrive t.d. Per Knudsen, 2019 s. 45.

Alle heimeeksamenar og oppgåver blir sendt til tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund

Vi gjer særskilt merksame på HVL sine retningslinjer for handsaming av fusk.

Dokumentet du leverer inn skal ha topp- eller bunntekst med følgjande informasjon: Emnekode, kandidatnummer og dato for innleveringsfrist. Denne informasjonen finn du i Studentweb.

Munnleg eksamen (oppdatert 21.4)

Munnleg og praktisk eksamen kan bli gjennomført heime med digitale verktøy som Zoom eller Adobe Connect. Det kan vere aktuelt i nokre emne å laste opp t.d. bilete eller videopptak i Canvas eller WISEflow i forkant av eksamen.

Sjå informasjon om kva du bør førebu når du skal ha munnleg eksamen digitalt

Nokre eksamenar som ordinært var munnlege og praktiske eksamenar kan også bli endra til heimeeksamen eller oppgåveinnlevering.

Tilrettelegging ved hjemmeeksamen (oppdatert 7.7)

Dersom du tidlegare har fått innvilga utvida tid på skriftleg skuleeksamen for hausten 2020 vil du også få dette på heimeeksamenar som er 8 timar eller kortare. Utvida tid blir gitt etter same reglar som ved skuleeksamen (10 minutt per time, maksimalt ein time totalt).

Treng du hjelp? (oppdatert 21.9)

Vi ber om at du som hovudregel kontaktar oss skriftleg.

Treng du hjelp med bruk av digitale løysingar før, under eller etter eksamen, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt så svarar vi så snart som mogeleg. 

Treng du hjelp med datamaskina di eller internett ta kontakt med IT-hjelp.

Ha mobilen din tilgjengeleg under eksamen, då viktige beskjedar om eksamen kan bli sendt til deg på sms. 

Førebu deg godt i forkant av eksamen, så får du ei god eksamensoppleving. Lykke til!

 

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir. 

For sensorar

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema