Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Informasjon om eksamen i samband med koronapandemien

Korleis blir eksamen våren 2022? (oppdatert 14.01.2021)

  • Som hovudregel vil skriftlege skuleeksamenar bli omgjort til digitale eksamenar heime.
  • Munnlege eksamenar kan bli arrangert fysisk på campus eller digitalt. Emneansvarleg vil informere om korleis munnleg eksamen i det enkelte emne blir avvikla.
  • Eksamenar for prøving av praktiske ferdigheiter kan gjennomførast på campus med smittevernstiltak.

Ny eksamen (kontinuasjon) våren 2022 blir i utgangspunktet arrangert på same måte som den tilhøyrande ordinære eksamen hausten 2021, så lenge smittesituasjonen tillet det. 

Følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande i løpet av hausten, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at du held deg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Informasjon om smittevern under skuleeksamen.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Dersom karakteruttrykket på eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått i pandemiåra 2020-2022 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren (A-F) du har fått tidlegare eller kan få seinare dersom karakterutrykket på emnet blir endra i eit seinare semester, bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det.  

Fråvær frå eksamen (oppdatert 10.11.2021)

Hausten 2021 er eigenmelding godkjent som gyldig fråvær frå eksamen. Dette gjeld både fråvær knytta til korona og fråvær som skuldast sjukdom av andre årsaker. Pålagt karantene, der du elles er frisk, vert ikkje rekna som gyldig grunn for å ikkje avlegge heimeeksamen.

Du må framleis sende inn melding for å få godkjent gyldig fråvær, men krav til dokumentasjon frå lege, psykolog eller annan sakkunnig person fell bort.

Døme på moglege digitale løysingar på skriftlege eksamenar heimefrå (oppdatert 21.9.2020)

Skuleeksamenar kan endrast til korte heimeeksamenar (1–8 timar), oppgåveinnlevering eller munnlege eksamenar.

Eksamenssystemet WISEflow vil bli brukt til alle heimeeksamenar og innleveringar. Heimeeksamen kan gjennomførast som ei opplasting av filer (PDF, video, bilete eller andre) (FLOWassign eller FLOWhandin) eller som ein fleirvalsprøve (FLOWmulti) med ulike typar oppgåver.

Ein kan finne ein demoeksamen (demoflow) nedst på startsida i WISEflow. Vi tilrår at du gjennomfører ein slik demoeksamen før du skal ha eksamen digitalt. Ein kan opne den så mange gonger ein vil. På heimeeksamen er det FLOWassign og FLOWmulti- Avansert som er dei aktuelle prøvetypane. 

Vi legg til 30 minutt ekstra tid for alle skuleeksamenar som er endra til korte heimeeksamenar (3–8 timar) slik at ein har tid til å organisere evt. ekstramateriale. Det kan vere unntak frå dette for nokre eksamenar som er lagt opp slik at tidsbruken per oppgåve er ein del av vurderinga.

Tilrettelegging ved korte heimeeksamenar

Dersom du tidlegare har fått innvilga utvida tid på skriftleg skuleeksamen for hausten 2021 vil du også få dette på heimeeksamenar som er 8 timar eller kortare. Utvida tid blir gitt etter same reglar som ved skuleeksamen (10 minutt per time, maksimalt ein time totalt).

Om tilrettelegging ved eksamen. 

Treng du hjelp?

Vi ber om at du som hovudregel kontaktar oss skriftleg.

Treng du hjelp med bruk av digitale løysingar før, under eller etter eksamen, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt så svarar vi så snart som mogeleg. 

Treng du hjelp med datamaskina di eller internett ta kontakt med IT-hjelp.

Ha mobilen din tilgjengeleg under eksamen, då viktige beskjedar om eksamen kan bli sendt til deg på sms. 

Førebu deg godt i forkant av eksamen, så får du ei god eksamensoppleving. Lykke til!

Her finn du meir informasjon om koronatiltak ved HVL.

Om eksamen ved HVL

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir. 

For sensorar

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan. Du kan også sjekke om du finn svaret hjå Mime, den virtuelle assistenten som du finn nede til høgre på sida.

Fyll ut kontaktskjema