Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Informasjon i samband med koronaviruset

Korleis blir eksamen våren 2020? (oppdatert 11.5)

Det blir arbeida så raskt som mogeleg med å finne gode digitale løysingar for gjennomføring av skuleeksamen, munnleg og praktisk eksamen. Ingen eksamenar vil bli gjennomført fysisk på campus vårsemesteret 2020. 

Du vil finne informasjon om eksamenane dine i Studentweb. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Du må rekne med at sensuren kan ta lengre tid i denne perioden enn tre veker. Sakshandsaming av enkeltsaker, til dømes klage på karakter, kan òg ta lengre tid enn vanleg. Vi arbeider så raskt vi kan og forsøker å gi melding om endringar fortløpande.

Dersom karakteruttrykket på eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått våren 2020 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren (A-F) du har fått tidlegare eller kan få seinare dersom karakterutrykket på emnet blir endra i eit seinare semester, bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det.  

Døme på moglege digitale løysingar på skriftlege eksamenar heimefrå (oppdatert 15.4)

Skuleeksamenar kan endrast til korte heimeeksamenar (1–8 timar), oppgåveinnlevering eller munnlege eksamenar.

Eksamenssystemet WISEflow vil bli brukt til alle heimeeksamenar og innleveringar. Heimeeksamen kan gjennomførast som ei opplasting av filer (PDF, video, bilete eller andre) (FLOWassign eller FLOWhandin) eller som ein fleirvalsprøve (FLOWmulti) med ulike typar oppgåver.

Ein kan finne ein demoeksamen (demoflow) nedst på startsida i WISEflow. Vi tilrår at du gjennomfører ein slik demoeksamen før du skal ha eksamen digitalt. Ein kan opne den så mange gonger ein vil. På heimeeksamen er det FLOWassign og FLOWmulti- Avansert som er dei aktuelle prøvetypane. 

Vi legg til 30 minutt ekstra tid for alle korte heimeeksamenar (38 timar) slik at ein har tid til å organisere evt. ekstramateriale. Det kan vere unntak frå dette for nokre eksamenar som er lagt opp slik at tidsbruken per oppgåve er ein del av vurderinga.

Krav til utstyr og program (oppdatert 16.4)

For å gjennomføre ein eksamen heime treng du ei datamaskin (PC, Mac, Google Chrome m.m) med tilgang til internett. Det er viktig at du sjekkar i god tid før eksamen at utstyr og nettverk fungerer som det skal. Sjå informasjon om valg av digitale løysingar

Du loggar deg inn i eksamenssystemet WISEflow via lenke eller skriv inn wiseflow.hvl.no i nettlesaren din. Logg inn med FEIDE og vanleg HVL brukarnamn og passord. 

Ein eksamen du tar heime er ein open eksamen og du skal ikkje låse ned maskina di som du oftast gjer på ein digital skuleeksamen. Vi gjer difor spesielt merksam på at det ikkje er behov for å laste ned FLOWlock-nettlesaren når ein skal gjennomføre eksamen heime. Du vil ha tilgang til internett og alt du har på maskina di under eksamen. 

I mange emne må ein skrive eksamensvaret i Word eller eit anna teksthandsamingsprogram. Som student ved HVL kan du laste ned alle programma i Office365.  

Mange heimeeksamenar (FLOWassign) krev at du lastar opp oppgåva di som ei PDF-fil. Du finn rettleiing her som viser korleis du lagar PDF-filer. Du kan laste opp evt. andre filer som ekstramateriale.

På andre eksamenar (FLOWhandin) kan ein laste opp alle typar filer og det er ikkje krav om PDF. 

I nokre emne brukar ein program i undervisninga som det også kan vere krav om å bruke på eksamen. Døme på slike program finn ein her og dersom du skal bruke desse programma har du fått informasjon frå faglærar om dette tidlegare.

I nokre emne, t.d. realfag, er det naturleg å skrive delar av oppgåva på papir. Dette kan ein scanne inn og laste opp som ekstramateriale. Vi tilrår at du brukar t.d. Office Lens eller Genius Scan til dette. Du kan også ta bilete med telefonen din, men pass på at kvaliteten er god slik at sensor lett kan lese det du har skrive. Det kan også vere lurt å ta vare på papira dine ei stund slik at sensor kan få ein betre kopi ved behov. 

På fleirvalsprøvar (FLOWmulti) kan ein av og til oppleve at internettet "heng" og at ein ikkje kjem vidare. Då kan det hjelpe å lukke prøven og starte på nytt. Det ein har registrert blir lagra kontinuerleg. 

Reglar for heimeeksamen og oppgåver (oppdatert 13.5)

Heimeeksamen er individuell så lenge det ikkje står noko anna i emneplanen eller på eksamensoppgåva. På ein individuell eksamen er det ikkje tillat å hjelpe andre eller å ta i mot hjelp frå andre.

På ein heimeeksamen og når ein skriv oppgåver har ein alle hjelpemiddel tilgjengeleg. Det er likevel viktig at du er merksam på dei reglane som då gjeld, slik at du unngår mistanke om fusk og plagiat.

Når du viser til eller gjengir stoff frå pensumbøker, andre bøker, tidsskriftartiklar, eigne eller andre sine oppgåver, offentlege publikasjonar, nettsider eller andre kjelder, må du markere dette i eksamenssvaret ditt. Vis kort til kjelda i teksten. I tillegg skal du ha heile referansen i ei kjeldeliste til slutt i oppgåva, og denne skal vere alfabetisk. Vi tilrår at du les biblioteket sine nettsider om god kjeldebruk når du skriv oppgåve.

Ved korte heimeeksamener på ein dag er det ikkje forventa at du brukar mykje tid på å vise til kjelder. Men ved direkte sitat er det viktig at du viser til kjelde og føl retningslinjene som er gitt av faglærar. Dersom anna instruks ikkje er gitt, er det nok å skrive t.d. Per Knudsen, 2019 s. 45.

Alle heimeeksamenar og oppgåver blir sendt til tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund

Vi gjer særskilt merksame på HVL sine retningslinjer for handsaming av fusk.

Dokumentet du leverer inn skal ha topp- eller bunntekst med følgjande informasjon: Emnekode, kandidatnummer og dato for innleveringsfrist. Denne informasjonen finn du i Studentweb.

Munnleg eksamen (oppdatert 21.4)

Munnleg og praktisk eksamen kan bli gjennomført heime med digitale verktøy som Zoom eller Adobe Connect. Det kan vere aktuelt i nokre emne å laste opp t.d. bilete eller videopptak i Canvas eller WISEflow i forkant av eksamen.

Sjå informasjon om kva du bør førebu når du skal ha munnleg eksamen digitalt

Nokre eksamenar som ordinært var munnlege og praktiske eksamenar kan også bli endra til heimeeksamen eller oppgåveinnlevering.

Behov for utvida tid? (oppdatert 22.4)

Dersom du har behov for utvida tid på heimeeksamen eller oppgåve, til dømes på grunn av pass av eigne barn, send melding om det i kontaktskjemaet vårt.

For at vi skal kunne handsama saka må du sende melding til oss seinast kl. 12 dagen før eksamen/innleveringsfrist.

Dersom det er ein gruppeeksamen må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utvida tid. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller t.d. Office Lens eller Genius Scan for å scanne inn fullmakta. 

Dersom du ser at det ikkje vil vere tilstrekkeleg hjelp å få utvida tid, har du også mogelegheita til å levere skjema for gyldig fråvær, for eit eller fleire emne. I denne ekstraordinære situasjonen treng du ikkje levere dokumentasjon for fråværet slik vi elles krev. Sjå meir informasjon om gyldig fråvær i fana nedanfor. 

Sjå eigen informasjon om bachelor- og masteroppgåver og FOU, semester- og prosjektoppgåver ved FLKI i eigne faner nedanfor.

Fråvær frå eksamen (oppdatert 18.3)

Frå 16. mars er eigenmelding godkjent som gyldig fråvær frå eksamenDette gjeld både fråvær knytta til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus og fråvær som skuldast sjukdom av andre årsaker. Pålagt karantene, der du elles er frisk, vert ikkje rekna som gyldig grunn for å ikkje avlegge heimeeksamen.

Du må framleis sende inn søknad for å få godkjent gyldig fråvær, men krav til dokumentasjon frå lege, psykolog eller annan sakkunnig person fell bort.

Tilrettelegging ved eksamen (oppdatert 25.3)

Dersom du tidlegare har fått innvilga utvida tid på skriftleg skuleeksamen for våren 2020 vil du også få dette på heimeeksamenar som er 8 timar eller kortare. Utvida tid blir gitt etter same reglar som ved skuleeksamen (10 minutt per time, maksimalt ein time totalt).

På heimeeksamener som varar lengre enn 8 timar fell tilrettelegging frå skriftleg eksamen bort. Dersom du har behov for utvida tid i slike tilfelle må du søkje særskilt om dette. Sjå informasjon i fana for utvida tid over.

Bachelor- og masteroppgåver (oppdatert 1.4)

Vi oppmodar studentar om å levere bachelor- og masteroppgåver til ordinær frist så sant ein kan. Dette er for å sikre at sensur kan gjennomførast innan sensurfristen og for at vi kan lage vitnemål så snart som mogeleg. 

I samband med den ekstraordinære situasjonen i vår vil HVL også leggje til rette for at det bli satt opp alternativ for dei som likevel ikkje kan levere bachelor- og masteroppgåva til ordinær frist. Du kan sjølv trekkje deg frå eksamen inntil 14 dagar før innleveringsdato i Studentweb. Då kan du seinare melde deg opp til neste oppsatte dato i august/september. 

Du er sjølv ansvarleg for å sette deg inn i reglane som gjeld for opptak ved HVL eller andre lærestader. Dersom du utset fristen må du sjølv undersøke korleis dette påvirkar søknaden din til vidare studier.

Dersom du har behov for utsatt frist er det viktig at du informerer rettleiaren din og emneansvarleg om dette. 

Dersom oppgåva er skrive i ei gruppe, må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utsatt frist. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller bruk t.d. Office Lens for å scanne inn fullmakta. 

Du ber om utsatt frist via kontaktskjemaet vårt.

For at vi skal kunne handsama saka må du sende melding til oss seinast kl. 12 dagen før innleveringsfrist.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap kan studentar:

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 10. juni
4. be om å få levere 31. august

Ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap kan studentar:

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 31. august

Ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett kan studentar som skal levere masteroppgåve:

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 15. september

Studentar som skal levere bacheloroppgåve kan: 

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 1. september

Ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap kan studentar: 

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 15. september

For masteroppgåve i organisasjon og leiing vil alternativ frist til hausten bli publisert om litt. 

FOU, semester- og prosjektoppgåve FLKI (ny 15.4)

Denne informasjonen gjeld for studentar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett som skal levere FOU, semester- eller prosjektoppgåve våren 2020.

Vi oppmodar studentar om å levere FOU, semester- eller prosjektoppgåve til ordinær frist så sant ein kan. Dette er for å sikre at sensur kan gjennomførast innan sensurfristen.

I samband med den ekstraordinære situasjonen i vår vil HVL også leggje til rette for at det bli satt opp alternativ for dei som likevel ikkje kan levere oppgåva til ordinær frist. Du kan sjølv trekkje deg frå eksamen inntil 14 dagar før innleveringsdato i Studentweb. Då kan du seinare melde deg opp til neste oppsatte dato 1. september. 

Dersom du har behov for utsatt frist er det viktig at du informerer rettleiaren din og emneansvarleg om dette. 

Dersom oppgåva er skrive i ei gruppe, må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utsatt frist. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller bruk t.d. Office Lens for å scanne inn fullmakta. 

Du ber om utsatt frist via kontaktskjemaet vårt.

For at vi skal kunne handsama saka må du sende melding til oss seinast kl. 12 dagen før innleveringsfrist.

Ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett kan studentar som skal levere FOU, semester- eller prosjektoppgåve:

1. levere til ordinær frist

2. be om å få to veker utsatt frist

3. be om å få levere 1. september

Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) (oppdatert 06.05)

Svært mange eksamenar vil få endra vurderingsform våren 2020.

Dersom du på grunn av endringane ikkje ynskjer å gjennomføre ny eksamen no kan du trekke deg og heller vurdere å gå opp på nytt på eit seinare tidspunkt. Du kan trekkje deg frå eksamen inntil 14 dagar før eksamensdato i Studentweb. Dersom du ikkje trekkjer deg vil det telje som eit forsøk.

Vi set pris på at du på denne måten gir beskjed til oss om at du ikkje planlegg å møte på eksamen. Det gjer det lettare for oss å planleggje og gjennomføre dei endringane vi må gjere dette semesteret på ein god måte.  

Dersom karakteruttrykket på ny eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått våren 2020 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren du har fått tidlegare (A-F) bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det. 

Ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) vil ny eksamen hausten 2020/januar 2021 bli arrangert som opprinneleg planlagt vurderingsform beskrive i emneplanen, så sant det er mogeleg på det tidspunktet. 

Ved Fakultetet for helse- og sosialvitskap (FHS) vil ny eksamen hausten 2020 bli arrangert med same vurderingsform som den endra ordinære eksamen våren 2020. 

Treng du hjelp? (oppdatert 2.4)

Vi gjer merksam på at vi ikkje har kapasitet til å ha brukarstøtte for eksamen per telefon i denne perioden. Vi ber difor om at du kontaktar oss skriftleg.

Treng du hjelp med bruk av digitale løysingar før, under eller etter eksamen, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt så svarar vi så snart som mogeleg. 

Treng du hjelp med datamaskina di eller internett ta kontakt med IT-hjelp.

Ha mobilen din tilgjengeleg under eksamen, då viktige beskjedar om eksamen kan bli sendt til deg på sms. 

Førebu deg godt i forkant av eksamen, så får du ei god eksamensoppleving. Lykke til!

Oppmelding til eksamen

Når du semesterregistrerer deg i Studentweb blir du automatisk oppmeldt til ordinær eksamen. Frist for semesterregistrering er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. 

Eksamensdato og tidspunkt

Eksamensdatoane får du vite etter at du har semesterregistrert deg eller seinast to veker før eksamen. Du finn dei på Studentweb under «Kommande hendingar» eller «Aktive emne». Det kan komme endringar i eksamensdato, og du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert. 

Merk at i samband med den ekstraordinære situasjonen våren 2020 kan fleire eksamensdatoar enn normalt bli endra. Det er difor ekstra viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Eksamensdatoar for ordinære skriftlege skuleeksamenar blir lagt ut i Studentweb innan 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for haustsemesteret.

Oppmøte til alle skriftlege eksamenar er 08.40, og eksamen startar 09.00. Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilde til eksamen.

Her finn du eksamensplanar for nokre fakultet: 

Ved Høgskulen på Vestlandet har vi ikkje høve til å fasilitere eksamen for eksterne kandidatar knytt til andre institusjonar.

Kandidatnummer

Under «Komande hendingar» og «Aktive emne» i Studentweb finn du kandidatnummeret ditt. Dette er erstatning for namnet ditt på eksamensoppgåva, og sikrar at oppgåva blir sensurert anonymt. Du får nytt kandidatnummer til kvar eksamen, og det vil vere tilgjengeleg seinast ei veke før eksamen.

Eksamensresultat

Sensuren er klar tre veker etter eksamen. For masteroppgåver er sensuren klar seinast 6 veker etter innlevering. Du finn resultata dine i Studentweb under «Mine resultat».

Sjå karakterskalaen vi brukar

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema