Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Informasjon i samband med koronaviruset

Korleis blir eksamen hausten 2020? (oppdatert 7.7)

I månadane august-oktober er undervisning prioritert på campus. Det blir difor som hovudregel ikkje arrangert fysiske eksamenar på campus desse månadene. 

  • Skuleeksamenar blir endra til heimeeksamen, oppgåve eller munnleg eksamen.
  • Munnlege eksamenar blir som hovudregel arrangert digitalt. 
  • Praktiske eksamenar kan bli arrangert på campus dersom det er tilgjengelege lokale.

I november, desember og januar planlegg vi å gjennomføre eksamenar slik dei er beskrive i emneplanen, så sant det lar seg gjere på det tidspunktet med omsyn til smittevernsreglar.

Det kan være unntak frå houvdregelen på enkelte eksamenar, så følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Dersom karakteruttrykket på eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått i 2020 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren (A-F) du har fått tidlegare eller kan få seinare dersom karakterutrykket på emnet blir endra i eit seinare semester, bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det.  

Døme på moglege digitale løysingar på skriftlege eksamenar heimefrå (oppdatert 15.4)

Skuleeksamenar kan endrast til korte heimeeksamenar (1–8 timar), oppgåveinnlevering eller munnlege eksamenar.

Eksamenssystemet WISEflow vil bli brukt til alle heimeeksamenar og innleveringar. Heimeeksamen kan gjennomførast som ei opplasting av filer (PDF, video, bilete eller andre) (FLOWassign eller FLOWhandin) eller som ein fleirvalsprøve (FLOWmulti) med ulike typar oppgåver.

Ein kan finne ein demoeksamen (demoflow) nedst på startsida i WISEflow. Vi tilrår at du gjennomfører ein slik demoeksamen før du skal ha eksamen digitalt. Ein kan opne den så mange gonger ein vil. På heimeeksamen er det FLOWassign og FLOWmulti- Avansert som er dei aktuelle prøvetypane. 

Vi legg til 30 minutt ekstra tid for alle korte heimeeksamenar (38 timar) slik at ein har tid til å organisere evt. ekstramateriale. Det kan vere unntak frå dette for nokre eksamenar som er lagt opp slik at tidsbruken per oppgåve er ein del av vurderinga.

Krav til utstyr og program (oppdatert 16.4)

For å gjennomføre ein eksamen heime treng du ei datamaskin (PC, Mac, Google Chrome m.m) med tilgang til internett. Det er viktig at du sjekkar i god tid før eksamen at utstyr og nettverk fungerer som det skal. Sjå informasjon om valg av digitale løysingar

Du loggar deg inn i eksamenssystemet WISEflow via lenke eller skriv inn wiseflow.hvl.no i nettlesaren din. Logg inn med FEIDE og vanleg HVL brukarnamn og passord. 

Ein eksamen du tar heime er ein open eksamen og du skal ikkje låse ned maskina di som du oftast gjer på ein digital skuleeksamen. Vi gjer difor spesielt merksam på at det ikkje er behov for å laste ned FLOWlock-nettlesaren når ein skal gjennomføre eksamen heime. Du vil ha tilgang til internett og alt du har på maskina di under eksamen. 

I mange emne må ein skrive eksamensvaret i Word eller eit anna teksthandsamingsprogram. Som student ved HVL kan du laste ned alle programma i Office365.  

Mange heimeeksamenar (FLOWassign) krev at du lastar opp oppgåva di som ei PDF-fil. Du finn rettleiing her som viser korleis du lagar PDF-filer. Du kan laste opp evt. andre filer som ekstramateriale.

På andre eksamenar (FLOWhandin) kan ein laste opp alle typar filer og det er ikkje krav om PDF. 

I nokre emne brukar ein program i undervisninga som det også kan vere krav om å bruke på eksamen. Døme på slike program finn ein her og dersom du skal bruke desse programma har du fått informasjon frå faglærar om dette tidlegare.

I nokre emne, t.d. realfag, er det naturleg å skrive delar av oppgåva på papir. Dette kan ein scanne inn og laste opp som ekstramateriale. Vi tilrår at du brukar t.d. Office Lens eller Genius Scan til dette. Du kan også ta bilete med telefonen din, men pass på at kvaliteten er god slik at sensor lett kan lese det du har skrive. Det kan også vere lurt å ta vare på papira dine ei stund slik at sensor kan få ein betre kopi ved behov. 

På fleirvalsprøvar (FLOWmulti) kan ein av og til oppleve at internettet "heng" og at ein ikkje kjem vidare. Då kan det hjelpe å lukke prøven og starte på nytt. Det ein har registrert blir lagra kontinuerleg. 

Reglar for heimeeksamen og oppgåver (oppdatert 13.5)

Heimeeksamen er individuell så lenge det ikkje står noko anna i emneplanen eller på eksamensoppgåva. På ein individuell eksamen er det ikkje tillat å hjelpe andre eller å ta i mot hjelp frå andre.

På ein heimeeksamen og når ein skriv oppgåver har ein alle hjelpemiddel tilgjengeleg. Det er likevel viktig at du er merksam på dei reglane som då gjeld, slik at du unngår mistanke om fusk og plagiat.

Når du viser til eller gjengir stoff frå pensumbøker, andre bøker, tidsskriftartiklar, eigne eller andre sine oppgåver, offentlege publikasjonar, nettsider eller andre kjelder, må du markere dette i eksamenssvaret ditt. Vis kort til kjelda i teksten. I tillegg skal du ha heile referansen i ei kjeldeliste til slutt i oppgåva, og denne skal vere alfabetisk. Vi tilrår at du les biblioteket sine nettsider om god kjeldebruk når du skriv oppgåve.

Ved korte heimeeksamener på ein dag er det ikkje forventa at du brukar mykje tid på å vise til kjelder. Men ved direkte sitat er det viktig at du viser til kjelde og føl retningslinjene som er gitt av faglærar. Dersom anna instruks ikkje er gitt, er det nok å skrive t.d. Per Knudsen, 2019 s. 45.

Alle heimeeksamenar og oppgåver blir sendt til tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund

Vi gjer særskilt merksame på HVL sine retningslinjer for handsaming av fusk.

Dokumentet du leverer inn skal ha topp- eller bunntekst med følgjande informasjon: Emnekode, kandidatnummer og dato for innleveringsfrist. Denne informasjonen finn du i Studentweb.

Munnleg eksamen (oppdatert 21.4)

Munnleg og praktisk eksamen kan bli gjennomført heime med digitale verktøy som Zoom eller Adobe Connect. Det kan vere aktuelt i nokre emne å laste opp t.d. bilete eller videopptak i Canvas eller WISEflow i forkant av eksamen.

Sjå informasjon om kva du bør førebu når du skal ha munnleg eksamen digitalt

Nokre eksamenar som ordinært var munnlege og praktiske eksamenar kan også bli endra til heimeeksamen eller oppgåveinnlevering.

Tilrettelegging ved eksamen (oppdatert 7.7)

Dersom du tidlegare har fått innvilga utvida tid på skriftleg skuleeksamen for hausten 2020 vil du også få dette på heimeeksamenar som er 8 timar eller kortare. Utvida tid blir gitt etter same reglar som ved skuleeksamen (10 minutt per time, maksimalt ein time totalt).

Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) (oppdatert 7.7)

Ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) vil ny eksamen hausten 2020/januar 2021 bli arrangert som opprinneleg planlagt vurderingsform beskrive i emneplanen, så sant det er mogeleg på det tidspunktet. 

Ved Fakultetet for helse- og sosialvitskap (FHS) vil ny eksamen hausten 2020 bli arrangert med same vurderingsform som den endra ordinære eksamen våren 2020. 

Dersom karakteruttrykket på ny eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått i 2020 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren du har fått tidlegare (A-F) bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det. 

Treng du hjelp? (oppdatert 2.4)

Vi gjer merksam på at vi ikkje har kapasitet til å ha brukarstøtte for eksamen per telefon i denne perioden. Vi ber difor om at du kontaktar oss skriftleg.

Treng du hjelp med bruk av digitale løysingar før, under eller etter eksamen, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt så svarar vi så snart som mogeleg. 

Treng du hjelp med datamaskina di eller internett ta kontakt med IT-hjelp.

Ha mobilen din tilgjengeleg under eksamen, då viktige beskjedar om eksamen kan bli sendt til deg på sms. 

Førebu deg godt i forkant av eksamen, så får du ei god eksamensoppleving. Lykke til!

Oppmelding til eksamen

Når du semesterregistrerer deg i Studentweb blir du automatisk oppmeldt til ordinær eksamen. Frist for semesterregistrering er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. 

Eksamensdato og tidspunkt

Eksamensdatoane får du vite etter at du har semesterregistrert deg eller seinast to veker før eksamen. Du finn dei på Studentweb under «Kommande hendingar» eller «Aktive emne». Det kan komme endringar i eksamensdato, og du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert. 

Eksamensdatoar for ordinære skriftlege skuleeksamenar blir lagt ut i Studentweb innan 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for haustsemesteret.

Oppmøte til alle skriftlege eksamenar er 08.40, og eksamen startar 09.00. Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilde til eksamen.

Ved Høgskulen på Vestlandet har vi ikkje høve til å fasilitere eksamen for eksterne kandidatar knytt til andre institusjonar.

Kandidatnummer

Under «Komande hendingar» og «Aktive emne» i Studentweb finn du kandidatnummeret ditt. Dette er erstatning for namnet ditt på eksamensoppgåva, og sikrar at oppgåva blir sensurert anonymt. Du får nytt kandidatnummer til kvar eksamen, og det vil vere tilgjengeleg seinast ei veke før eksamen.

Eksamensresultat

Sensuren er klar tre veker etter eksamen. For masteroppgåver er sensuren klar seinast 6 veker etter innlevering. Du finn resultata dine i Studentweb under «Mine resultat».

Sjå karakterskalaen vi brukar

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema