Eksamen

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. Frist for oppmelding til vidareutdanningar utanfor ordinær oppstart, er 14 dagar etter oppstart.

1. januar 2017 vart vi Høgskulen på Vestlandet. Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som m.a. studierett, eksamen og vitnemål. Dette kan gi konsekvensar frå og med vårsemesteret 2017.

Eksamensdato og tidspunkt

Eksamensdatoane får du vite etter at du har semesterregistrert deg eller seinast to veker før eksamen. Du finn dei på framsida i StudentWeb under «Komande hendingar» eller «Aktive emne». Det kan kome endringar i eksamensdato og du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert.

Du kan også finne eksamensplanane for nokre avdelingar her:

Oppmøte til alle skriftlege eksamenar er 08.45 og eksamen startar 09.00. Ved digital eksamen er oppmøtetida 08.40.

Hugs å ta med gyldig legitimasjon/studentkort til eksamen.

Kandidatnummer

Under «Komande hendingar» og «Aktive emne» i StudentWeb finn du kandidatnummeret til den enkelte eksamen. Dette er erstatning for namnet ditt på eksamensoppgåva, og sikrar at oppgåva blir sensurert anonymt. Du får eit nytt kandidatnummer til kvar eksamen, og det vil vere tilgjengeleg seinast ei veke før eksamen.

Eksamensresultat

Sensuren er klar tre veker etter eksamen. For masteroppgåver er sensuren klar seinast 6 veker etter innlevering. Du finn resultata dine i StudentWeb under «Mine resultat».