Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Når du semesterregistrerer deg i Studentweb blir du automatisk oppmeldt til ordinær eksamen. Frist for semesterregistrering er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. 

Eksamensdato og tidspunkt

Eksamensdatoane får du vite etter at du har semesterregistrert deg eller seinast to veker før eksamen. Du finn dei på Studentweb under «Kommande hendingar» eller «Aktive emne». Det kan komme endringar i eksamensdato, og du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert.

Eksamensdatoar for ordinære skriftlege skuleeksamenar blir lagt ut i Studentweb innan 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for haustsemesteret.

Oppmøte til alle skriftlege eksamenar er 08.40, og eksamen startar 09.00. Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilde til eksamen.

Her finn du eksamensplanar for nokre avdelingar:

Ved Høgskulen på Vestlandet har vi ikkje høve til å fasilitere eksamen for eksterne kandidatar knytt til andre institusjonar.

Kandidatnummer

Under «Komande hendingar» og «Aktive emne» i Studentweb finn du kandidatnummeret ditt. Dette er erstatning for namnet ditt på eksamensoppgåva, og sikrar at oppgåva blir sensurert anonymt. Du får nytt kandidatnummer til kvar eksamen, og det vil vere tilgjengeleg seinast ei veke før eksamen.

Eksamensresultat

Sensuren er klar tre veker etter eksamen. For masteroppgåver er sensuren klar seinast 6 veker etter innlevering. Du finn resultata dine i Studentweb under «Mine resultat».

Sjå karakterskalaen vi brukar

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir.