Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Informasjon i samband med koronaviruset

Korleis blir eksamen våren 2020?

Det blir arbeida så raskt som mogeleg med å finne gode digitale løysingar for gjennomføring av skuleeksamen, munnleg og praktisk eksamen. Ingen eksamenar vil bli gjennomført fysisk på campus vårsemesteret 2020. Fakulteta har frist seinast 15. april for å finne alternative løysingar for alle eksamenar som skal være i mai og 25. april for eksamenar i juni.

Du vil få nærare beskjed om endringane i Studentweb så snart det er klart. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Du må rekne med at sensuren kan ta lengre tid i denne perioden enn tre veker. Sakshandsaming av enkeltsaker, til dømes klage på karakter, kan òg ta lengre tid enn vanleg. Vi arbeider så raskt vi kan og forsøker å gi melding om endringar fortløpande. 

Døme på moglege digitale løysingar

Munnleg og praktisk eksamen kan bli gjennomført heime med digitale verktøy som Zoom eller Adobe Connect. Det kan bli aktuelt å laste opp t.d. bilete eller videopptak i WISEflow i forkant av eksamen.

Ein kan finne informasjon om desse digitale verktøya i vår nettundervisningsressurs.

Nokre munnlege og praktiske eksamenar kan også bli endra til heimeeksamen eller oppgåveinnlevering.

Skuleeksamenar kan endrast til korte heimeeksamenar (18 timar), oppgåveinnlevering eller munnlege eksamenar.

Eksamenssystemet WISEflow vil bli brukt til alle heimeeksamenar og innleveringar. Heimeeksamen kan gjennomførast som ei opplasting av filer (PDF, video, bilete eller andre) eller som ein fleirvalsprøve (FLOWmulti) med ulike oppgåver.

Dei fleste heimeeksamenar krev at du lastar opp oppgåva di som ei PDF-fil. Du finn rettleiing her som mellom anna viser korleis du lagar PDF-filer

I nokre emne, t.d. realfag, er det naturleg å skrive delar av oppgåva på papir. Dette kan ein scanne inn og laste opp som ekstramateriale. Vi tilrår at du brukar t.d. Office Lens til dette. 

Vi legg til 30 minutt ekstra tid for alle korte heimeeksamenar (38 timar) slik at ein har tid til å organisere evt. ekstramateriale. 

Vi gjer merksam på at det ikkje er behov for å laste ned FLOWlock-nettlesaren når ein skal gjennomføre eksamen heime, denne blir berre brukt på digital skuleeksamen. Det einaste ein behøver for å gjennomføre eksamen i WISEflow er tilgang til ei datamaskin og internett.

Alle oppgåver blir sendt til eit eit tekstgjenkjenningsprogram. Vi tilrår at du les biblioteket sine nettsider om god kjeldebruk når du skriv oppgåve. 

Behov for utvida tid?

Dersom du har behov for utvida tid på heimeeksamen eller oppgåve, til dømes på grunn av pass av eigne barn, send melding om det i kontaktskjemaet vårt. 

Dersom det er ein gruppeeksamen må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utvida tid. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller t.d. Office Lens for å scanne inn fullmakta. 

Dersom du ser at det ikkje vil være tilstrekkeleg hjelp å få utvida tid, har du også mogelegheita til å levere skjema for gyldig fråvær, for eit eller fleire emne. I denne ekstraordinære situasjonen treng du ikkje levere dokumentasjon for fråværet slik vi elles krev. Sjå meir informasjon om gyldig fråvær i fana nedanfor. 

Sjå eigen informasjon om bachelor- og masteroppgåver i eigen fane nedanfor.

Fråvær frå eksamen

Frå 16. mars er eigenmelding godkjent som gyldig fråvær frå eksamenDette gjeld både fråvær knytta til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus og fråvær som skuldast sjukdom av andre årsaker. Pålagt karantene, der du elles er frisk, vert ikkje rekna som gyldig grunn for å ikkje avlegge heimeeksamen.

Du må framleis sende inn søknad for å få godkjent gyldig fråvær, men krav til dokumentasjon frå lege, psykolog eller annan sakkunnig person fell bort.

Tilrettelegging ved eksamen

Dersom du tidlegare har fått innvilga utvida tid på skriftleg skuleeksamen for våren 2020 vil du også få dette på heimeeksamenar som er kortare enn 8 timar. Utvida tid blir gitt etter same reglar som ved skuleeksamen (10 minutt per time, maksimalt ein time totalt).

På heimeeksamener som varar lengre enn 8 timar fell tilrettelegging frå skriftleg eksamen bort. Dersom du har behov for utvida tid i slike tilfelle må du søkje særskilt om dette. Sjå informasjon i fana for utvida tid over.

Bachelor- og masteroppgåver

Vi oppmodar studentar om å levere bachelor- og masteroppgåver til ordinær frist så sant ein kan. Dette er for å sikre at sensur kan gjennomførast innan sensurfristen og for at vi kan lage vitnemål så snart som mogeleg. 

I samband med den ekstraordinære situasjonen i vår vil HVL også leggje til rette for at det bli satt opp alternativ for dei som likevel ikkje kan levere bachelor- og masteroppgåva til ordinær frist. Du kan sjølv trekkje deg frå eksamen inntil 14 dagar før innleveringsdato i Studentweb. Då kan du seinare melde deg opp til neste oppsatte dato i august/september. 

Du er sjølv ansvarleg for å sette deg inn i reglane som gjeld for opptak ved HVL eller andre lærestader. Dersom du utset fristen må du sjølv undersøke korleis dette påvirkar søknaden din til vidare studier.

Dersom du har behov for utsatt frist er det viktig at du informerer rettleiaren din og emneansvarleg om dette. 

Dersom oppgåva er skrive i ei gruppe, må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utsatt frist. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller bruk t.d. Office Lens for å scanne inn fullmakta. 

Du ber om utsatt frist via kontaktskjemaet vårt.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap kan studentar:

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 10. juni
4. be om å få levere 31. august

Ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap kan studentar:

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 31. august

Ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett kan studentar som skal levere masteroppgåve:

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. be om å få levere 15. september

Informasjon om bacheloroppgåver kjem så snart som mogeleg.

Ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap kan studentar: 

1. levere til ordinær frist
2. be om å få to veker utsatt frist
3. alternativ dato kjem så snart som mogeleg

Ny eksamen (kontinuasjonseksamen)

Svært mange eksamenar vil få endra vurderingsform våren 2020.

Dersom du på grunn av endringane ikkje ynskjer å gjennomføre ny eksamen no kan du trekke deg og heller vurdere å gå opp på nytt på eit seinare tidspunkt. Du kan trekkje deg frå eksamen inntil 14 dagar før eksamensdato i Studentweb. Dersom du ikkje trekkjer deg vil det telje som eit forsøk.

Vi set pris på at du på denne måten gir beskjed til oss om at du ikkje planlegg å møte på eksamen. Det gjer det lettare for oss å planleggje og gjennomføre dei endringane vi må gjere dette semesteret på ein god måte.  

Vi jobbar med å sette opp ny eksamen så snart som mogeleg. 

Treng du hjelp?

Treng du hjelp med digitale løysingar før, under eller etter eksamen, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt så svarar vi så snart som mogeleg. 

På fleirvalsprøvar (FLOWmulti) kan ein av og til oppleve at internettet "heng" og at ein ikkje kjem vidare. Då kan det hjelpe å lukke prøven og starte på nytt. Det ein har registrert blir lagra kontinuerleg. 

Oppmelding til eksamen

Når du semesterregistrerer deg i Studentweb blir du automatisk oppmeldt til ordinær eksamen. Frist for semesterregistrering er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret. 

Eksamensdato og tidspunkt

Eksamensdatoane får du vite etter at du har semesterregistrert deg eller seinast to veker før eksamen. Du finn dei på Studentweb under «Kommande hendingar» eller «Aktive emne». Det kan komme endringar i eksamensdato, og du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert. 

Merk at i samband med den ekstraordinære situasjonen våren 2020 kan fleire eksamensdatoar enn normalt bli endra. Det er difor ekstra viktig at ein held seg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Eksamensdatoar for ordinære skriftlege skuleeksamenar blir lagt ut i Studentweb innan 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for haustsemesteret.

Oppmøte til alle skriftlege eksamenar er 08.40, og eksamen startar 09.00. Hugs å ta med gyldig legitimasjon med bilde til eksamen.

Her finn du eksamensplanar for nokre avdelingar: 

Ved Høgskulen på Vestlandet har vi ikkje høve til å fasilitere eksamen for eksterne kandidatar knytt til andre institusjonar.

Kandidatnummer

Under «Komande hendingar» og «Aktive emne» i Studentweb finn du kandidatnummeret ditt. Dette er erstatning for namnet ditt på eksamensoppgåva, og sikrar at oppgåva blir sensurert anonymt. Du får nytt kandidatnummer til kvar eksamen, og det vil vere tilgjengeleg seinast ei veke før eksamen.

Eksamensresultat

Sensuren er klar tre veker etter eksamen. For masteroppgåver er sensuren klar seinast 6 veker etter innlevering. Du finn resultata dine i Studentweb under «Mine resultat».

Sjå karakterskalaen vi brukar

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir.