Eksamen og oppgåveskriving

På desse sidene finn du informasjon om alle forhold knytt til eksamen og innlevering av oppgåver.

Informasjon i samband med koronapandemien

Korleis blir eksamen våren 2021? (oppdatert 30.10)

På grunn av koronapandemien vil skriftlege skuleeksamenar som hovudregel ikkje bli arrangert fysisk på campus våren 2021.

Skuleeksamenar vil bli endra til heimeeksamen, oppgåve eller munnleg eksamen.

Det kan være unntak frå houvdregelen på enkelte eksamenar, så følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande i løpet av våren, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også gitt direkte til deg. Merk at også eksamensdatoar kan bli endra i nokre tilfelle. Det er difor viktig at du held deg oppdatert i Studentweb jamnleg.

Informasjon om smittevern under skuleeksamen.

Munnlege eksamenar og praktiske eksamenar kan bli arrangert fysisk på campus eller digitalt. Emneansvarleg vil informere om korleis eksamen i det enkelte emne blir avvikla.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Dersom karakteruttrykket på eksamenen er endra frå A-F til bestått/ikkje bestått i 2020/2021 vil i utgangspunktet den bokstavkarakteren (A-F) du har fått tidlegare eller kan få seinare dersom karakterutrykket på emnet blir endra i eit seinare semester, bli rekna som beste karakter. Dersom du i staden ynskjer at karakteren bestått skal stå på vitnemålet ditt kan du gi beskjed til oss om det.  

Døme på moglege digitale løysingar på skriftlege eksamenar heimefrå (oppdatert 21.9)

Skuleeksamenar kan endrast til korte heimeeksamenar (1–8 timar), oppgåveinnlevering eller munnlege eksamenar.

Eksamenssystemet WISEflow vil bli brukt til alle heimeeksamenar og innleveringar. Heimeeksamen kan gjennomførast som ei opplasting av filer (PDF, video, bilete eller andre) (FLOWassign eller FLOWhandin) eller som ein fleirvalsprøve (FLOWmulti) med ulike typar oppgåver.

Ein kan finne ein demoeksamen (demoflow) nedst på startsida i WISEflow. Vi tilrår at du gjennomfører ein slik demoeksamen før du skal ha eksamen digitalt. Ein kan opne den så mange gonger ein vil. På heimeeksamen er det FLOWassign og FLOWmulti- Avansert som er dei aktuelle prøvetypane. 

Vi legg til 30 minutt ekstra tid for alle skuleeksamenar som er endra til korte heimeeksamenar (3–8 timar) slik at ein har tid til å organisere evt. ekstramateriale. Det kan vere unntak frå dette for nokre eksamenar som er lagt opp slik at tidsbruken per oppgåve er ein del av vurderinga.

Tilrettelegging ved heimeeksamen (oppdatert 7.7)

Dersom du tidlegare har fått innvilga utvida tid på skriftleg skuleeksamen for våren 2021 vil du også få dette på heimeeksamenar som er 8 timar eller kortare. Utvida tid blir gitt etter same reglar som ved skuleeksamen (10 minutt per time, maksimalt ein time totalt).

Bachelor- og masteroppgåver våren 2021 (oppdatert 3.3.21)

Vi oppmodar studentar om å levere bachelor- og masteroppgåver til ordinær frist så sant ein kan. Dette er for å sikre at sensur kan gjennomførast innan sensurfristen og for at vi kan lage vitnemål så snart som mogeleg. 

I samband med koronapandemien vil HVL leggje til rette for at det bli satt opp alternativ for dei som likevel ikkje kan levere bachelor- og masteroppgåva til ordinær frist, også våren 2021. Ta evt. kontakt med studierettleiar for å få utvida studieretten din.

Vi gjer merksam på at dersom du utset innleveringa di kan også vitnemålet ditt bli forseinka og ikkje vere klart til søknad for vidare utdanning eller arbeid i juli. 

Du er sjølv ansvarleg for å sette deg inn i reglane som gjeld for opptak ved HVL eller andre lærestader. Dersom du utset fristen må du sjølv undersøke korleis dette påvirkar søknaden din til vidare studier.

Dersom oppgåva er skrive i ei gruppe, må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utsatt frist. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller bruk t.d. Office Lens for å scanne inn fullmakta. 

Du ber om utsatt frist via kontaktskjemaet vårt.

For at vi skal kunne handsama saka må du sende melding til oss seinast 14 dagar før innleveringsfrist.

Dersom du har behov for utsatt frist er det viktig at du informerer rettleiaren din og emneansvarleg om dette. 

Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap kan studentar:

 1. levere til ordinær frist
  2. be om å få to veker utsatt frist
  3. be om å få levere 10. juni (dersom du har ordinær frist i april).
  4. be om å få levere 31. august

Ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap kan studentar:

 1. levere til ordinær frist
  2. be om å få to veker utsatt frist
  3. be om å få levere 31. august

Ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett kan studentar som skal levere masteroppgåve:

 1. levere til ordinær frist
  2. be om å få to veker utsatt frist
  3. be om å få levere 15. september

Studentar som skal levere bacheloroppgåve kan: 

 1. levere til ordinær frist
  2. be om å få to veker utsatt frist
  3. be om å få levere 1. september

Ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap gjeld dei ordinære fristane.

 

FOU-oppgåver våren 2021 (oppdatert 9.3.21)

Denne informasjonen gjeld for studentar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett som skal levere FOU, semester- eller prosjektoppgåve våren 2021.

I samband med koronapandemien vil HVL leggje til rette for at det bli satt opp alternativ for dei som likevel ikkje kan levere oppgåve til ordinær frist, også våren 2021. Ta evt. kontakt med studierettleiar for å få utvida studieretten din.

Vi gjer merksam på at dersom du utset innleveringa di kan også vitnemålet ditt bli forseinka og ikkje vere klart til søknad for vidare utdanning eller arbeid i juli. 

Du er sjølv ansvarleg for å sette deg inn i reglane som gjeld for opptak ved HVL eller andre lærestader. Dersom du utset fristen må du sjølv undersøke korleis dette påvirkar søknaden din til vidare studier.

Dersom oppgåva er skrive i ei gruppe, må heile gruppa samtykke til at ein skal be om utsatt frist. Skriv fullmakt og last den opp i kontaktskjemaet. Ta bilete eller bruk t.d. Office Lens for å scanne inn fullmakta. 

Du ber om utsatt frist via kontaktskjemaet vårt.

For at vi skal kunne handsama saka må du sende melding til oss seinast 14 dagar før innleveringsfrist.

Dersom du har behov for utsatt frist er det viktig at du informerer rettleiaren din og emneansvarleg om dette. 

Ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett kan studentar som skal levere FOU, semester- eller prosjektoppgåve:

 1. levere til ordinær frist
 2. be om å få to veker utsatt frist
 3. be om å få levere 1. september

Treng du hjelp? (oppdatert 21.9)

Vi ber om at du som hovudregel kontaktar oss skriftleg.

Treng du hjelp med bruk av digitale løysingar før, under eller etter eksamen, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt så svarar vi så snart som mogeleg. 

Treng du hjelp med datamaskina di eller internett ta kontakt med IT-hjelp.

Ha mobilen din tilgjengeleg under eksamen, då viktige beskjedar om eksamen kan bli sendt til deg på sms. 

Førebu deg godt i forkant av eksamen, så får du ei god eksamensoppleving. Lykke til!

 

Rettar og plikter

Forskrift om studium og eksamen ved HVL regulerer mange viktige område som studierett, eksamen, vitnemål med meir. 

For sensorar

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan.

Fyll ut kontaktskjema