Fråvær frå eksamen

Dersom du er sjuk på eksamen, må du levere dokumentasjon på sjukdom seinast 1 veke etter eksamen. Når du leverer dokumentasjon i tide brukar du ikkje opp eit eksamensforsøk, og kan melde deg opp til eksamen ved neste høve.

Krav til dokumentasjon

Sjukdom skal dokumenterast med attest frå lege, psykolog eller annan sakkunnig person. Det skal kome tydeleg fram av legeattesten at du ikkje kan gjennomføre eksamen på grunn av sjukdom og kva tidsperiode dette gjeld for.

Attesten må opplyse om at den er utstedt i høve fråvær til ei vurdering ved Høgskulen på Vestlandet, og at fråværet gjeld følgande tidspunkt: 

  • dato for den aktuelle skriftlege eller munnlege skuleeksamen
  • første eksamensdag ved fleire eksamensdagar
  • fristen for innlevering av semesteroppgåve eller tilsvarande
  • dato for utlevering av heimeeksamensoppgåve
  • fristen for siste innlevering ved mappelevering eller anna form for vurdering gjennom store delar av undervisningsperioden.
  • legeattest ved avbrot av skriftleg skuleeksamen må vere skrive på den aktuelle eksamensdagen

Slik sender du inn dokumentasjon

Fyll ut skjemaet under. Skjema skal leverast saman med dokumentasjon på sjukdom. 

Dokumentasjon på sjukdom kan scannast inn saman med registreringsskjemaet og sendast på e-post til din studiestad. Du finn kontaktinformasjon nedst på nettsida.

Vi gjer merksam på at dokumentasjon på sjukdom kan innehalde sensitive opplysningar og reknast ikkje som trygt å sende per e-post. Du sender dette på eige ansvar. I emnefeltet skriv du «Fråvær frå eksamen» og kva campus du tilhøyrer.

Du kan også levere skjema og dokumentasjon i Servicetorget på studiestaden din, eller sende det til Høgskulen på Vestlandet, Postboks 7030, 5020 Bergen.