Tilrettelegging ved eksamen

Har du spesielle behov ved eksamen, kan du søke om tilrettelegging. Fristen for å søke er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

 Det blir som hovudregel ikkje gjort unntak frå søknadsfristen med mindre behovet for særordning har oppstått etter fristen eller særlege grunnar tilseier det.

Kva tilrettelegging kan eg få?

Eksempel på tilrettelegging kan vere:

  • Utvida eksamenstid ved skriftleg skuleeksamen og heimeeksamen
  • Lengre pausar, eventuelt med moglegheit for å kvile
  • Eige eksamenslokale
  • Bruk av datamaskin og andre tekniske hjelpemiddel
  • Skrivehjelp, døvetolk og anna praktisk hjelp
  • Overføring av oppgåve til punktskrift eller forstørra skrift
  • Høgtlesing av oppgåveteksten
  • Fritak for sidemål (lærarutdanning)
  • Å skrive på papir på digital eksamen
  • Studentar som ammar kan søke om tid til å amme i samband med skriftleg skuleeksamen

Ved digital eksamen sit studentar som har fått innvilga pc med skrivestøtteprogram som tilrettelegging på eige rom med stasjonære pc'ar. Sjå informasjon om rom i StudentWeb.

Slik søker du

Dokumentasjon som forklarer behovet for tilrettelegging skal leggast ved søknaden. Dersom behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen skal det kome tydeleg fram av dokumentasjonen. 

Meir informasjon om tilrettelegging ved eksamen finn du i  forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, § 9-13.