Grunngjeving og klage

Studenten sin rett til grunngjeving og klage på karakterfastsetting er heimla i Forskrift om studium og eksamen ved HVL og Lov om universiteter og høyskoler.

Grunngjeving

Du kan be om grunngjeving for karakteren din inntil 7 dagar etter at sensuren er publisert. Sjå informasjon her om korleis du ber om grunngjeving i Studentweb. Dette gjeld for eksamenar som er etterprøvbare, det vil seie skriftleg skuleeksamen, heimeksamen eller oppgåver. Grunngjevinga blir normalt gitt innan to veker, men det kan ta lengre tid i periodar med ferie. Du vil få ein e-post når grunngjevinga er tilgjengeleg og du finn den i emnet ditt i WISEflow.

Sensor kan også velgje å gje grunngjevinga munnleg. 

På gruppeeksamen må kvart enkelt medlem av gruppa be om grunngjeving. 

Ved munnleg og praktisk eksamen må du be om grunngjeving umiddelbart etter at resultatet er klart. Som hovudregel skal karakteren gjerast kjend og kravet om grunngjeving setjast fram på eksamensstaden på eksamensdagen. I tilfelle du får vite resultatet på munnleg og praktisk eksamen i Studentweb i etterkant, kan du ta kontakt direkte med intern sensor for å få grunngjeving. 

Før du ber om grunngjeving kan du sjekke om sensor allereie har lagt inn tilbakemelding i WISEflow. Klikk inn på den aktuelle eksamen og sjå om du har fått tilbakemelding på eksamenssvaret ditt. Du bør også sjå på sensorrettleiinga du skal kunne finne i Canvas når sensuren er klar. Merk at fristen for å be om grunngjeving uansett vil vere ei veke etter at sensur er publisert.

imageaqjn.png

Du kan også be om grunngjeving på karakter etter klagesensur. Du må då sende spørsmål om dette via kontaktskjemaet til Eining for eksamen.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren innan tre veker etter at karakteren er publisert i Studentweb. Dersom krav om grunngjeving for karakteren eller klage på formelle feil er sett fram, blir klagefristen tre veker frå du har mottatt grunngjevinga eller endeleg avgjerd av klagen ligg føre. 

Det er berre klagerett på karakterfastsetting som ut frå sitt slag lar seg etterprøve, det vil seie skriftleg vurdering. Du kan ikkje klage på karakteren du får på ein munnleg eller praktisk eksamen, men du har rett på grunngjeving for karakteren. Du kan heller ikkje klage på sluttvurderinga i praksis.

Før du klagar tilrår vi at du ser på karakterskala, karakterbeskriving og sensorrettleiing. Sensorrettleiing blir lagt ut i Canvas etter at sensuren er gitt. 

Dersom du ønskjer å ta eksamen på nytt, gjeld oppmeldingsfristen 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret sjølv om du har klaga på karakteren. For studentar ved Fakultet for helse- og sosialvitskap er oppmeldingsfristen 21 dagar før ny eksamen og dei kan melde seg til ny eksamen i Studentweb frå dagen etter at sensur på ordinær eksamen er satt.

Korleis klage på karakteren

Du sender klage på karakterfastsetting via Studentweb.

Du kan ikkje klage på den nye karakteren, og det er denne som blir ståande som endeleg resultat. Den nye karakteren kan bli betre, lik eller dårlegare enn den opphavelege karakteren. Det er derfor viktig å vurdere grundig om du ønskjer å klage.

Eksamensoppgåva di blir automatisk sendt til ny sensur når du sender klagen frå i Studentweb. Klagesensorane får ikkje kjennskap til din opprinnelege karakter. 

Du finn lenke til sida "Grunngjeving og klager" via resultatsida, eller via menyen under "Meir" i Studentweb. Her finn du ein oversikt over dei emna som det er mogleg å sende klage i. Trykk deg inn på det aktuelle emnet. Du finn då ein knapp for å levere klage elektronisk. Knappen vil berre vise dersom fristen for å levere klage ikkje har gått ut.

Når klagen er ferdighandsama, får du melding på student-epostadressa di om at resultatet er tilgjengeleg i Studentweb

Klage på gruppeeksamen

Merk at det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Dersom fleire frå gruppa ønskjer å klage, må kvar enkelt sende inn klage. Ei eventuell endring i karakter etter klagesensur får berre verknad for den eller dei som har sendt inn klage. 

Saksgang ved klage på karakter

Ved klagesensur er det ikkje tre veker sensurfrist slik som ved vanleg sensur. Klagen skal handsamast utan ugrunna opphald, jf. forvaltningslova §11-a. Klagekommisjonane handsamar mange klagesaker, og dei fleste klagene kjem i periodar med ferieavvikling. Du må derfor normalt pårekne mellom 3 - 12 veker sakshandsamingstid og at det i særskilte tilfelle kan ta lengre tid.

Det blir oppnemt to sensorar ved klagesensur, der minimum ein er ekstern. Sensorane får ikkje opplyst din opphavelege eksamenskarakter. Du kan trekkje klage på karakter i Studentweb inntil klagen er avgjort. Klagen blir sett på som avgjort når begge sensorane har registert karakter.

Karakteren ved ny vurdering kan bli betre, lik eller dårlegare enn ved ordinær sensur. Det er ikkje klagerett på klagesensuren.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan. Du kan også sjekke om du finn svaret hjå Mime, den virtuelle assistenten som du finn nede til høgre på sida.

Fyll ut kontaktskjema