Grunngiving og klage

Grunngiving

Før du leverer klage på eit eksamensresultat kan det vere ein fordel å få ei grunngiving på karakteren. Du kan be om grunngiving på karakter innan ei veke etter at eksamensresultatet er publisert.

Dersom du har hatt eksamen i WISEflow kan det vere at sensor har lagt inn kommentarar til oppgåva der. Desse er tilgjengelege når sensur fristen er over, på same side som du gjennomførte eksamen på. Sjekk derfor om du finn kommentar der før du ber om grunngiving.

Ved munnleg eksamen må du be om grunngiving umiddelbart etter at resultatet er klart.

Studentar i Bergen:

Studentar i Førde, Sogndal, Stord og Haugesund:

Du finn emnekode og kandidatnummer i StudentWeb.

Klage på sensur

Du har rett til å klage på karakteren innan tre veker etter at karakteren er publisert, eller tre veker etter at du har mottatt grunngiving på karakteren. Karakteren vil då bli nullstilt og sendt til sensur hjå to nye sensorar. Ved klage kan karakteren gå både opp og ned, og karakteren er endeleg. Det er berre klagerett på karakterfastsetting som ut frå sitt slag lar seg etterprøve, det vil seie skriftleg vurdering.

Vi anbefaler at du les UHR si karakterbeskriving før du sender inn klage.

Skjema skal fyllast ut elektronisk og sendast til post@hvl.no.

For gruppeeksamen må klagen signerast av alle studentane i gruppa for å vere gyldig, jf. § 11-3 (8) i forskrift om studium og eksamen ved HVL.

Du finn emnekode og kandidatnummer i StudentWeb.

Dersom du ønskjer å ta eksamen på nytt, gjeld oppmeldingsfristen 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret sjølv om du har klaga på karakteren.