Grunngiving og klage

Grunngiving

Før du leverer klage på eit eksamensresultat kan det vere ein fordel å få ei grunngiving på karakteren. Du kan be om grunngiving på karakter innan ei veke etter at eksamensresultatet er publisert.

Dersom du har hatt eksamen i WISEflow kan det vere at sensor har lagt inn kommentarar til oppgåva der. Desse er tilgjengelege når sensur fristen er over, på same side som du gjennomførte eksamen på. Sjekk derfor om du finn kommentar der før du ber om grunngiving.

Ved munnleg eksamen må du be om grunngiving umiddelbart etter at resultatet er klart.

Studentar i Bergen:

Studentar i Førde, Sogndal, Stord og Haugesund:

Du finn emnekode og kandidatnummer i StudentWeb.

Klage på sensur

Du har rett til å klage på karakteren innan tre veker etter at karakteren er publisert. Klage på karakter skal handsamast utan ugrunna opphald. Er krav om grunngjeving for karakteren eller klage på formelle feil sett fram, vert klagefristen tre veker frå du har motteke grunngjevinga eller endeleg avgjersle av klagen ligg føre.

Det vert oppnemnt to sensorar ved klagesensur, der minimum ein er ekstern. Sensorane får ikkje opplyst din opphavelege eksamenskarakter. Du kan ikkje klage på den nye karakteren og det er denne som blir ståande som endeleg resultat. Den nye karakteren kan bli betre, lik eller dårlegare enn den opphavelege karakteren. Det er difor viktig å vurdere grundig om du ynskjer å klage. Det er høve til å trekkje klage på karakter inntil klagen er avgjort. Klagen vert sett på som avgjort når protokollen er signert.

Det er berre klagerett på karakterfastsetting som ut frå sitt slag lar seg etterprøve, det vil seie skriftleg vurdering. Du kan ikkje klage på karakteren du får på ein munnleg eller praktisk eksamen, men du har rett på grunngjeving for karakteren. Som hovudregel skal karakteren gjerast kjend og kravet om grunngjeving setjast fram på eksamensstaden eksamensdagen.

Vi anbefaler at du les UHR si karakterbeskriving før du sender inn klage.

Skjema skal fyllast ut elektronisk og sendast til post@hvl.no.

For gruppeeksamen må klagen signerast av alle studentane i gruppa for å vere gyldig, jf. § 11-3 (8) i forskrift om studium og eksamen ved HVL.

Du finn emnekode og kandidatnummer i StudentWeb.

Dersom du ønskjer å ta eksamen på nytt, gjeld oppmeldingsfristen 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret sjølv om du har klaga på karakteren.