Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager

Dette er et forpliktende samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og utvalgte skoler og barnehager i nærregionene til våre studiesteder i Sogndal, Bergen og Stord.

Å være en lærerutdanningsskole eller -barnehage innebærer en unik mulighet for skolene og barnehagene til å rekruttere gode lærere, få hjelp til forsknings- og utviklingsarbeid og til å arbeide langsiktig med de nye kravene som stilles til skolene som aktør i lærerutdanningen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene vil være en stor ressurs for den enkelte skole eller barnehage i dette arbeidet. Utdanningene innen barnehage og skole sørger for å gi studentene god kompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid, noe som vil komme både skoler og forskergrupper ved HVL til gode.

Nært forhold til praksisfeltet

For Høgskulen på Vestlandet vil et partnerskap innebære et nært forhold til praksisfeltet med oppdatert kunnskap til feltet og det som rører seg i skolen og barnehagen. På den måten vil Høgskulen på Vestlandet kunne legge til rette for praksisopplæring av høy kvalitet.

Relevans i lærerutdanningen

Høgskulen på Vestlandet vil knyttes sterkere til praksisfeltet og dermed styrkes relevansen når det gjelder forskningsbasert utdanning. Videre vil representanter fra skolene og barnehagene kunne bidra inn i undervisningen ved HVL og dermed sørge for aktualisering og relevans i utdanningen.

Følgende skoler har fått status som Lærerutdanningsskoler ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 2020-2024:

Lærerutdaningsbarnehager blir med fra høsten 2021

Fra høsten 2021 skal fire barnehager være med i pilotprosjektet. Det vil bli to barnehager fra nærregion Bergen, en fra nærregion Sogndal og en fra nærregion Stord.

Ti kommuner og noen utvalgte private barnehageeiere fikk invitasjon til å nominere en eller inntil to barnehager hver. Søknadene ble behandlet av en komité i mars 2021 og styringsgruppen tok den endelige beslutningen.

Finansieringsordning LU-barnehager

Prosjektperioden 2020-2024

Prosjektperioden for lærerutdanningsskolene varer i fire år (2020-2024) og skal danne grunnlaget for å samle erfaringer med, og utvikle gode modeller for samarbeid mellom lokale skoleeiere og HVL. For å nå målsettingene i Lærerutdanning 2025 skal prosjektet etter endt pilotperiode skaleres opp til å gjelde samarbeid med flere grunnskoler. Etablering og utvikling av lærerutdanningsskoler skal være en varig ordning og fremtidig satsing i alle nærregioner.

Prosjektplan for lærerutdanningsskoler og -barnehager

Følgeforskning

Følgeforskningsprosjektet går over tre år og har som oppgave å vurdere hva som fremmer og hemmer utviklingen og gjennomføringen av prosjektet, med tanke på at prosjektet skal oppgraderes på sikt. Følgeforskningen vil følge aktiviteten ved seks lærerutdanningsskoler og tre campus, og vil skaffe til veie og analysere informasjon fra flere sentrale aktører:

  • Lærerutdanningsskoler: Skoleledere, lærere og elever
  • Høgskolen på Vestlandet: Praksiskoordinatorer, profesjonsveiledere, forskergruppeledere
  • Studenter
  • Skoleeiere

Delrapport 1 - Forventninger (Eirik S. Jenssen og Frode Olav Haara)

Følgeforskningen leverer halvårlige rapporter til styringsgruppen.

Kontaktopplysninger:
Eirik S. Jenssen (eirik.jenssen@hvl.no)
Frode Olav Haara (frode.olav.haara@hvl.no)  

Vil du vite mer?

I «Lærerutdanning 2025, nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» vil du finne mer om lærerutdanningsskoler og Kunnskapsdepartementets strategi for lærerutdanningene.

Lærerutdanning 2025

.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

3. november 2020: Vil vidareutvikle ordninga med partnarskap mellom lærarutdanningar, barnehagar og skular

Ordninga med utdanningsbarnehagar og utdanningsskular fungerer godt. Men for å sikre at alle som deltek har like gode arbeidsvilkår og føresetnadar, trengs føreseieleg finansiering, meiner Fagleg Råd for Lærarutdanninga. Les meir på Kunnskapsdepartemenet sine sider.

Prosjektleder

Seniorrådgivar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Styringsgruppen

Møteplan våren 2021
6. januar og 14. april

Dekan Asle Holthe

Jan Helge Kallestad (instituttleder ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Hilde Christine Hofslundengen (førsteamenuensis ved institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking)

Vigdis Vangsnes (forskingsprogramleiar)

Anne Christine Aandahl (høgskulelektor ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag)

Sølvi Olrich Sørebø (KS)

Anne K. Hjermann (utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Vestland)