Rubbestadneset skule

På denne sida kan du lese meir om kva som skjer ved lærarutdanningsskolen Rubbestadneset skule.

Kontaktpersonar


Rektor: Tone Baugstø
Delt stilling: Caroline Gilje, lærar ved Rubbestadneset skule, skal ha delt stilling i norsk knytt til begynneropplæringa, ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT). 
Ny fou-kontakt er for tiden under tilsetting. 

Forskings- og utviklingssamarbeid med HVL

Lærarar frå Rubbestadneset skule som deltek i prosjektet: Åse Rønningen og Hanne Alvsvåg

Literacy in Teacher Education: Reading, Telling and Exploring the World» er et NFR- finansiert prosjekt. Prosjektet vil omfatte dei fire faga norsk, matematikk, engelsk og KRLE og vil vere innretta  mot heile grunnskulen (1−10). Lærarstudentar i praksis vil delta i prosjektet. Med literacy-perspektivet rettes søkelyset mot alle dei fem grunnleggjande ferdigheitene, korleis dei samverkar i faga sine tekstkulturar og ikkje minst korleis språkbruk og tekstkultur varierer mellom faga, slik at det ofte vert opp til elevane å «omsetje» mellom dei.

Forskarane vil opprette tverrfaglege delprosjekt retta mot respektive begynnaropplæringa, mellomsteget og ungdomssteget. Tema som vil inngå er forteljing og utforsking på tvers av fag. Ein ønsker å tilby samarbeid gjennom eit forskingsprosjekt om utvikling av undervisning og læring på tvers av fire skulefag gjennom heile grunnskulen. Ein legg også stor vekt på å sjå prosjektet i samanheng med den nye læreplanen, og ser ei styrking av elevar og lærarstudentar sin literacy-kompetanse i lys av det tverrgåande temaet «Demokrati og medborgarskap».

RETELL: Researching Teacher Education, Language and Literature

Vestland i historien og Kristenrettjubileet Moster 2024

bilde av Bente Opheim

Bente Opheim

Førstelektor

Vestland fylkeskommune har nyleg bevilget 300.000 kroner til eit forprosjekt som skal sjå på korleis det kan skapast samanheng i skuleløpet, frå barne- og ungdomstrinnet til videragående skule og vere eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Vestland fylkeskommune og dei kommunene og skulane som deltek.

Forprosjektet skal leiast frå HVL og vil vise om det er grunnlag for eit hovudprosjekt med skular frå heile Vestland. I forprosjektet vil også eit utprøvingsprosjekt om Kristenrettjubileet på Moster inngå, som del av lærerutdanningsskole-prosjektet og med oppfølging frå HVL.