Hafslo barne- og ungdomsskule

På denne sida kan du lese meir om kva som skjer ved lærarutdanningsskulen Hafslo barne- og ungdomsskule.

Kontaktpersonar

LU-kontakt ved Hafslo barne- og ungdomsskule: Sonja Rutledal
Fou-kontakt ved Høgskulen på Vestlandet: Karin Elisabeth Sørlie Street

Forskings- og utviklingssamarbeid med Høgskulen på Vestlandet

Lærarar frå Hafslo barne- og ungdomsskole som deltek i prosjektet: Eva Cathrine Halland Loen og Sonja Rutledal.

Literacy in Teacher Education: Reading, Telling and Exploring the World» er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet vil omfatte dei fire faga norsk, matematikk, engelsk og KRLE og vil vere innretta  mot heile grunnskulen (1−10). Lærarstudentar i praksis vil delta i prosjektet.

Med literacy-perspektivet rettes søkelyset mot alle dei fem grunnleggjande ferdigheitene, korleis dei samverkar i faga sine tekstkulturar og ikkje minst korleis språkbruk og tekstkultur varierer mellom faga, slik at det ofte vert opp til elevane å «omsetje» mellom dei. Forskarane vil opprette tverrfaglege delprosjekt retta mot respektive begynnaropplæringa, mellomsteget og ungdomssteget. Tema som vil inngå er forteljing og utforsking på tvers av fag. Ein ønsker å tilby samarbeid gjennom eit forskingsprosjekt om utvikling av undervisning og læring på tvers av fire skulefag gjennom heile grunnskulen. Ein legg også stor vekt på å sjå prosjektet i samanheng med den nye læreplanen, og ser ei styrking av elevar og lærarstudentar sin literacy-kompetanse i lys av det tverrgåande temaet «Demokrati og medborgarskap».