Senter for fysisk aktiv læring

Kunnskap i bevegelse for læring og trivsel

Om senter for fysisk aktiv læring - SEFAL

  • Vart etablert ved HVL, campus Sogndal, i august 2018.

  • Tilbyr arbeidsplassbaserte kompetansehevingstiltak i fysisk aktiv læring (FAL) både som etterutdanning utan studiepoeng og vidareutdanning på masternivå med 15 studiepoeng. Elevaktive læringsformer, motivasjon, relasjonar, trivsel, vurdering for læring, fleirfagleg læring og djupnelæring i fagfornyinga er sentrale tema i utdanningane.

  • Kompetansehevingstiltaka er praksisnære, nettbaserte og fleksible, og involverer alle tilsette på skulen.

  •  Det er ei sterk kopling i utdanningane mellom det faglege (FAL) og det å utvikle læraren sin pedagogiske praksis.

  • Utdanningane er bygd opp av fleire modular som har ein naturleg progresjon. Studentane skal i kvar modul planlegge undervisning der FAL er integrert, gjennomføre undervisninga og etterpå reflektere over eigen og andre studentar si undervisning i strukturerte evalueringsprosessar.

  • SEFAL samarbeidar også tett med skuleleiinga ved å tilby eit SEFAL-skuleleiarprogram. På denne måten koplast leiinga på utdaningane.

  • I skuleåret 2018/19 gjennomførte 44 lærarar vidareutdanninga i Nordland og i Telemark. For skuleåret 2019/20 er omlag 200 lærarar i Rogaland og Østfold i gong med det poenggjevande studiet. Dei to første skuleåra har SEFAL kun tilbode vidareutdanning på masternivå med 15 studiepoeng. Neste skuleår (2020/21) vil om lag 300 lærararar frå Trøndelag og Hordaland kunne velje mellom: 1) etterutdanning utan studiepoeng og 2) vidareutdanning med studiepoeng. 

Fysisk aktiv læring (FAL)

Først vil vi understreke at vår forståing av FAL er utvikla over tid saman med hundrevis av lærarar og rektorar. SEFAL «eig» på ingen måte dette omgrepet eller forståinga av kva det er. Vår erfaring er at utviklingspartnarane våre i skulen nyttar og forstår FAL ulikt.

Dette er eit omgrep som er i endring og her er vår forståing av FAL per no;

FAL er ein undervisningsmetode som læraren kan nytte i teoretiske fag som til dømes matematikk, engelsk eller naturfag der elevane er fysisk aktive. Den praktiske undervisninga kan vere ute i skuleområdet, i gangar eller i klasserommet og representerer derfor ein variasjon til stillesittande undervisning. FAL er planlangt og leia av den læraren som underviser elevane i faget. På denne måten vert FAL ein del av ein pedagogisk heilskap og ein arbeidsmåte for å oppnå lærings- og kompetansemål i faget. I FAL jobbar ofte elevar saman i grupper, gjerne 2-5 elevar, sett saman av læraren. Læraren gjer jamlege vurderingar i høve til samansetting og storleik på gruppene. FAL kan både vere A) repetering av fagstoff som læraren allereie har gjennomgått i klasserommet, eller B) innlæring av fagstoff for første gang. FAL-aktivitetane kan ha ulik intensitet, frå det heilt rolege til høg puls, bestemt av læraren.

mars 2020

 

16 millionar kroner til SEFAL

Gjensidigestiftelsen held fram med økonomisk støtte til Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet.

Podkast - lektor Lomsdalens infall

Geir Kåre Resaland om fysisk aktiv læring. Kva er fysisk aktiv læring? Korleis skiller det frå anna læring og korleis kan det vera ein fordel for elevane? Kva kan det bidra med?

Physically Active Learning - Improving Performance

Why do children sit down to learn? TED-talk presentert av Bryn Llewellyn og Andy Daly-Smith.