Aktivitetsbasar ved HVL

Aktivitetskassen og ASK-basen er nyttige ressursar i arbeidet med fysisk aktiv læring.

Vår nye nettside om fysisk aktiv læring (FAL) med aktivitetsbase på omlag 80 læringsaktivitetar og artiklar om fal. Denne nettsida er under utvikling av SEFAL ved HVL i samarbeid med Røreprosjektet i Viken.

Inneheld i overkant av 300 ulike aktivitetar, og blir drevet av MHFA på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Målgruppa er i hovudsak tilsette i skulen, men den skal og vera nyttig for tilsette i SFO, barnehage og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i kvardagen. Aktivitetskassen har fokus på glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Inneheld om lag 150 opplegg/idear til fysisk aktiv læring i skolen. Undervisningsopplegga er utvikla av og for lærere og er i tillegg kvalitetssikra av lærarar med lang erfaring innen fysisk aktiv læring. ASK- prosjektet er ein intervensjon gjennomført ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2014/15 med meir enn tusen 5. klassinger i Sogn og Fjordane. Den digitale ide- og ressursbanken blei etter intervensjonen opna for alle og er seinere utvida med fleire opplegg.