Aktivitetsbasar ved HVL

FALtatsik.no og andre aktivitetsbasar er nyttige ressursar i arbeidet med fysisk aktiv læring.

Vår nye nettside om fysisk aktiv læring (FAL) med aktivitetsbase over 100 læringsaktivitetar og artiklar om fal. Her kan du og gjennomføre e-læringskurs om fysisk aktiv læring. Denne nettsida er under utvikling av SEFAL ved HVL.

Inneheld i overkant av 300 ulike aktivitetar, og blir drevet av MHFA på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Målgruppa er i hovudsak tilsette i skulen, men den skal og vera nyttig for tilsette i SFO, barnehage og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i kvardagen. Aktivitetskassen har fokus på glede og mestring ved bevegelse, og at alle skal kunne delta.

Inneheld om lag 150 opplegg/idear til fysisk aktiv læring i skolen. Undervisningsopplegga er utvikla av og for lærere og er i tillegg kvalitetssikra av lærarar med lang erfaring innen fysisk aktiv læring. ASK- prosjektet er ein intervensjon gjennomført ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2014/15 med meir enn tusen 5. klassinger i Sogn og Fjordane. Den digitale ide- og ressursbanken blei etter intervensjonen opna for alle og er seinere utvida med fleire opplegg.