Fysisk aktiv læring (FAL)

- Elevene mine og jeg stortrives i læringsarbeidet når vi får jobbe slik! Og læringsutbyttet til elevene virker å bli bedre, rikere, bredere, dypere og helt deres eget. -Bente Sørgjerd, Kvernevik skole

Fysisk aktiv læring

SEFAL forstår fysisk aktiv læring (FAL) som eit samleomgrep for læringsprosessar der elevane er fysisk aktive. FAL utvidar lærarane sitt didaktiske repertoar og bidra til elevane sin læring.  

Læraren i faget planlegg og leier FAL og har ansvar for til dømes type bevegelse, elevmedverknad og elevsamarbeid. FAL kan føregå på mange måtar, i ulike fag og på ulike læringsarenaer. 

SEFAL si forståing er utvikla med samarbeidande rektorar, lærarar og forskarar som forstår og nyttar FAL ulikt. Dette blir gjenspegla i vår breie tilnærming.