Forsking på fysisk aktiv læring

Samandrag av forskingsartiklar om fysisk aktiv læring

Virkningen av fysisk aktiv læring på elevers fysisk aktivitet, helse, kognisjon og akademisk skoleprestasjon

Artikkelen til Norris og medforskere, fra 2019, er en grundig og systematisk oppsummering av allerede eksisterende forskning. Artikkelen har undersøkt verknaden av fysisk aktiv læring på elevers fysisk aktivitet, helsevariablar, kognisjon og akademisk skuleprestasjon. Artikkelen konkluderer med at: fysisk aktiv læring har en positiv virkning på elevers fysiske aktivitet og skoleprestasjon. Videre mener forskerne at politiske initiativ bør oppmuntre til integrering av fysisk aktiv læring i skulen. 

Artikkelen baserer sine funn på 42 forskningsartikler, som har eit omfang på til sammen 12 663 elevar. Artikkelen er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet British Journal of Sport Medicine

 

Virkningen av fysisk aktiv læring på elevers matematikkprestasjon

Artikkelen til Sneck og medforskere, fra 2019, er en grundig og systematisk oppsummering av allerede eksisterende forskning. Artikkelen har undersøkt verknaden av fysisk aktiv læring på elevers akademiske skuleprestasjon i matematikk. Artikkelen konkluderer med at: elevar gjer det like bra eller betre på testar som målar fagleg framgang i matematikk når læraren nyttar fysisk aktiv læring som ein del av undervisninga

Artikkelen baserer sine funn på 29 forskningsartikler, som har et omfang på til sammen 11 264 elvar. Artikkelen er publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Virkningen av fysisk aktivitet på elevers kognitive og akademiske skoleprestasjon

Artikkelen til Singh og medforskere, fra 2018, er en grundig og systematisk oppsummering av allerede eksisterende forskning. Artikkelen har undersøkt virkningen av fysisk aktivitet på elevers kognitive og akademiske skoleprestasjonar. Artikkelen konkluderer med at: det ikkje eksisterer tydelege sammenhenger om fysisk aktivitet har en positiv virkning på elevers kognitive og akademiske skoleprestasjon på et overordnet nivå. Derimot har fysisk aktivitet ein virkning på elevers skoleprestasjonar i matematikkfaget. Vidare etterlyser forskarane meir forsking på feltet med høgare kvalitet, da forskningen som eksisterer har ulikt design.

Artikkelen baserer sine funn på 58 forskningsartikler. Artikkelen er publisert i anerkjente tidsskriftet British Journal of Sport Medicin.

 

Virkningen av fysisk aktiv læring og aktivitetspauser på elevers fysiske aktivitet, klasseromsatferd, kognitive- og akademiske skoleprestasjon

Artikkelen til Daly-Smith og medforskere, fra 2018, er en grundig og systematisk oppsummering av allerede eksisterende forskning. Artikkelen har undersøkt hvordan virkningen av fysisk aktiv læring og aktivitetspausar på elevers fysiske aktivitetsnivå, klasseromåtferd, kognitive- og akademiske skoleprestasjon. Artikkelen konkluderer med at: fysisk aktiv læring og aktivitetspauser aukar elevanes fysiske aktivitetsnivå og forbetrar deiras konsentrasjon. Vidare etterlyser forskarane bedre forskning som inkludere gode døme på praktisering av fysisk aktiv læring og aktivitetspauser.

Artikkelen baserer sine funn på 10 artikler om fysisk aktiv læring og 8 artikler om aktivitetspauser. Artikkelen er publisert det anerkjente tidsskriftet BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

 

Virkningen av fysisk aktivitet på elevers skoleprestasjon

Artikkelen til Chacón-Cuberos og medforskere, fra 2020, er en oppsummering av allerede eksisterende forskning. Artikkelen undersøkte virkningen av fysisk aktivitet på elevers akademiske skoleprestasjon. Artikkelen konkluderer med at fysisk aktivitet kan ha en virkning på elevers prestasjon i matematikk og logiske tenkning. Videre etterlyser forskerne at forskning på feltet beskriver varigheiten og intensiteten på den fysiske aktiviteten ytterlegare, da dette ikke alltid kommer like tydelig frem. 

Artikkelen baserer sine funn på 23 artiklar. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Adpunts – Educaion Fisica y Deportes.

 

Utvikling av et rammeverk for implementering av fysisk aktivitet i skolen

Artikkelen til Daly-Smith og medforskere, fra 2020, tar for seg utviklingen av et rammeverk for implementering av fysisk aktivitet i skolen. Forskerne ønsket å lage et rammeverk som tok høgde for skuler sin kompleksitet når det kjem til implementering av fysisk aktivitet i skolen. Sentrale aktørar (practitioners, policymakers and researchers) blei invitert til å utvikle eit rammeverk gjennom ein samskapingsprosess. I seks grupper sett saman av seks aktørar, vart seks rammeverk utvikla. Deretter fekk kvar enkelt aktør moglegheit til å stemme over kva rammeverk som hadde størst potensiale, før dei igjen fekk moglegheit til å kome med innspel til endringar av rammeverket. Resulterte var rammeverket med namn Creating Active schools Framework (CAS). Føremålet med CAS var å identifisere og synleggjere mangfaldet av komponentar som påverkar skulen sitt system når det kjem til endringsprosessar. CAS skal fokusere på utvikling «med» skuler, framføre den meir tradisjonelle og utdaterte «ovanfrå og ned» tilnærming som fokuserer på implementering «på» skular. I følgje forskarane skal CAS vere eit viktig bidrag inn i utviklinga av framtidig politikk, forsking og praksis, samt endringsprosessar med FAL.