Professor

Kjetil Grimastad Lundberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Bergen (2007), og PHD fra samme sted (2012). Fra 2011 til 2018 arbeidet jeg som Forsker II ved Uni Research Rokkansenteret. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved HVL i 2018, professor i velferdssosiologi fra 2020. 

Mine faglige kompetanse- og interessefelt ligger i skjæringsfeltet mellom arbeid, velferd, ulikhet, fattigdom, marginalisering og sosiale problemer, aktivering og arbeidsinkludering, velferdsstatens system og profesjoner, forholdet mellom bakkebyråkrati og digitalisering, sosialpolitiske dilemmaer, sted og urbanitet, stigma, sosiologiske perspektiver på makt og interaksjon, og institusjonell etnografi.

Pågående forskning: Jeg deltar i i de NFR-støttede forskningsprosjektene EQUALPART (2021-2025), om arbeidsdeltakelse for kvinner med innvandringsbakgrunn, og PROMISING PRACTICES (2023-2027), om helhetlig oppfølging av unge voksne utenfor arbeidslivet. Jeg har også fortsatt publiserings- og formidlingsaktivitet tilknyttet NFR-prosjektet "Nye mønstre" (2019-2023), om tiltak rettet mot barnefattigdom, lavinntektsfamilier og utvikling av sosialfaglig oppfølging og tjenestekoordinering. Jeg veileder flere stipendiater på tema knyttet til arbeidsinkludering og samarbeid på tvers av sektorer. 

PROMISING PRACTICES: Lovende praksiser: Helhetlig arbeidsinkludering av unge voksne (Promising Practices) - OsloMet

EQUALPART: On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

NYE MØNSTRE: Kristiansand kommune - Forskningsprosjektet

 

 

ARTIKLER I TIDSSKRIFT MED FAGFELLEVURDERING: 

Lundberg, Kjetil G. og Liv J. Syltevik (2024) Welfare stigma in a social democratic welfare regime during a decade of national public debate: production, contestation and continuities. European Societies, 1–24. https://doi.org/10.1080/14616696.2024.2333526

Kjetil G. Lundberg og Hilde Danielsen (2024) The flexibility of family co-ordinators in complex family interventions: building relations over time with families living in sustained poverty. European Journal of Social Work

https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2297654

Mølland, Eirin, Kjetil G. Lundberg, Kristin Haralstad, Kristine Vigsnes, Tormod Bøe, Hilde Danielsen, Torunn A. Ask, Philip Wilson og Eirik Abildsnes (2023) Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications. Nordic Journal of Social Research, vol. 14, nr. 1: 1–22.

Skjold, Suzan Mbatudde & Kjetil G. Lundberg (2022) Accountability in personalized Supported Employment-based activation services. Journal of Social Policy (2022), p. 1-17.doi:10.1017/S0047279422000915

Lundberg, Kjetil G. og Anne-Mette Magnussen (2021) «Samarbeid arbeid og helse – Problemrepresentasjoner og blindsoner» Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 24, nr. 1: 35-48.

Sjursæther, Therese Ersvær og Kjetil G. Lundberg (2021) «Fra skam og stigma til stolthet og mestring: Erfaringskonsulenters syn på utvikling av positiv identitet som rusfri». Fontene forskning, vol. 14, nr. 2, 4-16.

Ask, Torunn, Jorunn Gjedrem, Brita Gjerstad, Kjetil G. Lundberg og Siv Oltedal (2021) «Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i Nav – En vignettstudie». Fontene Forskning, nr. 58-69.

Mølland, Eirin, Kristine Vigsnes, Tormod Bøe, Hilde Danielsen, Kjetil G. Lundberg, Kristin Haraldstad, Torunn Ask, Philip Wilson og Eirik Abildsnes (2020) «the New Patterns study, coordinative measures to combat child poverty». Scandinavian Journal of Public Health 2020 s. 1-9

Lundberg, Kjetil G. (2019) “Care Deions at Work: Textual Technologies From the Standpoint of Care Workers”. Comparative Journal of Social Work, No. 2: 55-75.

Lundberg, Kjetil G. (2018) «The Welfare Subject in the ‘One-Stop Shop’: Agency in troublesome welfare encounters, Journal of Sociology and Social Welfare, Vol 45, No 2: 119-139.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2018) «Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users’ experiences», Social Policy & Administration, Vol. 52, Nr. 1:67-90.

Lundberg, Kjetil G. (2017) “Dementia Care Work Situated Between Professional and Procedural Ethics”, Ethics and Social welfare. Published online 22.5.2017.

Carlsen, Benedicte og Kjetil G. Lundberg (2017) ”’If it weren’t for me…’: Motivation and experiences of family care of older people”, Scandinavian Journal of Care Sciences. Published online.

Eide, H., A. Homme, M.A. Karlsen og K. G. Lundberg (2017) «Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere?», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 20, Nr. 4:332-348.

Dencker-Larsen, Sofie og Kjetil G. Lundberg (2016) “Depicted welfare recipient stereotypes: A photo-elicitation study”, Nordic Journal of Social Research. Published online.   

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2016) “Everyday interaction at the front-line: the case of the Norwegian all-in-one bureaucracy”, Journal of Organizational Ethnography, No. 2: 152-166.

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2016) «Kvalitativ sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering», Klinisk sygepleje, Nr. 4: 254-267.

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2014) ”Institusjonell etnografi – Ei mogleg inspirasjonskjelde for den skandinaviske institusjonsteorien?” Nordiske organisasjonsstudier, vol. 16, nr. 1 2014:30-50.

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner” Fontene Forskning, nr. 2:19-30.

Lundberg, Kjetil G. (2013) ”Fra tynne beskrivelser til feite forklaringer: Om smitteperspektivet i norsk trygdedebatt”. Nytt norsk tidsskrift, vol. 30, nr. 2: 139–150.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2012) ”Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer?  Forskning om brukererfaringer med Nav som case”. Sosiologisk tidsskrift, vol. 20, nr. 3: 203–224.

Danielsen, Hilde og Kjetil G. Lundberg (2010) ”Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom nærmiljø og trygghet”, Sosiologisk tidsskrift, nr. 2:115–136.

 

BØKER/AVHANDLING:

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.) (2013) Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Lundberg, Kjetil G. (2012) Uforutsigbare relasjoner: Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Ph.d.-avhandling, Sosiologisk institutt, UIB.

 

BOK-KAPITLER:

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2019) “From translation of ideas to translocal relations: Shifting heuristics from Scandinavian neo institutionalism to institutional ethnography”. I: Lund, Rebecca & Ann Christin Nilsen (eds.): Institutional Ethnography in the Nordic Region. London: Routledge.

Lundberg, Kjetil G. (2013) ”Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse: spenninger på velferdsfeltet”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Den «ene» døren: Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Nav – med brukeren i sentrum: En introduksjon”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Brukeren i det 21. århundre – nye og gamle velferdsdilemma: Hva kan vi lære av brukererfaringer?” I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

Underviser i
 • Sosialvitskap
 • Sosiologi
 • Sosialpolitikk
 • Sosialt arbeid
 • Samfunnsarbeid
Forskar på
 • Arbeids- og velferdstjenester
 • Aktivisering og arbeidsinkludering
 • Samarbeid og koordinering i velferdsstaten
 • Tiltak rettet mot lavinntektsfamilier
 • Brukererfaringer og brukerperspektiv
 • Sosialt arbeid og sosialpolitikk
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle