Professor

Kjetil Grimastad Lundberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Bergen (2007), og PHD fra samme sted (2012). Fra 2011 til 2018 arbeidet jeg som Forsker II ved Uni Research Rokkansenteret. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved HVL i 2018, professor fra 2020. 

 

I doktorgradsarbeidet utforsket jeg brukerperspektiver i Nav under en stor reformprosess. Arbeidet inngikk i den nasjonale evalueringen av Nav-reformen. I årene etterpå deltok jeg i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter på hhv. Eldreomsorg og arbeidsinkludering. 2019-2023 deltar jeg i det HELSEVEL-støttede prosjektet «Nye mønstre», hvor jeg forsker på tiltak rettet mot barnefattigdom og lavinntektsfamilier og utvikling av sosialfaglig oppfølgingsarbeid og koordinering. Jeg veileder flere stipendiater på tema knyttet til arbeidsinkludering og samarbeid på tvers av sektorer. 

 

Mine faglige kompetanse- og interessefelt ligger i skjæringsfeltet mellom velferd, ulikhet, marginalisering og sosiale problemer, velferdsstatens institusjoner og profesjoner, forholdet mellom bakkebyråkrati og digitalisering, sosialpolitiske dilemmaer, sted og urbanitet, sosiologiske perspektiver på makt og interaksjon, og institusjonell etnografi.

 

 

 

Underviser i

  • Samfunnsarbeid
  • Sosialt arbeid
  • Sosiologiske perspektiver

Forskar på

  • Arbeids- og velferdstjenester
  • Aktivisering og arbeidsinkludering
  • Samarbeid og koordinering i velferdsstaten
  • Tiltak rettet mot lavinntektsfamilier
  • Brukererfaringer og brukerperspektiv
  • Sosialt arbeid og sosialpolitikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar