Professor

Kjetil Grimastad Lundberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Bergen (2007), og PHD fra samme sted (2012). Fra 2011 til 2018 arbeidet jeg som Forsker II ved Uni Research Rokkansenteret. Jeg ble ansatt som førsteamanuensis ved HVL i 2018, professor fra 2020. 

I doktorgradsarbeidet utforsket jeg brukerperspektiver i Nav under en stor reformprosess. Arbeidet inngikk i den nasjonale evalueringen av Nav-reformen. I årene etterpå deltok jeg i flere eksternfinansierte forskningsprosjekter på hhv. Eldreomsorg og arbeidsinkludering. 2019-2023 deltar jeg i det HELSEVEL-støttede prosjektet «Nye mønstre», hvor jeg forsker på tiltak rettet mot barnefattigdom og lavinntektsfamilier og utvikling av sosialfaglig oppfølgingsarbeid og koordinering. Jeg veileder flere stipendiater på tema knyttet til arbeidsinkludering og samarbeid på tvers av sektorer. 

Mine faglige kompetanse- og interessefelt ligger i skjæringsfeltet mellom velferd, ulikhet, marginalisering og sosiale problemer, velferdsstatens institusjoner og profesjoner, forholdet mellom bakkebyråkrati og digitalisering, sosialpolitiske dilemmaer, sted og urbanitet, sosiologiske perspektiver på makt og interaksjon, og institusjonell etnografi.

 

ARTIKLER I TIDSSKRIFT MED FAGFELLEVURDERING:

Lundberg, Kjetil G. og Anne-Mette Magnussen (2021) «Samarbeid arbeid og helse – Problemrepresentasjoner og blindsoner» Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 24, nr. 1: 35-48.

Sjursæther, Therese Ersvær og Kjetil G. Lundberg (2021) «Fra skam og stigma til stolthet og mestring: Erfaringskonsulenters syn på utvikling av positiv identitet som rusfri». Fontene forskning, vol. 14, nr. 2, 4-16.

Ask, Torunn, Jorunn Gjedrem, Brita Gjerstad, Kjetil G. Lundberg og Siv Oltedal (2021) «Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i Nav – En vignettstudie». Fontene Forskning, nr. 58-69.

Mølland, Eirin, Kristine Vigsnes, Tormod Bøe, Hilde Danielsen, Kjetil G. Lundberg, Kristin Haraldstad, Torunn Ask, Philip Wilson og Eirik Abildsnes (2020) «the New Patterns study, coordinative measures to combat child poverty». Scandinavian Journal of Public Health 2020 s. 1-9

Lundberg, Kjetil G. (2019) “Care Deions at Work: Textual Technologies From the Standpoint of Care Workers”. Comparative Journal of Social Work, No. 2: 55-75.

Lundberg, Kjetil G. (2018) «The Welfare Subject in the ‘One-Stop Shop’: Agency in troublesome welfare encounters, Journal of Sociology and Social Welfare, Vol 45, No 2: 119-139.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2018) «Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users’ experiences», Social Policy & Administration, Vol. 52, Nr. 1:67-90.

Lundberg, Kjetil G. (2017) “Dementia Care Work Situated Between Professional and Procedural Ethics”, Ethics and Social welfare. Published online 22.5.2017.

Carlsen, Benedicte og Kjetil G. Lundberg (2017) ”’If it weren’t for me…’: Motivation and experiences of family care of older people”, Scandinavian Journal of Care Sciences. Published online.

Eide, H., A. Homme, M.A. Karlsen og K. G. Lundberg (2017) «Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere?», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 20, Nr. 4:332-348.

Dencker-Larsen, Sofie og Kjetil G. Lundberg (2016) “Depicted welfare recipient stereotypes: A photo-elicitation study”, Nordic Journal of Social Research. Published online.   

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2016) “Everyday interaction at the front-line: the case of the Norwegian all-in-one bureaucracy”, Journal of Organizational Ethnography, No. 2: 152-166.

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2016) «Kvalitativ sykepleieforskning: En studie av refleksjoner om forskerens situering», Klinisk sygepleje, Nr. 4: 254-267.

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2014) ”Institusjonell etnografi – Ei mogleg inspirasjonskjelde for den skandinaviske institusjonsteorien?” Nordiske organisasjonsstudier, vol. 16, nr. 1 2014:30-50.

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner” Fontene Forskning, nr. 2:19-30.

Lundberg, Kjetil G. (2013) ”Fra tynne beskrivelser til feite forklaringer: Om smitteperspektivet i norsk trygdedebatt”. Nytt norsk tidsskrift, vol. 30, nr. 2: 139–150.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2012) ”Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer?  Forskning om brukererfaringer med Nav som case”. Sosiologisk tidsskrift, vol. 20, nr. 3: 203–224.

Danielsen, Hilde og Kjetil G. Lundberg (2010) ”Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom nærmiljø og trygghet”, Sosiologisk tidsskrift, nr. 2:115–136.

 

BØKER/AVHANDLING:

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.) (2013) Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Lundberg, Kjetil G. (2012) Uforutsigbare relasjoner: Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Ph.d.-avhandling, Sosiologisk institutt, UIB.

 

BOK-KAPITLER:

Lundberg, Kjetil G. og Hogne L. Sataøen (2019) “From translation of ideas to translocal relations: Shifting heuristics from Scandinavian neo institutionalism to institutional ethnography”. I: Lund, Rebecca & Ann Christin Nilsen (eds.): Institutional Ethnography in the Nordic Region. London: Routledge.

Lundberg, Kjetil G. (2013) ”Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse: spenninger på velferdsfeltet”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Lundberg, Kjetil G. og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Den «ene» døren: Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Nav – med brukeren i sentrum: En introduksjon”. I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Hans-Tore, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2013) ”Brukeren i det 21. århundre – nye og gamle velferdsdilemma: Hva kan vi lære av brukererfaringer?” I: Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

Underviser i

 • Samfunnsarbeid
 • Sosialt arbeid
 • Sosiologiske perspektiver

Forskar på

 • Arbeids- og velferdstjenester
 • Aktivisering og arbeidsinkludering
 • Samarbeid og koordinering i velferdsstaten
 • Tiltak rettet mot lavinntektsfamilier
 • Brukererfaringer og brukerperspektiv
 • Sosialt arbeid og sosialpolitikk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Small moments or turning points for long-term poor families? Norwegian parents' experiences of having a family coordinator

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Oppvekst i lavinntekt. Familieperspektiv, barneperspektiv og tjenestene

  Lundberg, Kjetil (2022)
 • Temporality and trust in complex family interventions - views from family coordinators

  Lundberg, Kjetil, Danielsen, Hilde (2022)
 • Forskeren forklarer: Blir skammen borte med rusfrihet?

  Sjursæther, Therese Ersvær, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie

  Ask, Torunn Alise, Gjedrem, Jorunn, Gjerstad, Brita, Lundberg, Kjetil Grimastad, Oltedal, Siv (2021)