Førsteamanuensis

Tone Jørgensen

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og har fagleg ansvar for emne på bachelor i barnevern og master i sosialvitskap - fordjupning barnevernsarbeid ved Institutt for velferd og deltaking. Har ein PhD i sosiologi frå 2016 som handlar om avgjerdsprosessar i det kommunale barnevernet. Er forskingsgruppeleiar for forskingsgruppa Oppvekst, rus og sosial marginalisering

Er med i desse forskingsprosjekta:

Underviser i
  • Kristisk refleksjon i profesjonell yrkesutøving
  • Fagleg skjønn og kunnskapsperspektiv i barnevernet
  • Levekårsperspektiv i barnevernets arbeid
  • Brukarmedverknad og profesjonelle deltakingspraksisar i arbeid med barn, unge og deira familiar
Forskar på
  • Brukarmedverknad og profesjonelle deltakingspraksisar
  • Barnevernets skjønnsutøving i barnevernssaker
  • Bruk av sakkunnige ekspertar i barnevernets omsorgsvurderingar
  • Ungdoms erfaringar med tvang i barne- og ungdomspsykiatrien
Forskargrupper