Folkehelse

Forskinga på folkehelse hos oss ser på korleis folk kan leve godt og delta i samfunnet i ulike aldrar og livssituasjonar. Vi forskar også på tenester og forskingsmetodar innanfor helse- og sosialfeltet.

Utvalde forskingsmiljø og forskarar

bilde av John Roger Andersen

John Roger Andersen

Eg forskar på korleis vi kan handtere store folkehelseutfordringar som fedme, fysisk inaktivitet og redusert psykisk helse. Forskinga spenner frå studiar om førebygging, behandling og korleis ein kan styrke menneske til å kunne handtere kronisk sjukdom.

bilde av Frode Fadnes Jacobsen

Frode Fadnes Jacobsen

Eg er ein antropolog og sykepleiar som i mange år har forska på forholdet mellom kultur, helsesøkande åtferd og helsesystem i ulike land i og utanfor Europa. Dei siste 15 åra har forskinga mi særlig vore knytt til helse- og omsorgstenester til eldre, både i eit nasjonalt og internasjonalt komparativt perspektiv.

bilde av Kristine Berg Titlestad

Kristine Berg Titlestad

Eg er spesialisert innan sorg og studerer sorga til etterlatne familiemedlemmar ved narkotikarelatert død, spesielt foreldre. Forskinga mi har som mål å skaffe ny kunnskap om korleis det er å vere etterlaten ved eit narkotikarelatert dødsfall og korleis forbetre livssituasjonen til dei som står att.

bilde av Eivind Aadland

Eivind Aadland

Eg arbeider med å kartlegge, forstå og fremme fysisk aktivitet hos barn. Gjennom forskinga mi undersøker eg fysisk aktivitet i barnehagen og korleis fysisk aktivitet i barnehagen kan fremmast. Sentralt i dette arbeidet er utviklinga av nye metodar for å analysere fysisk aktivitet målt med akselerometer.

bilde av Hans Aage Lund

Hans Aage Lund

Forskinga mi fokuserer på korleis vi skal unngå overflødig forsking. Dette inkluderer mellom anna metaforsking, det vil seie forsking på forsking og utviklinga av nye forskingsmetodar, mellom anna. Elles forskar eg også på rehabilitering generelt, og meir spesifikt på pasientar med artrose i kne og eller hofte. Dei mest brukte forskingsmetodane mine er systematiske litteraturstudiar, sonderande oversikter og artikkeloversikter.

Er du på utkikk etter ein forskar? Finn ein forskar ved HVL! >