Forskergruppen

Psykisk helse og rus

Forskergruppe med særlig kompetanse på mangfoldet av krevende livserfaringer som mennesker møter i et livsløp, og hvordan dette virker inn på både psykisk og fysisk helse.

Fagmiljøets formelle kompetanse er tverrfaglig innenfor helsefag og samfunnsfag. Forskningen omfatter blant annet samfunnsmessige forhold som fattigdom og arbeidsløshet, rusproblematikk, skilsmisser og familieoppløsning, vold i nære relasjoner, plutselig død og selvmord.

Gruppens medlemmer forsker også på betydningen av sosial nettverksstøtte, likemannsstøtte og profesjonell hjelp, samt bedringsprosesser forskningsetikk, plagiat og akademiske myter.

Forskningsgruppens medlemmer har på sine ulike felt bidratt med viktig kunnskap til fagfeltet gjennom et stort antall publiserte vitenskapelige artikler og fagbøker. Kunnskapens relevans og nytte viser seg også ved at forskningen er blitt pensum internasjonalt, refereres til i NOU-rapporter og andre utredninger. Forskningsgruppens medlemmer er også etterspurte foredragsholdere og har verv i ulike komiteer.

Prosjekter

Forskergruppeleder

bilde av Lennart Lorås

Lennart Lorås

Professor, Institutt for velferd og deltaking