Regn. Foto: Kristin Almeland Manger.

Psykisk helse og rus

Forskergruppe med særlig kompetanse på mangfoldet av krevende livserfaringer som mennesker møter i et livsløp.

Fagmiljøets formelle kompetanse er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Forskningen omfatter blant annet forhold som psykisk uhelse, rusproblematikk, skilsmisser og familieoppløsning, vold i nære relasjoner, stress og barnevernfaglige spørsmål som berører psykisk helse og rusproblematikk hos barn og unge.

Gruppen retter seg mot både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, men med hovedvekt på psykososiale forhold. Eksempelvis forsker gruppens medlemmer på betydningen av sosial nettverksstøtte, familieterapi og andre former for profesjonelt relasjonsarbeid. I tillegg kan nevnes fokus på brukerperspektiv, bedringsprosesser, livskvalitet, samt sorg og ulike forhold knyttet til etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall.

Forskningsgruppens medlemmer har på sine ulike felt bidratt med viktig kunnskap til fagfeltet gjennom et stort antall publiserte vitenskapelige artikler og fagbøker. Kunnskapens relevans og nytte viser seg også ved at forskningen er blitt pensum internasjonalt, refereres til i NOU-rapporter og andre utredninger. Forskningsgruppens medlemmer er også etterspurte foredragsholdere og har verv i ulike komiteer.

Forskningsgruppens hensikt er å gi en arena og fellesskap for forskere innen relevante forskningstema, som bidrar til læring og styrking av deltakernes forskningskompetanse.

Dette skjer gjennom interne og eksterne presentasjoner påfulgt av diskusjon, innen tema som: Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori, studiedesign, etiske aspekter i forskningsprosessen, metode, analyse, teori, med mer.

Uferdige prosjekter fra gruppens medlemmer kan gjerne presenteres i forskningsgruppen - for felles diskusjon og tilbakemelding.

Medlemmene i forskningsgruppen underviser ved bachelor i sosialt arbeid, bachelor i barnevern, master i sosialvitskap, master i psykisk helse- og rusarbeid og master i familieterapi og relasjonelt arbeid.

Noen av medlemmene underviser også på phd- utdanningene Helse, funksjon og deltaking og Ansvarlig innovasjon og regional utvikling og på etter- og videreutdanning innen klinisk rettsmedisin for sykepleiere og vurdering av barnets beste

Prosjekter

Forskergruppeleder

bilde av Vibeke Samsonsen

Vibeke Samsonsen

Førsteamanuensis

Nestleder

bilde av Inger Kristin Heggdalsvik

Inger Kristin Heggdalsvik

Førsteamanuensis