Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

Kvart år døyr 250-300 menneske i Noreg som følgje av narkotikabruk. Narkotikarelatert død, og situasjonen til dei rusavhengige, deira pårørande og dei etterlatne, er eit alvorleg folkehelseproblem.

«Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv» (END) er eit stort nasjonalt forskingsprosjekt. Det starta opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

END-prosjektet forskar på kva konsekvensar og belastningar narkotikadødsfall har for nære etterlatne, korleis dei meistrar kvardagen og kva støtte dei får. Kva hjelpeapparatet gjer og ønsker å forbetre er eit viktig forskningstema. Prosjektet blir leia av professor Kari Dyregrov. I prosjektet deltek også etterlatne som medforskarar.

Aktuelt

«Sounds of silence»

Foreldre fortel om tapet av ein son eller ei dotter, og erfaringa frå hjelpeapparatet og sosiale nettverk. Studien reflekterer stillheita når barnet lever, men også mangelen på hjelp når barnet døyr.

«Hun var jo bare en rusmisbruker»

Artikkelen viser korleis etterlatne ved narkotikarelaterte dødsfall opplever møtet med hjelpeapparatet, og korleis fagfolk som møter dei etterlatne, kan bidra til å auke eller minske den opplevde stigmatiseringa.

Les fleire sakar

Kontakt oss

Stipendiat
Institutt for velferd og deltaking

.

Professor
Institutt for velferd og deltaking