Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

Kvart år døyr 250-300 menneske i Noreg som følgje av narkotikabruk. Narkotikarelatert død, og situasjonen til dei rusavhengige, deira pårørande og dei etterlatne, er eit alvorleg folkehelseproblem.

«Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv» (END) er eit stort nasjonalt forskingsprosjekt. Det starta opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

END-prosjektet forskar på kva konsekvensar og belastningar narkotikadødsfall har for nære etterlatne, korleis dei meistrar kvardagen og kva støtte dei får. Kva hjelpeapparatet gjer og ønsker å forbetre er eit viktig forskningstema. Prosjektet blir leia av professor Kari Dyregrov. I prosjektet deltek også etterlatne som medforskarar.

Aktuelt

Etter overdosen

Slik snakker du med etterlatte når rusavhengige dør. Les kronikken i Bergens Tidene av Sølvi Kaald, adjunkt og etterlatt, og Kari Dyregrov, professor.

«Nothing to mourn, He was just a drug addict»

I artikkelen «Nothing to mourn, He was just a drug addict - stigma towards people bereaved by drug-related death», skriv professor Kari Dyregrov og førsteamanuensis Lillian B. Selseng om kvifor det er viktig med meir kunnskap om konsekvensane for de som er etterlatne etter narkotikarelaterte dødsfall.

Nokre slit meir enn andre etter eit narkotikarelatert dødsfall

Liten tru på eigen meistring og tilbaketrekking frå andre, er eit av dei sterkaste fellestrekka for etterlatne foreldre med symptom på forlengt sorg, truleg forårsaka av overbelastning og samfunnets stigmatisering av rusbruk. Vil du lese heile artikkelen? Send ein epost til kbti@hvl.no.

Journal of Death and Dying

"I cried as I read your paper ", skrev Kelly Thomas, ein etterlatt far, til forfattarane bak artikkelen "Sounds of silence". Den vidare korrespondansen mellom ham og forskarne kan du lese i ein ny publikasjon.

«Sounds of silence»

Foreldre fortel om tapet av ein son eller ei dotter, og erfaringa frå hjelpeapparatet og sosiale nettverk. Studien reflekterer stillheita når barnet lever, men også mangelen på hjelp når barnet døyr.

«Hun var jo bare en rusmisbruker»

Artikkelen viser korleis etterlatne ved narkotikarelaterte dødsfall opplever møtet med hjelpeapparatet, og korleis fagfolk som møter dei etterlatne, kan bidra til å auke eller minske den opplevde stigmatiseringa.

Les fleire sakar Informasjon til deg som har deltatt i Forskningsprosjektet

 

Kontakt oss:

bilde av Kristine Berg Titlestad

Kristine Berg Titlestad

Høgskulelektor

bilde av Lillian Bruland Selseng

Lillian Bruland Selseng

Førsteamanuensis

bilde av Kari Dyregrov

Kari Dyregrov

Prof. Emerita

END-prosjektet er støttet av:

End logoer.jpg

Andre samarbeidspartnarar:

Oslo kommune, Ivareta, Kirkens Bymisjon, Fransiscushjelpen