Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

Kvart år døyr 250-300 menneske i Noreg som følgje av narkotikabruk. Narkotikarelatert død, og situasjonen til dei rusavhengige, deira pårørande og dei etterlatne, er eit alvorleg folkehelseproblem.

«Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv» (END) er eit stort nasjonalt forskingsprosjekt. Det starta opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

END-prosjektet forskar på kva konsekvensar og belastningar narkotikadødsfall har for nære etterlatne, korleis dei meistrar kvardagen og kva støtte dei får. Kva hjelpeapparatet gjer og ønsker å forbetre er eit viktig forskningstema. Prosjektet blir leia av professor Kari Dyregrov. I prosjektet deltek også etterlatne som medforskarar.

Aktuelt

Presenterte på internasjonal konferanse

Phd-student Øyvind Reehorst Kalsås presenterte deler av sitt doktorgradsprosjekt på en digital internasjonal konferanse i regi av AFINet. Øyvind studerer etterlatte familiemedlemmer og nære venners behov for hjelpetjenester og erfaring med hjelp. Vi ser frem til Øyvind sin første artikkel som han håper å få sendt inn til et tidsskrift i slutten av 2021. Vel blåst, Øyvind!

Den "spesielle sorgen" til foreldre ved narkotikarelatert død

Kristine Berg Titlestad har nylig disputert med avhandlingen "The “special grief” of parents bereaved by drug-related death”. Reaksjonene til foreldre som har mistet et barn ved narkotikarelatert død, er ofte langt mer langvarige og krevende enn for andre sørgende. Disse foreldrene har større risiko enn etterlatte etter naturlig død for å utvikle komplisert sorg.

Oppstart forskningsirkel

Forskningssirkelen i END-prosjektet hadde oppstartssamling 24. og 25. august. Deltakerne skal få presentert forskningsbasert kunnskap fra END-prosjektet direkte fra forskere, og så arbeide med å omsette denne til bruk i praksisfeltet. Deltakerne skal også prøve ut kunnskapen i sine organisasjoner underveis i denne prosessen.

Etter overdosen

Slik snakker du med etterlatte når rusavhengige dør. Les kronikken i Bergens Tidene av Sølvi Kaald, adjunkt og etterlatt, og Kari Dyregrov, professor.

Les fleire sakar Informasjon til deg som har deltatt i Forskningsprosjektet

 

Kontakt oss:

bilde av Kristine Berg Titlestad

Kristine Berg Titlestad

Prosjektleder

bilde av Lillian Bruland Selseng

Lillian Bruland Selseng

Prosjektleder

END-prosjektet er støttet av:

End logoer.jpg

Andre samarbeidspartnarar:

Oslo kommune, Ivareta, Kirkens Bymisjon, Fransiscushjelpen