Gode erfaringer med forskningssirkel

En ny artikkel viser at forskningssirkel har bidratt til å gjøre forskning fra END-prosjektet mer tilgjengelig og anvendbar for praksisfeltet.

Forskningssirkel har vært en viktig del av END-prosjektet, og et samarbeidsprosjekt mellom praksisfeltet, ideelle organisasjoner og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Målet med forskningssirkelen har vært å implementere ny kunnskap fra prosjektet.

Nylig publiserte forskere i prosjektet, med ph.d.- kandidat Birthe Møgster i spissen, en artikkel som tar for seg hvordan de jobbet sammen med å omsette forskningskunnskap til lokale utviklingsprosjekter i den første fasen av forskningssirkelen fra høsten 2021 til våren 2022.

- Ofte tar det lang tid før ny kunnskap fra forskning blir implementert. En av årsakene til dette kan være at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig, at den er abstrakt og i liten grad oppleves relevant av de som skal ta kunnskapen i bruk, sier ph.d.- kandidat Birthe Møgster.

- Forskningssirkel har vist seg å være en nyttig metodikk for å involvere praksisfeltet i å omsette kunnskap til den lokale konteksten slik at den oppleves som relevant, og motiverer deltakerne til å bruke kunnskapen til forbedring av tjenestene, fortsetter Møgster.

Her kan du lese artikkelen Innovation in Bereavement Care: Research Circles as a Framework for Translation of Research-based Knowledge, som er publisert i Sage Journals.

Forskningssirkelen sine styrker som metode for denne typen omsettingsarbeid, knytter seg særlig til at den gir muligheter for kontinuitet i arbeidet, og samarbeidsformen bidrar til å skape et engasjement hos deltakerne.  

- Til tross for at forskningssirkelen bygger på en demokratisk samarbeidsform, viser studien også noen utfordringer knyttet til ulik status og ulike posisjoner blant deltakerne. Dette kan noen ganger hemme den frie meningsutveksling og er en faktor som må adresseres både i planlegging og gjennomføring av forskningssirkel. Dette blir særlig viktig siden narkotikarelatert død lenge har vært et sensitivt og tabulagt tema, sier Møgster.

Til sammen 11 personer fra Øst – og Vestlandet har deltatt i forskningssirkelen. Gruppen har bestått ansatte fra ulike helse- og sosialtjenester (offentlige og ideelle), Ivareta (pårørende- og etterlattorganisasjon), samt forskere og undervisere fra HVL.

I løpet av perioden har gruppen fått presentert forskning fra END-prosjektet og sammen arbeidet med å utvikle lokale utviklingsprosjekter basert på ny kunnskap.

Her kan du lese mer om arbeidet med forskningssirkel og de ulike utviklingsprosjektene.

Et eksempel er Kirkens bymisjon som har jobbet med å legge til rette for sorgprosesser gjennom ritualer og rutiner i deres virksomheter. De publiserte nylig en veileder til ansatte i virksomheter i Kirkens Bymisjon som har beboere med rusmiddelproblematikk.