Forskningssirkel

Forskningssirkel har vært en viktig del av END-prosjektet, og et samarbeidsprosjekt mellom praksisfeltet, frivillige organisasjoner og Høgskulen på Vestlandet. Målet med forskningssirkelen har vært å implementere ny kunnskap fra prosjektet.

En gruppe bestående av ansatte fra ulike helse- og sosialtjenester (offentlige og ideelle), Ivareta (pårørende- og etterlattorganisasjon), samt forskere og undervisere fra Høgskulen på Vestlandet, har i perioden august 2021 til mars 2023 arbeidet for å utvikle tjenester til etterlatte ved rus-relatert død basert på kunnskap fra END- prosjektet.

Gruppen har bestått av 11 personer fra Øst – og Vestlandet. I løpet av perioden har gruppen fått presentert forskning fra END-prosjektet og sammen arbeidet med å utvikle lokale utviklingsprosjekter.

De ulike prosjektene omhandler alt fra kunnskapsspredning til etablering av helt nye tjenestetilbud til etterlatte ved rusrelatert død.

Se video om arbeidet med etablering av kafé for etterlatte i Bergen. 

 

Selv om forskningssirkelen er avsluttet, arbeider flere av deltakerne videre med sine prosjekter.

I menyen under kan du lese mer om de ulike prosjektene. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noe liknende i din kommune eller på ditt hjemsted? Du finner også kontaktinformasjon dersom du ønsker å vite mer om de enkelte prosjektene og tjenestetilbud.

Etterlattekafé - Bergen kommune

Siden september 2022 har Bergen kommune arrangert café for etterlatte en gang i måneden. 

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde.

På kafeen er det foredrag med ulike temaer rundt sorg og kriser. Deretter er det sosialt samvær med kaffe/te og noe smått å spise. Det er helt opp til hver enkelt  om de vil dele og evt. hva de vil snakke om. Det er personale fra Bergen kommune til stede med kompetanse på rus, sorg og krisehåndtering. 

Les mer her

Kontaktinformasjon: Tverrfaglig overdoseteam 40 80 88 88 

Pårørende og etterlatt kveld - bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka har etablert et møtepunkt for pårørende og etterlatte av rus. Tilbudet gjennomføres på værestedet Kjeller`n, siste torsdagen i måneden. Fra ferbuar 2023 har det vært arrangert fast hver måned. 

Tilbudet er ment som en arena hvor pårørende og etterlate kan møtes og snakke sammen, samt at bydelen bidrar med et faglig innlegg - tema velges etter ønsker fra deltakerne. Videre tilbyr bydelen deltakerne noe lett bevertning.

KORUS Oslo bistod med faglig innlegg ved oppstartsmøte, og har også tilbudt bydelen å være bidragsyter i  senere arrangementet om ønskelig.

Ved første møtet deltok i underkant av 10 pårørende og etterlatte, og i tillegg til dem var det 4 ansatte til stede.

Deltakerne oppga at det var godt å kunne snakke med andre som kan relatere til det å være pårørende og etterlatt. 

Kontakpersoner: 
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
(Prosjektleder for pårørende og etterlatt arbeidet ved KORUS Oslo)
kari.berg@bga.oslo.kommune.no
( Bydel Grünerløkka)

Fagdag pårørende og etterlatte

KORUS Oslo arrangerte i november 2022 en fagdag for ansatte i hjelpeapparatet for rus og psykisk helse i Oslo kommune. 

Halve dagen hadde fokus på pårørende og den andre halve på etterlatte. En person som selv er etterlatt holdt innlegg på fagdagen. 

Det var stor interesse for tematikken, og 120 deltakere. Tilbakemeldinger fra noen deltakere var at dette er en veldig interessant tematikk, men også noe som oppleves som utfordrende å jobbe med, da de er usikker på hvordan en skal gi et godt tilbud til pårørende og etterlatte.

Kontaktperson:
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no

Veileder om sorgprosess

Kirkens bymisjon har jobbet med å legge til rette for sorgprosesser gjennom  ritualer og rutiner i deres virksomheter. Det har vært arrangert felles seminar, samt utviklet en veileder. 

Målgruppen har vært ansatte på virksomheter i Kirkens Bymisjon som har beboere med rusmiddelproblematikk, og det har vært særlig oppmerksomhet på venner i aktiv rus som etterlatte, og ansatte som «etterlatte». 

Det ble gjennomført fokusgrupper i virksomhetene om temaet og det ble identifisert ritualer og rutiner som fantes i virksomhetene eller burde etableres for å ivareta både beboeres og ansattes behov.

Fokusgrupper og felles seminar med foredrag for virksomhetene ble gjennomført vår/høst 2022, mens veilederen ble utviklet vår 2023.

Her kan du lese veilederen. 

Kontaktpersoner: 
Tove Korneliussen: tove.korneliussen@bymisjon.no
Arnhild Taksdal: arnhild.taksdal@bymisjon.no

Digitale sorggrupper

Den digitale sorggruppen ble gjennomført av Fransiskushjelpen i samarbeid med Ivareta (organisasjon for pårørende og etterlatte til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse).

Det ble gitt digital opplæring til et medlem fra Ivareta som deltok som likeperson i sorggruppen. Hun var ansvarlig for samtaler og gjennomførte sorggruppene sammen med en profesjonell sorggruppeleder fra Fransiskushjelpen.

Ivareta, Fransiskushjelpen og END-prosjektet samarbeidet om rekruttering til sorggruppen. All rekruttering skjedde digitalt gjennom END-prosjektet sine sider på for eksempel Facebook og Ivareta sin hjemmeside. Sorggruppen ble finansiert av stiftelsen DAM (som et pilotprosjekt). 

Våren 2022 ble det gjennomført en digital sorggruppe med 6 deltakere. Det var 5 møter, og temaene for møtene var:
1. Sorg/ start på gruppeprosess.
2. Savn og minner. Ta med bilde av den som er død, fortelle om den døde og hvem den døde var.
3. Hvordan sorgen påvirker tanker, følelser og adferd.
4. Identitetsforandringer etter tap.
5. Grunnleggende spørsmål om skyld, skam og stigma.
6. Sorg som livserfaring, veien videre.

Noen av erfaringene fra arbeidet: 

  • Viktig med god opplæring av likeperson i forkant. 
  • Viktig å være to sorggruppeledere. Positivt med en fagperson og en likeperson.
  • Viktig med ærlighet og engasjement hos lederne. Dette skaper tillit og en god atmosfære.
  • Digitale grupper gjør at man kan delta uavhengig av bosted eller fysiske barrierer. Og man når ut med tilbudet til en større gruppe.
  • Det var bare kvinner (mødre) i gruppen. Hvordan nå menn/tilpasse tilbudet til menn sine behov?
  • Viktig med debriefing hos lederne etter hvert møte. 

Kontaktperson: Gry Fjeldet, marthalilje@hotmail.com