Person ser ned med mennesker i bakgrunnen

Sosialvitenskap | samlingsbasert

Master

Ønsker du å bidra til å løse fremtidens samfunnsutfordringer innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, NAV eller frivillig sektor? Studerer du master i sosialvitenskap vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse problemstillinger i møte med ulike brukergrupper.

Samlingsbasert - Bergen

Hopp til

  Master i sosialvitenskap er et samlingsbasert studie, vekselvis på campus Bergen og digitalt. Utdanningen kan tas på heltid eller deltid.

  Du velger studieretning ut fra interesser og karriereplaner. Du kan velge mellom studieretningene: 

  Hvorfor studere sosialvitenskap?

  Master i sosialvitenskap gir spesifikk kompetanse innen barnevernsarbeid, miljøterapeutisk arbeid eller samfunnsarbeid. Sosialvitenskap er et felles fundament på tvers av disse tre studieretningene. Du lærer om sosiale forhold på individ, gruppe og samfunnsnivå og om hvordan prosesser kan bidra til inkludering og deltakelse eller til marginalisering og sosial ulikhet. Gjennom utdanningen tilegner du deg sentrale teoretiske begrep og praktiske ferdigheter.

  I praktisk profesjonelt arbeid kan tjenesteutøvere lett bli preget av den organisasjonen de arbeider i. I studiet vil du bli utfordret til kritisk refleksjon rundt problemstillinger fra ulike velferdsfelt, som barneverntjeneste, barnevernsinstitusjoner, bofelleskap for utviklingshemmede, skole, rustiltak, psykiske helse, NAV, skole, fritid og lokalsamfunn. Du vil utvikle din analytiske kompetanse og evne til å stille spørsmål til egen tjenesteutøvelse og videreutvikle deg som fagperson, samt kunne bidra til å lede innovasjon- og fagutviklingsprosjekter.

  Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi, og drar veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og juss.

  En samlingsbasert utdanning

  Organisering av studiet

  Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen og digitale seminar mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt for studenter fra hele landet.  

  Du kan ta studiet på heltid (2 år) eller på deltid (4 år). Om du er heltidsstudent så tar du 30 studiepoeng per semester, mens på deltid tar du 15 studiepoeng.

  Det er lagt opp til tre samlinger over tre dager og tre digitale samlingsdager per 15 studiepoeng.

  Fellesemner

  I studiet inngår tre fellesemner:

  MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering er et fellesemne for alle på master i sosialvitenskap.

  MASO510 Deltakelse og medborgerskap er fellesemne for alle med unntak av studenter i studieretning barnevernsarbeid som tar 10 studiepoengs emnet MASAB511 Deltakelse og medborgerskap.

  MAMET1SO Vitenskapsteori, etikk og metode er et digitalt fellesemne for alle masterutdanningene ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HVL.

  Har du videreutdanning fra før?

  Dersom du tidligere har tatt en videreutdanning på minst 30 studiepoeng på masternivå, som er relevant for sosialvitenskap, kan du søke om opptak med innpass.

  Godkjente videreutdanninger

  Tilpasset studieplan

  Du følger de tre fellesemnene som er obligatoriske for alle studenter på master i sosialvitenskap: 

  I tillegg velger du enten

  • emnet MASM540 Innovasjon og fagutvikling (15 studiepoeng) og MASO590 Masteroppgave (30 studiepoeng)

  eller

  • MASS591 Masteroppgave (45 studiepoeng). 

   

  Du kan ta studiet på deltid over tre år, eller heltid 1. og 4. semester og deltid 2. og 3 semester (to år). 

  Studieplanen din vil bli tilpasset utdanningen du allerede har tatt. 

  Om søking og opptak

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helse-, sosial- eller politifag, pedagogiske fag eller tilsvarende profesjonsutdanning.
   eller: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80sp samfunnsvitenskapelige emner.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C
  • Minst 30sp videreutdanning på masternivå som har relevans for sosialvitskap.

  Søknadskode

  3065

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.
  Det blir ikke gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Merk at du ikke får tilleggspoeng for videreutdanningen som inngår i opptaksgrunnlaget.

  Utveksling 

  I masterprogrammet blir det tilrettelagt for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.