Sosialvitenskap

Master

Vil du jobbe innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, NAV eller i frivillig sektor? Studerer du master i sosialvitenskap vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse problemstillinger i møte med ulike brukergrupper. 

Velg mellom tre studieretninger

Du velger mellom de tre studieretningene barnevernsarbeid, miljøterapeutisk arbeid og samfunnsarbeid.

Hvorfor studere sosialvitenskap ved HVL?

Studerer du master i sosialvitenskap lærer du om sosiale forhold på individ, gruppe og samfunnsnivå og hvordan prosesser kan bidra til inkludering og deltakelse eller marginalisering og sosial ulikhet. 

Det teoretiske fundamentet blir presentert i fellesemnene Sosial ulikhet og marginalisering og Deltakelse og medborgerskap, som danner en felles plattform for alle studieretningene. Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi, og drar veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og juss.

Vi diskuterer problemstillinger, dilemma og eksempler fra ulike empiriske felt som barneverntjeneste, bofelleskap for utviklingshemma, rustiltak og NAV. I praktisk profesjonelt arbeid kan tjenesteutøvere lett bli preget av den organisasjonen de arbeider i. Gjennom diskusjoner vil du kunne utvikle din analytiske kompetanse og kunne stille kritiske spørsmål til egen praksis.

Fleksibel studiemodell

Dersom du har fullført en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng (masternivå), som er relevant for sosialvitenskap, kan du søke om opptak til master i sosialvitenskap med innpass.

En samlingsbasert utdanning

Organisering av studiet

Studiet er organisert som et fulltidsstudium over 2 år. Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng pr. semester på heltid. 

Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen med digitale seminar mellom samlingene. Studiet er slik sett tilrettelagt for studenter fra hele landet.

I studiet inngår tre fellesemner:

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering (15 studiepoeng)
  • MASO510 Deltakelse og medborgerskap (15 studiepoeng)
  • MAMET1SO Vitenskapsteori, etikk og metode (15 studiepoeng)

MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering er et fellesemne for alle på Master i sosialvitenskap. MASO510 Deltakelse og medborgerskap er fellesemne for alle med unntak av studenter i studieretning barnevernsarbeid som tar 10 studiepoengs emnet MASAB511 Deltakelse og medborgerskap. Emnene danner en felles introduksjon til sosialvitenskap, og er lagt til høst første studieår. MAMET1SO Vitenskapsteori, etikk og metode er et fellesemne for alle masterutdanningene ved FHS, og emnet er i master i sosialvitenskap lagt til vår første år.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.