Sosialvitenskap

Master

Vil du jobbe innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, NAV eller i frivillig sektor?  Studerer du master i sosialvitenskap vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse problemstillinger i møte med ulike brukergrupper.

 Du kan velge mellom tre studieretninger:

Hvorfor studere sosialvitenskap ved HVL?

I utdanningen vil du lære om sosiale forhold på individ, gruppe og samfunnsnivå og hvordan prosesser kan bidra til inkludering og deltakelse eller marginalisering og sosial ulikhet. 

På studiet diskuterer vi problemstillinger, dilemma og eksempler fra ulike empiriske felt som barneverntjeneste, bofelleskap for utviklingshemma, rustiltak og NAV. I praktisk profesjonelt arbeid kan tjenesteutøvere lett bli preget av den organisasjonen de arbeider i. Gjennom diskusjoner vil du kunne utvikle din analytiske kompetanse og kunne stille kritiske spørsmål til egen praksis.

Det teoretiske fundamentet blir presentert i fellesemnene sosial ulikhet og marginalisering og deltakelse og medborgerskap, som danner en felles plattform for alle studieretningene. Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi, men drar også veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og juss.

Organisering av studiet

Studiet er organisert som et samlingsbasert fulltidsstudium over to år, men dersom det er ledig kapasitet vil vi lyse ut enkeltemner. Studiet er bygd opp av 15-studiepoengs emner som strekker seg over et semester. Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester.  

Studieprogrammet har tre fellesemner for alle studieretningene:  

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering  
  • MASO510 Deltakelse og medborgerskap 
  • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode 

Har du allerede tatt en videreutdanning på masternivå og ønsker å kunne bygge denne videreutdanningen ut til en mastergrad?  Master i sosialvitenskap tilbyr mulighet for å søke innpass til fleksibel studiemodell.

Master i sosialvitenskap.jpg

Fleksibel studiemodell

Har du fullført en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng (masternivå), som er relevant for sosialvitenskap, kan du søke om opptak til master i sosialvitenskap med innpass.

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin i Tyskland og Complutense University of Madrid i Spania.