Sosialvitenskap

Master

Vil du jobbe innen barnevern, helse- og omsorgstjenester, NAV eller i frivillig sektor? Med master i sosialvitenskap vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse problemstillinger i møte med ulike brukergrupper.
Velg mellom studieretningene barnevernsarbeid, miljøterapeutisk arbeid eller samfunnsarbeid.

Hva lærer du på utdanningen?

Master i sosialvitenskap gir deg kunnskap om sosiale forhold på individ, gruppe og samfunnsnivå.  Studiet bygger på en bred samfunnsvitenskapelig tradisjon forankret i sosialt arbeid og sosiologi, men drar også veksler på pedagogikk, psykologi, helsefag og jus.

I studiet vil du blant annet

  • lære mer om hvordan prosesser kan bidra til inkludering og deltakelse, eller maginalisering og sosial ulikhet
  • være med på å diskutere problemstillinger, dilemma og eksempler fra ulike empiriske felt som barneverntjeneste, bofelleskap for utviklingshemma, rustiltak og NAV. I praktisk profesjonelt arbeid kan tjenesteutøvere lett bli preget av den organisasjonen de arbeider i. Gjennom diskusjoner vil du kunne utvikle din analytiske kompetanse og kunne stille kritiske spørsmål til egen praksis.

Det teoretiske fundamentet blir presentert i fellesemnene sosial ulikhet og marginalisering og deltakelse og medborgerskap. Disse danner en felles plattform for alle studieretningene.

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen 21.februar kl.10:00

Velg mellom tre studieretninger

Du velger mellom de tre studieretningene barnevernsarbeid, miljøterapeutisk arbeid og samfunnsarbeid.

Fleksibel studiemodell

Dersom du har fullført en videreutdanning på minimum 30 studiepoeng (masternivå), som er relevant for sosialvitenskap, kan du søke om opptak til master i sosialvitenskap med innpass.

Hvordan er undervisningen?

Organisering av studiet

Studiet vil bli organisert som et fulltidsstudium over 2 år, men dersom det er ledig kapasitet vil vi lyse ut enkeltemner. Studiet er hovedsakelig bygd opp av 15 studiepoengsemner som strekker seg over et semester. Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng pr. semester. 

Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen, i tillegg vil det bli lagt opp til digitale tilbud ved en del av samlingene. Studiet vil slik være et godt tilpasset tilbud for heile regionen.

I studiet inngår tre fellesemner:

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering (15 studiepoeng)
  • MASO510 Deltakelse og medborgerskap (15 studiepoeng)
  • MAMET1SO Vitenskapsteori, etikk og metode (15 studiepoeng)

MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering er et fellesemne for alle på Master i sosialvitskap. MASO510 Deltakelse og medborgerskap er fellesemne for alle med unntak av studenter i studieretning barnevernsarbeid som tar 10 studiepoengs emnet MASAB511 Deltakelse og medborgerskap. Emnene danner en felles introduksjon til sosialvitskap, og er lagt til høst høst første studieår. MAMET1SO Vitenskapsteori, etikk og metode er et fellesemne for alle masterutdanningene ved FHS, og emnet er i master i sosialvitskap lagt til vår første år.

modell1.JPG

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.