Hoppande jente i siluett foran himmel med solnedgang.

Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking

Etter- og vidareutdanning

Vil du lære meir om korleis du kan bruke friluftsliv og fysisk aktivitet i arbeid med menneske i ulike livssituasjonar? I utdanninga får du kompetanse om folkehelse, aktivitet, naturopplevingar og deltaking for å styrke helse og livsmeistring.

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, samfunnsfag, folkehelse, idrett, pedagogiske fag.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode: 1704

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Aktiv omsorg?

  Fysisk aktivitet og bruk av naturen bidreg til helse og livskvalitet for menneske i alle aldrar. I utdanninga lærer du korleis du kan tilpasse aktivitet og nærfriluftsliv til menneske med ulike behov. Studiet legg vekt på tverrfagleg erfaringsdeling og samarbeid. Du lærer å anvende teori og praktiske verktøy i din arbeidskvardag, slik at du kan setje i gang tiltak/prosjekt allereie under utdanninga.

  Korleis er studien bygd opp?

  Aktiv omsorg er ei vidareutdanning på 30 studiepoeng. Den er bygd opp av to emne på 15 studiepoeng:

  Kva lærer du?

  Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga vil du lære om:

  • bevegelse og naturopplevingar som reiskap i eiga yrkesutøving
  • kva eit aktivt liv har å seie for å fremme livskvalitet og helse, også i eit fleirkulturelt perspektiv
  • relasjonskompetanse, nettverk og tverrprofesjonelt samarbeid
  • teoriar og tilnærmingar innan aktivitet og naturopplevingar
  • sjølvstendig arbeide med å planleggje og setje i verk tiltak/prosjekt som legg til rette for aktiv deltaking
  • arbeide kunnskapsbasert med aktivitet og friluftsliv

  Målgruppe

  Studiet passar for yrkesgrupper i offentleg og privat sektor til dømes innan helse- og sosialomsorg, skule- og oppvekst og spesialisthelseteneste.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, digitale læringsformer, praktiske aktivitetar, arbeid i grupper og seminar med rettleiing. I tillegg skal du gjere arbeidsoppgåver mellom samlingane.

  Samlingar

  Vår 2023 vert det samlingar for emnet MT501 i veke 3, 9 og 17.

  Veke 3 og 17 er tysdag – fredag
  Veke 9 er tysdag-torsdag + halv dag digitalt onsdag 8. februar

  Haust 2023 vert det fysiske samlingar for emnet MT500 i veke 35, 39 og 44 tysdag – fredag (2. el. 3. samling sluttar torsdag)

  + digital samling torsdag i veke 42


  Vår 2024: Informasjon kjem

  Tilrådde forkunnskapar

  Det er inga tilrådde forkunnskapar. 

  Pensum

  Du mottek informasjon om pensum når kurset startar.

  Eksamensform

  I emne MT500 er det heimeeksamen
  I emne MT501 er det prosjektarbeid med innlevering av prosjektrapport

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Vil du studere meir?

  Dei to emna kan saman, eller kvar for seg, gå inn som valfrie emne/studiepoeng i fleire masterutdanningar hved HVL. Les om korleis du kan søke om innpass. Vidare kan emna inngå i masterstudiet Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. 

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs

  .