Ein vaksen mann og ein gut sitt på ei brygge og fiskar. I bakgrunnen ser ein sjø og fjell i det fjerne

Barnevernsarbeid | samlingsbasert

Master

Vil du utvikle kompetansen din slik at du kan møte morgendagens utfordringer i barnevernsfeltet?

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

  eller:
  Annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad og minst ett års relevant yrkeserfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C.

  Opptakskravet er i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid. 

  Søknadskode

  3062 (samme kode for både heltid og deltid)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.
  Det blir ikke gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  • Alle kvalifiserte fikk plass.

  Tilleggskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere barnevernsarbeid ved HVL?

  Du kan ta studiet på heltid (2 år) eller på deltid (4 år). Om du er heltidsstudent tar du 30 studiepoeng per semester, mens på deltid tar du 15 studiepoeng.

  I barnevernsarbeid tilegner du deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Du lærer om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

  Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen og digitale seminar mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt for studenter fra hele landet.  Det er lagt opp til tre samlinger over tre dager og tre digitale samlingsdager per 15 studiepoeng.

  Du kan studere barnevernsarbeid ved campus Bergen. Utdanningen er en studieretning i master i sosialvitenskap.

  Hva kan du jobbe med? 

  Master i barnevernsarbeid kvalifiserer til stillinger i kommunalt og statlig barnevern, der det fra 2031 stilles krav om masterutdanning. Utdanningen er også relevant for arbeid på andre arenaer der du arbeider med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

  Hva lærer du?

  Ved å studere barnevernsarbeid lærer du om

  • hvordan sosial ulikhet kan bidra til marginalisering og utenforskap og hvilke betydning dette kan ha for barn, unge og familiers hverdagsliv.
  • hvordan det kan legges til rette for deltakelse og utøvelse av medborgerskap for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, samt sikre barn, unge og familiers rett til informasjon og medvirkning i barnevernet.
  • å kunne foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger.
  • vurdere sammenhengen mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
  • å reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
  • hvordan innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i barnevernsfeltet.
  • hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt, samt kunne designe og gjennomføre forskning.

  Har du tatt videreutdanningen vurdering av barnets beste, kan du søke om innpass for 30 studiepoeng.

  Praktisk informasjon

  Organisering av studiet - heltid

  Organisering av studiet - deltid

  Hvordan foregår undervisningen?

  Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner.   

  Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skrive individuelt refleksjonsnotat og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen.

  Gjennom en fire ukers prosjektpraksis innen barnevernsfeltet arbeider du med et fagutviklingsprosjekt. Prosjektpraksisen bidrar til å utvikle din kritiske, analytiske og praktiske kompetanse. Studiet avsluttes med masteroppgave.

  Samlinger heltid

  Oversikt over samlinger studieåret 2024-2025 (med forbehold om endringer).

  Høst 2024

  Studiestart: 19. august

  Deltakelse og medborgerskap  (MASB511)

  Samling 1
  Bergen: 20.08 – 22.08
  Digitalt-seminar: 28.08

  Samling 2  
  Bergen: 16.09.-18.09
  Digitalt seminar: 25.09

  Samling 3  
  Bergen: 14.10-16.10
  Digitalt seminar: 23.10

  Eksamen
  Hjemmeeksamen: oppgave i gruppe, utlevering av eksamensoppgave  18.09 og innlevering 25.10
  Sted: Wiseflow

  Rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid (MASB512)

  Samling 1
  Bergen:  23.08

  Samling 2
  Bergen: 19.09-20.09

  Samling 3
  Digitalt: 17.10

  Seminar 4  
  Bergen: 11.11-12.11
  Digitalt seminar 20.11

  Eksamen
  Nasjonal deleksamen i juss, dato ikke avklart

  Sosial ulikhet og marginalisering (MASO500)

  Samling 1 
  Bergen: 02.09.-04.09
  Digitalt seminar: 11.09

  Samling 2
  Bergen: 30.09.-02.10
  Digitalt seminar: 09.10

  Samling 3 
  Bergen: 28.10-30.10
  Digitalt seminar: 06.11

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 20.12.24
  Sted: Wiseflow

  Vår 2025

  Vitenskapsteori, etikk og metode (MAMET1SO)

  Samling 1
  Digitalt: 27.01-29.01
  Digitalt seminar 05.02

  Samling 2
  Digitalt24.02-26.02
  Digitalt seminar: 05.02

  Samling 3
  Digitalt: 31.03-02.14
  Digitalt seminar: 09.02

  Samling 4
  Digitalt: 28.04-30.04
  Digitalt seminar: 07.05

  Samling 5
  Digitalt: 12.05-14.05
  Digitalt seminar:21.05

  Eksamen   
  Individuell oppgave innlevering.13.06.25
  Sted: Wiseflow

   
  Ulike perspektiv på barnevernets fag og yrkesutøvelse (MASB520)

  Samling 1
  Bergen:13.01-15.01
  Digitalt seminar 22.01

  Samling 2
  Bergen: 10.02-12.02
  Digitalt seminar:19.02

  Samling 3
  Bergen: 10.03-12.03
  Digitalt seminar:19.03

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 02.05.25
  Sted: Wiseflow

  Samlinger deltid

  Oversikt over samlinger studieåret 2024-2025 (med forbehold om endringer).

  Høst 2024

  Oppstart: 19. august

  Deltakelse og medborgerskap  (MASB511)

  Samling 1
  Bergen: 20.08 – 22.08
  Digitalt-seminar: 28.08 

  Samling 2  
  Bergen: 16.09.-18.09
  Digitalt seminar: 25.09

  Samling 3  
  Bergen: 14.10-16.10
  Digitalt seminar: 23.10

  Eksamen
  Hjemmeeksamen: oppgave i gruppe, utlevering av eksamensoppgave  18.09 og innlevering 25.10
  Sted: Wiseflow

  Rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid (MASB512)

  Samling 1
  Bergen:  23.08

  Samling 2
  Bergen: 19.09-20.09

  Samling 3
  Digitalt: 17.10

  Seminar 4
  Bergen: 11.11-12.11
  Digitalt seminar 20.11

  Eksamen
  Nasjonal deleksamen i juss, dato ikke avklart

   

  Vår 2025 

  Ulike perspektiv på barnevernets fag og yrkesutøvelse (MASB520)

  Samling 1
  Bergen:13.01-15.01
  Digitalt seminar 22.01

  Samling 2
  Bergen: 10.02-12.02
  Digitalt seminar:19.02

  Samling 3
  Bergen: 10.03-12.03
  Digitalt seminar:19.03

  Eksamen
  Individuell oppgave innlevering 02.05.25
  Sted: Wiseflow

  Utveksling 

  Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

  Vil du studere mer?

  Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Andre interessante studietilbud