Barnevernsarbeid

Master

Vil du utvikle kompetansen din slik at du kan møte morgendagens utfordringer i barnevernsfeltet?

Hvorfor studere barnevernsarbeid ved HVL?

I barnevernsarbeid tilegner du deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Du lærer om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

Man kan studere barnevernsarbeid ved campus Bergen. 

Hva kan du jobbe med? 

Master i barnevernsarbeid kvalifiserer til stillinger i kommunalt og statlig barnevern, der det fra 2031 stilles krav om masterutdanning. Utdanningen er også relevant for arbeid på andre arenaer der du arbeider med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Innhold i studiet

I barnevernsarbeid lærer du om:

 • hvordan sosial ulikhet kan bidra til marginalisering og utenforskap og hvilke betydning dette kan ha for barn, unge og familiers hverdagsliv.
 • hvordan det kan legges til rette for deltakelse og utøvelse av medborgerskap for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, samt sikre barn, unge og familiers rett til informasjon og medvirkning i barnevernet.
 • å kunne foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger.
 • vurdere sammenhengen mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
 • å reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
 • hvordan innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i barnevernsfeltet.
 • hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt, samt kunne designe og gjennomføre forskning.

Master i barnevernsarbeid startet opp ved HVL høsten 2022. Det er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap, og fyller kravene til master i barnevernsarbeid.

Har du tatt videreutdanningen Vurdering av barnets beste, kan du søke om innpass for 30 studiepoeng.

Organisering av studiet

1. studieår, høst

 • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering (15 studiepoeng)
 • MASB511 Deltakelse og medborgerskap (10 studiepoeng)
 • MASB512 Rettsanvendelse i barnevernsarbeid (5 studiepoeng)

1. studieår, vår

 • MASB520 Ulike perspektiv på barnevernets fag og yrkesutøvelse (15 studiepoeng)
 • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode (15 studiepoeng, nettstudium)

2. studieår, høst

 • MASB530 Barnevernfaglige vurderinger, beslutninger og tiltaksarbeid (15 studiepoeng)
 • MASB540 Innovasjon og fagutvikling i barnevernsarbeid (15 studiepoeng)

2. studieår, vår

 • MASO590 Masteroppgave (30 studiepoeng)

Hvordan foregår undervisningen?

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner.   

Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skrive individuelt refleksjonsnotat og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen.

Gjennom en fire ukers prosjektpraksis innen barnevernsfeltet arbeider du med et fagutviklingsprosjekt. Prosjektpraksisen bidrar til å utvikle din kritiske, analytiske og praktiske kompetanse. Studiet avsluttes med masteroppgave.

Timeplan/samlingsdatoer

Samlingsdatoer for master i sosialvitenskap 2023-2024, med forehold om endringer:

21.08 Åpningsseminar for sosialvitenskap 2023-2025

Samlinger høst 2023:

21.08-24.08

04.09-06.09

18.09-20.09

02.10-04.10

16.10-18.10

30.10-01.11

Digitale samlinger høst 2023:

30.08

13.09

27.09

11.10

25.10

08.11

Rettsanvendelse:

07.09

28.09

12.10

26.10

09.11

23.11

Samlinger vår 2024:

22.01-24.01

29.01-31.01

12.02-14.02

26.02-01.03  (Studieuke )

04.03-06.03

18.03-20.03

22.04-24.04

06.05-08.05

20.05-22.05

Digitale samlinger vår 2024:

31.01

07.02

21.02

13.03

03.04

01.05

29.05

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.