Interaksjon mellom barn og voksen

Vurdering av barnets beste

Etter- og vidareutdanning

Denne vidareutdanninga styrker dei tilsette i barnevernstenesta sin kompetanse til å gjere faglege vurderingar av barnets beste i alle fasar og delar av ei barnevernssak, samt styrker vurderings- og avgjerdskompetansen i det barnevernsfaglege arbeidet.

Målgruppe: Tilsette i det kommunale barnevernet.

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen 22. mars kl. 09:00

Studiet legg vekt på varierte undervisningsformar der målet er at studentane skal øve opp sine praktiske ferdigheiter, haldningar og kunnskapar. Undervisninga vil opne for refleksjon over eigen praksis og utvikle denne i møte med teoretisk kunnskap. 

Vidareutdanninga er eit samarbeid med Høgskulen i Volda og inngår i Bufdir sin kompetansesatsing innan kommunalt barnevern. Kompetansestrategien 2018-2024 er en del av Barnevernsreforma som var vedteken av Stortinget juni 2017, og har som mål gje tidligare og betre hjelp til barn i barnevernet.

Arbeidsgjevar kan søke om tilskot for tilsette.

Samlingar

Samlingar hausten 2023: onsdag til fredag i veke 36, 43, 48, 3, 10, 16.

Hovudtema:

  • Samling 1: Profesjonell kompetanse og vurdering av barns beste med fokus på kritisk refleksjon
  • Samling 2: Barnesyn og barns medverknad
  • Samling 3: Omsorgsvurdering og barns utvikling. Barn og familiar i kontekst
  • Samling 4: Kunnskapsgrunnlag og avgjerdsprosessar i barnevernstenesta
  • Samling 5: Styrking av fagleg skjøn i ulike fasar av ei barnevernssak
  • Samling 6: Oppfølging av barn plassert utanfor heimen, ettervern og avslutning av barnevernssaker

Vil du studere meir?

Du kan søke om innpass for 30 studiepoeng i master i sosialvitskap, studieretning barnevernsarbeid.

Du får godkjent hele vidareutdanninga (30 studiepoeng) i master i sosialvitskap, fleksibel