Samtale mellom barn og voksen

Relasjonelle samtaler med barn og ungdom

Etter- og vidareutdanning

Hvordan møte vanskelige følelser hos et barn? Hvordan få den tause ungdommen med i samtalen? Dette er en utdanning for deg som vil lære mer om hvordan samtale med barn og ungdom.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere relasjonelle samtaler med barn og ungdom?

  Utdanningen vil både gi deg kunnskap og kliniske/praktiske ferdigheter i relasjonelle samtaler med barn og ungdom. Du vil få kompetanse til å møte vanskelige temaer som vold, overgrep, rus, omsorgssvikt og psykiske lidelser.

  Hva lærer du?

  I studiet vil vi integrere relevant teori, dine egne livserfaringer og praksis for å gjøre deg best mulig egnet til arbeid med barn og ungdom. Emnet introduserer nyere forskning innenfor fagfeltet. Hovedtemaer er:

  • Generell kunnskap om barn og ungdoms utvikling. 
  • Hvordan planlegge og gjennomføre forskjellige former for samtaler med barn og ungdom. 
  • Hvordan møte problemfylte temaer som omhandler vold, overgrep, rus, omsorgssvikt og psykiske lidelser.
  • Relevant forskning om terapeutisk arbeid med barn og ungdom. 
  • Oppmerksomhet på maktforhold og posisjonering. 

  Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk og relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning og personlige og profesjonell utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MARV530 Relasjonelle samtaler med barn og ungdom.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der  du som student vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video vil også benyttes.

  Samlinger

  Samlinger høsten 2024:

  Samling på campus i Bergen 11.11. – 15.11.2024.

   

  Anbefalt forkunnskaper

  Ingen

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Muntlig eksamen.

  Studenten legger fram video fra eget klinisk arbeid (15 min) med påfølgende samtale om innholdet i filmen, med referanser fra teori (15 min). Samlet omfang 30 min.

  Studieavgift og betalingsinformasjon

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs