Samtale mellom barn og voksen

Relasjonelle samtaler med barn og ungdom

Etter- og vidareutdanning

Hvordan møte vanskelige følelser hos et barn? Hvordan får den tause ungdommen med i samtalen? Dette er en utdanning for deg som vil lære mer om hvordan samtale med barn og ungdom.

Utdanningen vil gi deg kunnskap og kliniske/praktiske ferdigheter i relasjonelle samtaler med barn og ungdom. Du vil få kompetanse til å møte vanskelige temaer som vold, overgrep, rus, omsorgssvikt og psykiske lidelser.

På emnet vil vi integrere relevant teori, dine egne livserfaringer og praksis for å gjøre deg best mulig egnet til arbeid med barn og ungdom. Emnet introduserer nyere forskning i fagfeltet.

Hovedtemaer:

  • Generell kunnskap om barn og ungdoms utvikling. 
  • Hvordan planlegge og gjennomføre forskjellige former for samtaler med barn og ungdom. 
  • Hvordan møte problemfylte temaer som omhandler vold, overgrep, rus, omsorgssvikt og psykiske lidelser.
  • Relevant forskning om terapeutisk arbeid med barn og ungdom. 
  • Oppmerksomhet på maktforhold og posisjonering. 

Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk og relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV530 Relasjonelle samtaler med barn og ungdom.

Samlinger høsten 2022

Samling på campus i Bergen 21.–25.11.2022. Alle dager kl. 9–15.