Relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du økt kompetanse til å gjenkjenne krise-, sorg- og traumereaksjoner hos barn og voksne og faglig trygghet til å planlegge og gjennomføre hjelpetilbud?

Å utvikle kompetanse i relasjonelt arbeid i temaer som sorg, livskriser og traumer i forskjellige kontekster er sentralt i emnet. Utdanningen belyser ulike kriser og utfordrende livssituasjoner som kan gjøre dagliglivet krevende, både for individet og relasjonene rundt. Dette kan være temaer som sykdom eller dødsfall i nære relasjoner, vanskelige oppvekstsvilkår eller traumatiske hendelser. Gjennom utdanningen utvikler du økt kompetanse i å gjenkjenne krise-, sorg- og traumereaksjoner hos barn og voksne, og en faglig trygghet til å planlegge og gjennomføre ulike hjelpetilbud.

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til å snakke med og drive prosesser sammen med individer, familier, nettverk eller organisasjoner som har opplevd eller opplever traumer, livskriser og sorg. Gjennom utdanningen får du mulighet til å utvikle samtaletekniske ferdigheter om krevende tema, i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning, personlig og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV551 Relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Timeplan

Datoer for samlinger studieåret 2022/23:

  1. samling: 2.-3.februar 2023 kl. 9-15 hver dag, campus Bergen
  2. samling: 6. mars 2023 kl. 16-20, digital samling
  3. samling: 27. mars 2023, kl. 16-20, digital samling
  4. samling: 17. spril 2023, kl. 16.20, digitalt

Datoer for samlinger studieåret 2023/24:

  1. samling: 1. -2. februar 2024 kl. 9-15 hver dag, campus Bergen
  2. samling: 11. mars 2024 kl. 16-20, digital samling
  3. samling: 25.-26. april 2024, campus Bergen