Opptak til vidareutdanningar

Viktige datoar

Søknadsweb opnar 1. februar.

15. april er ordinær søknadsfrist for mange vidarerutdanningar, men sjekk studietilbodssida for aktuell frist.

1. mai er opning av ledige studieplassar.

Innan 15. juni får du normalt svar på opptak.

Korleis søke

Du søker gjennom Søknadsweb.

Har du problem med å søke via den lokale søknadsweben vår, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut og beskrive kva for ein feil som har oppstått og kva slags studium du ønskjer å søke på

Kompetanse for kvalitet – vidareutdanning for lærarar

HVL tilbyr mange studieprogram under Kompetanse for kvalitet. Dette er Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing på vidareutdanning av lærarar.

Sjå informasjon om søknadsprosessen hos Udir.

Høgskulen har ansvar for det formelle opptaket av studentar, kor opptakskontoret mellom anna sjekkar at du fyller opptakskrava til studiet du har søkt. Om du har søkt eit tilbod i Udirs studiekatalog, og søknaden vert godkjend av Udir, må du hugse å søke opptak hos HVL og laste opp nødvendig dokumentasjon innan fristane som vert gitt. 

Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvikast på nokre studium om ein berre manglar faget det søkast på, for å få fullført si lærarutdanning. Viss ein søker dispensasjon frå opptakskravet, må det liggje føre ein stadfesting frå tidligare studiestad om at studiet det søkast opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

Høgskulen kontaktar søkere til tilbod i Udirs studiekatalog tidlegast i starten av mai, etter at Udir er ferdig med fordeling av midlar til stipend- og vikarordning.

Tolking i offentleg sektor

Denne informasjonen gjeld berre studiet Tolking i offentleg sektor.

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må du ha godkjent statsautorisasjon som tolk eller godkjent Tospråktest.

Poengutrekninga er gjort på bakgrunn av tilfredsstillande resultat frå tospråktesten. Tospråktesten er ein munnleg prøve i norsk og eit tolkespråk, kor begge må ha eit resultat over 80 poeng for å få tilfredsstillande resultat. Poengutrekninga for opptaket er eit gjennomsnitt av poenga frå begge prøvene. Andre poeng som til døme tidlegare høgare utdanning blir ikkje tatt med i poengutregninga.

Viss du har spørsmål om resultata dine frå Tospråktesten, må du ta kontakt med OsloMet. Resultat på Tospråktesten kan ikkje påklagast, men kandidatane kan be om grunngjeving. E-post: tospraktesten@oslomet.no

Opptakskrav

Kva opptakskrav som gjeld for den aktuelle utdanninga finn du på studietilbodssida

Karakterkrav: Snittkarakteren reknast på heile bachelorgraden. Karakterar som ikkje er ein del av graden blir ikkje teke med i berekninga. Karakterar frå utveksling blir teke med om dei tilsvarar 30 studiepoeng eller meir, og det finst ein offisiell omrekningstabell. 

Praksiskrav: Praksis må vere relevant for utdanninga du søkjer, og må vere gjennomført etter fullført bachelorgrad. Eit år praksis tilsvarar 12 månader i heiltidsstilling, og to år tilsvarar 24 månader. Deltid reknast om til heiltid. 

Tilbod på vilkår

Fullfører du utdanningen din denne våren?  

Du kan fortsatt søke om studieplass, men vanligvis blir svar på opptaket sendt ut før du har fått vitnemålet ditt.  

Tilbud på vilkår, eller betinget tilbud, vil si at du får et tilbud om studieplass på betingelsen at du fullfører graden og opprettholder karaktersnittet ditt. Du konkurrerer med de karakterene du allerede har fåttBåde tilbud om studieplass og ventelisteplass kan bli gitt på betingelse.  

Du mister studieplassen/ventelisteplassen dersom du ikke har dokumentert at du har bestått opptakskravet senest 1. juli. Dette er under forutsetning av at du har takket ja til tilbudet om studieplass/ventelisteplass innen svarfristen. Svarfristen er gitt i Søknadsweb og i tilbudsbrevet.  

 

Elektronisk vitnemål 

Vi kan hente ned vitnemålet elektronisk hvis det er tilgjengelig i vitnemålsportalen. Vi understreker at det må stå at du har oppnådd en grad. Det er ikke tilstrekkelig kun med karakterene.  

Vi gjør oppmerksom på at en del utdanningsinstitusjoner ikke skriver ut vitnemål i juni. Du må da be universitetet eller høgskolen om å skrive en bekreftelse på at du har oppnådd en grad. Du er selv ansvarlig for å sjekke at dette er i orden. Hvis ikke vitnemålet er klart risikerer du å miste tilbudet du har fått.  

 

Hvordan søker du om betinget tilbud? 

  1. Du må skrive i merknadsfeltet i Søknadsweb at du holder på med utdanningen din. Du må også skrive hvilken utdanning du fullfører.
  2. Du må dokumentere karakterene du har oppnådd på søknadstidspunktetDette gjelder også karakterer fra utveksling.  
  3. Du må takke ja til et eventuelt betinget tilbud om studieplass eller ventelisteplass innen gitt frist i Søknadsweb.
  4. Du må dokumentere hele opptakskravet innen 1. juli.  

 

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskrava til studiet du søker. Du lastar opp dokumentasjonen i Søknadsweb (som pdf- eller jpg-fil). Når du kjem inn i Søknadsweb, går du til «Mine dokument» (ei av fire faner heilt oppe eller til venstre) og lastar opp.

I Søknadsweb kan vi hente resultata dine frå andre norske lærestader. Du må då sjølv sjekke at alle resultat er synlege i Søknadsweb under «eksterne resultat». Viss du har resultat frå HVL vil ikkje dei vere synlege her. For å sjå resultata dine kan du logge inn i Studentweb eller Vitnemålsportalen.

Her finn du meir informasjon om dokumentasjon.

Poengutrekning

Konkurransepoengsummen din består av karakterpoeng frå grunnutdanning, utdanningspoeng og eventuelt praksispoeng. 

Søkjarar med høgare poengsum går framfor søkjarar med lågare poengsum. Ved lik poengsum går eldre søkjarar framfor yngre søkjarar.

For å kunne rekne ut karaktersnittet må vi gjere om karakterane til riktig talverdi. Følgjande omrekningstabell blir lagt til grunn:

Bokstavkarakter Talkarakter Gamle bokstavkarakterar Gir følgjande talverdi
A 1,0-2,2 Særs godt (sg) 5
B 2,3-2,5 Mykje godt (mg) 4
C 2,6-2,7 Godt (g) 3
D 2,8-3,0 Noko godt (ng) 2
E 3,1-4,0 Lite godt (lg) 1

Det er kun fag med tal eller bokstavkarakterar som tel med i utrekninga av karaktersnitt. Der det ikkje er vekting på karakterutskrifter og vitnemål reknar vi snitt av alle gjeldande karakterar. På vitnemål utan tal-/bokstavkarakter reknast karakteren «bestått/greidd» som karakter C.

Utrekning av vekta karakterpoeng

Når vi reknar ut karaktersnittet legg vi vekt på størrelsen på emna. Det vil seie at emne med fleire studiepoeng vil telje meir enn dei med færre studiepoeng. For kvart emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir talverdien multiplisert med talet på studiepoeng, og produkta summerast. Denne summen blir delt på totalt tal studiepoeng, og resultatet blir berekna med tre desimaler. Dette er det vekta karaktersnittet. For å finne karakterpoengsummen vert det vekta karaktersnittet multiplisert med ti. 

Eksempel på utrekning:

Bokstavkarakter Talverdi Studiepoeng Talverdi x studiepoeng
A 5 15 75
E 1 5 5
C 3 15 45
B 4 30 120
B 4 20 80
SUM   85 325
  • Karaktersnitt: = 325/85 = 3,824
  • Karakterpoengsum: 3,824 x 10 = 38,24

For studium som har opptakskrav om minst snittkarakteren C må du ha minst 25,00 karakterpoeng for å oppfylle kravet.

Utrekning av konkurransepoeng

Viss du dekker opptakskravet er du kvalifisert for studiet. Det er likevel mange av studia som har konkurranse om plassane. Det vil seie at det er fleire kvalifiserte søkjarar enn det er studieplassar. Då konkurrerer du med din konkurransepoengsum.

Slik blir konkurransepoengsummen utrekna:

Poengtype Forklaring
Karakterpoeng Vekta karaktersnitt x 10. Maksimalt 50 poeng
+ Utdanningspoeng 1 poeng pr. 30sp. Maksimalt 4 poeng
+ Praksispoeng (til studia kor dette inngår) 2 poeng pr. 12 mnd. Maksimalt 6 poeng
= Konkurransepoengsum  

Karakterpoenga blir rekna ut av det vekta karaktersnittet som inngår i opptaksgrunnlaget til studiet, med mindre anna er fastsett i studieplan.

Du kan få poeng for høgare utdanning utover opptakskravet. Det er ikkje krav om at denne utdanninga må vere relevant for å få poeng.

For studium som har praksiskrav kan du få poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget. Praksisen må vere utført etter at utdanninga som inngår i opptakskravet er avslutta. Du kan også få praksispoeng for opptak til studium som ikkje har praksis som del av opptakskravet. Dette vil i så fall stå i studieplanen. Praksis vert rekna frå datoen graden på vitnemålet er oppnådd. Dersom yrket krev autorisasjon, vert praksis rekna frå autorisasjonsdato.

Dersom andre tilleggspoeng skal telje med i rangeringa til eit studium vil det gå fram av studieplanen.

Poenggrenser

Utanlandsk bachelorutdanning

Du må dokumentere at du dekker opptakskravet. Kva krav som gjeld finn du på studieprogramsida. Viss opptakskravet er høgare utdanning må du også dokumentere at du har generell studiekompetanse. I tillegg må du dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Sjå korleis du dekker språkkravet.

Enkelte studium i engelsk kan ha høgare krav til engelsk. Det vil gå fram av opptakskravet til kvart enkelt studium.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk må omsettast. Omsettinga skal gjerast av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og det omsette dokumentet innan søknadsfristen.

Ledige studieplassar

Dersom det er ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse. Dei ledige plassane legg vi ut på nettsidene. Vi oppdaterer sida løpande.

Sjå oversyn over våre ledige studieplassar

Reservasjon av studieplass

Ved innkalling til militær- eller sivilteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din til neste år.

Sjå meir om reservasjon av studieplass og søknadsskjema.

Godskriving

Har du utdanning frå før som du vil ha som ein del av graden din ved HVL? Då kan du søke om godskriving. Du kan ikkje søke om godskriving før du har fått studieplass ved HVL.

Sjå meir om godskriving av emne.

 

Levering av politiattest

Levering av politiattest skal skje ved studiestart om du ikkje har nokon merknad. Viss du har merknad må du levere attesten seinast tre veker etter du fikk tilbod om plass.

Viss du er usikker på om du må levere politiattest kan du sjekke opptaksbrevet ditt.

Sjå meir om politiattest 

Forskrift