Poenggrenser

Dei studia som har fleire kvalifiserte søkjarar enn det er studieplassar til har poenggrenser.

Poenggrensene varierer frå år til år, og det er ikkje mogleg å vite kva poenggrensene blir før opptaket er avslutta. Poenggrenser blir bestemt ut frå tal søkjarar og poengsummen til søkjarane, i tillegg til tal studieplassar. Poenggrensa er poengsummen til den søkaren med lågast poengsum som fikk plass på studiet i førre opptak.

studiesidene finn du poenggrense frå førre opptak.

Hos Samordna opptak finn du oversikt over poenggrenser til våre årsstudium, bachelor- og integrerte masterprogram for tidlegare år.

Korleis rekne ut poeng

Poenggrenser lokale opptak


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00