Opptak til masterutdanningar

Ønskjer du meir fagleg fordjuping, kan du søke opptak til mastergrad. HVL tilbyr mastergrader på fleire område, både på heiltid og deltid.

Du søker opptak direkte til oss, med mindre du vil ta eit integrert femårig masterstudium, som den nye grunnskulelærarutdanninga. Sjå informasjon om grunnskulelærarutdanning.

Viktige datoar

Søknadsweb opnar 1. februar.

1. mars er ordinær søknadsfrist for mange masterutdanningar, men sjekk studietilbodssida for aktuell frist.

1. mai er opning av ledige studieplassar.

Korleis søke

Du søker gjennom Søknadsweb.

Har du problem med å søke via den lokale søknadsweben vår, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut og beskrive kva for ein feil som har oppstått og kva slags studium du ønskjer å søke på.

Opptakskrav

Du må ha bestått bachelorgrad. Mange masterstudium har spesifikke opptakskrav, som karakterkrav, fordjupingskrav eller praksiskrav. Kva opptakskrav som gjeld for den aktuelle utdanninga finn du på studietilbodssida

Karakterkrav: Snittkarakteren reknast på heile bachelorgraden. Karakterar som ikkje er ein del av graden blir ikkje teke med i berekninga. Karakterar frå utveksling blir teke med om dei tilsvarar 30 studiepoeng eller meir, og det finst ein omrekningstabell. Ved nokre studium innanfor lærarutdanning og kreative fag gjeld karakterkravet berre for fordjupinga. Dette vil stå på studietilbodsida der det gjeld. 

Praksiskrav: Praksis må vere relevant for utdanninga du søkjer, og må vere gjennomført etter fullført bachelorgrad. Praksis vert rekna frå datoen graden på vitnemålet er oppnådd. Eit år praksis tilsvarar 12 månader i heiltidsstilling, og to år tilsvarar 24 månader. Deltid reknast om til heiltid. 

Tilbod på vilkår/Betinget tilbud

Fullfører du bachelorutdanningen din denne våren?  

Du kan fortsatt søke om studieplass, men vanligvis blir svar på opptaket sendt ut før du har fått vitnemålet ditt.  

Tilbud på vilkår, eller betinget tilbud, vil si at du får et tilbud om studieplass på betingelsen at du fullfører graden og opprettholder karaktersnittet ditt. Du konkurrerer med de karakterene du allerede har fåttBåde tilbud om studieplass og ventelisteplass kan bli gitt på betingelse.  

Du mister studieplassen/ventelisteplassen dersom du ikke har dokumentert at du har bestått opptakskravet senest 1. juli. Dette er under forutsetning av at du har takket ja til tilbudet om studieplass/ventelisteplass innen svarfristen. Svarfristen er gitt i Søknadsweb og i tilbudsbrevet.  

 

Elektronisk vitnemål 

Vi kan hente ned vitnemålet elektronisk hvis det er tilgjengelig i vitnemålsportalen. Vi understreker at det må stå at du har oppnådd en bachelorgrad. Det er ikke tilstrekkelig kun med karakterene.  

Vi gjør oppmerksom på at en del utdanningsinstitusjoner ikke skriver ut vitnemål i juni. Du må da be universitetet eller høgskolen om å skrive en bekreftelse på at du har oppnådd en bachelorgrad. Du er selv ansvarlig for å sjekke at dette er i orden. Hvis ikke vitnemålet er klart risikerer du å miste tilbudet du har fått.  

 

Hvordan søker du om betinget tilbud? 

  1. Du må skrive i merknadsfeltet i Søknadsweb at du holder på med utdanningen din. Du må også skrive hvilken utdanning du fullfører.
  2. Du må dokumentere karakterene du har oppnådd på søknadstidspunktetDette gjelder også karakterer fra utveksling.  
  3. Du må takke ja til et eventuelt betinget tilbud om studieplass eller ventelisteplass innen gitt frist i Søknadsweb.
  4. Du må dokumentere hele opptakskravet innen 1. juli.  

 

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskrava til studiet du søker. Du lastar opp dokumentasjonen i Søknadsweb som pdf- eller jpg-format. Når du kjem inn i Søknadsweb, går du til «Mine dokument» (ei av fire faner heilt oppe eller til venstre) og lastar opp.

I Søknadsweb kan vi hente resultata dine frå andre norske lærestader. Du må sjølv sjekke at alle resultat er synlege i Søknadsweb under «eksterne resultat». Viss du har resultat frå HVL vil ikkje dei vere synlege her. For å sjå resultata dine kan du logge inn i Studentweb eller Vitnemålsportalen. 

Her finn du meir informasjon om dokumentasjon.

Poengutrekning

Konkurransepoengsummen din består av karakterpoeng frå grunnutdanning, utdanningspoeng og eventuelt praksispoeng. Søkjarar med høgare poengsum går framfor søkjarar med lågare poengsum. Ved lik poengsum går eldre søkjarar framfor yngre søkjarar.

Utrekning av vekta karakterpoeng

For å kunne rekne ut karaktersnittet må vi gjere om karakterane til riktig talverdi. Følgjande omrekningstabell blir lagt til grunn:

Bokstavkarakter Talkarakter Gamle bokstavkarakterar Gir følgjande talverdi
A 1,0-2,2 Særs godt (sg) 5
B 2,3-2,5 Mykje godt (mg) 4
C 2,6-2,7 Godt (g) 3
D 2,8-3,0 Noko godt (ng) 2
E 3,1-4,0 Lite godt (lg) 1

Emner som berre har bestått/ikkje bestått blir ikkje rekna med. Viss du har vitnemål som berre har karakteren «bestått/greidd», vil dette reknast som karakter C.

Når vi reknar ut karaktersnittet legg vi vekt på størrelsen på emna. Det vil seie at emne med fleire studiepoeng vil telje meir enn dei med færre. Der det ikkje er vekting på karakterutskrifter og vitnemål reknar vi snitt av alle gjeldande karakterar. 

For kvart emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir talverdien multiplisert med talet på studiepoeng, og produkta summerast. Denne summen blir delt på totalt tal studiepoeng, og resultatet blir berekna med tre desimaler. Dette er det vekta karaktersnittet. For å finne karakterpoengsummen vert det vekta karaktersnittet multiplisert med ti. 

Eksempel på utrekning:

Bokstavkarakter Talverdi Studiepoeng Talverdi x studiepoeng
A 5 15 75
E 1 5 5
C 3 15 45
B 4 30 120
B 4 20 80
SUM   85 325
  • Karaktersnitt: = 325/85 = 3,824
  • Karakterpoengsum: 3,824 x 10 = 38,24

For studium som har opptakskrav om minst snittkarakteren C må du ha minst 25,00 karakterpoeng for å oppfylle kravet.

Utrekning av konkurransepoeng

Viss du dekker opptakskravet er du kvalifisert for studiet. Det er likevel mange av studia som har konkurranse om plassane. Det vil seie at det er fleire kvalifiserte søkjarar enn det er studieplassar. Då konkurrerer du med din konkurransepoengsum.

Karakterpoenga blir rekna ut av det vekta karaktersnittet som inngår i opptaksgrunnlaget til studiet, med mindre anna er fastsett i studieplan.

Du kan få poeng for høgare utdanning utover opptakskravet. Det er ikkje krav om at denne utdanninga må vere relevant for å få poeng.

For studium som har praksiskrav kan du få poeng for praksis utover opptaksgrunnlaget. Du kan også få praksispoeng for opptak til studium som ikkje har praksis som del av opptakskravet. Dette vil i så fall stå i studieplanen. 

Slik blir konkurransepoengsummen utrekna:

Poengtype Forklaring
Karakterpoeng Vekta karaktersnitt x 10. Maksimalt 50 poeng
+ Utdanningspoeng 1 poeng pr. 30sp. Maksimalt 4 poeng
+ Praksispoeng (til studia kor dette inngår) 2 poeng pr. 12 mnd. Maksimalt 6 poeng
= Konkurransepoengsum  

Dersom andre tilleggspoeng skal telje med i rangeringa til eit studium vil det gå fram av studieplanen.

Poenggrenser

Utanlandsk bachelorutdanning

Du må dokumentere at du har generell studiekompetanse og at du dekker opptakskravet. Kva krav som gjeld finn du på studietilbodsida. Du må også dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk.

Sjå korleis du dekker språkkravet.

Enkelte masterstudium i engelsk kan ha høgare krav til engelsk. Det vil gå fram av opptakskravet til kvart enkelt studium.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk må omsettast. Omsettinga skal gjerast av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og det omsette dokumentet innan søknadsfristen.

Reservasjon av studieplass

Ved innkalling til militær- eller sivilteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din.

Les meir om reservasjon av studieplass.

Ledige studieplassar

Dersom det er ledige studieplassar i etterkant av opptak, kan du søke på desse frå 1. mai. Dei ledige plassane legg vi ut på nettsidene. Vi oppdaterer sida løpande.

Sjå oversyn over våre ledige studieplassar

Godskriving

Har du utdanning frå før som du vil ha som ein del av graden din ved HVL? Då kan du søke om godskriving. Du kan ikkje søke om godskriving før du har fått studieplass ved HVL.

Les meir om godskriving av emne.

Levering av politiattest

Levering av politiattest skal skje ved studiestart om du ikkje har nokon merknad. Viss du har merknad må du levere attesten seinast tre veker etter du fikk tilbod om plass.

Viss du er usikker på om du må levere politiattest kan du sjekke opptaksbrevet ditt.

Les meir om politiattest.

Forskrift


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00-11.30 og 12.00-14.00