Opptak til masterutdanning

Ønsker du meir fagleg fordjuping, kan du søke opptak til masterutdanning. Her finn du utfyllande informasjon om søknadsprosess og opptakskrav.

Slik søker du

Du søker opptak til masterstudium i vår lokale Søknadsweb. Viktige datoar i opptaket er:

1. februar: Søknadsweb opnar
1. mars: Søknadsfrist for masterstudium innan helse- og sosialvitskap, og masterstudium med opptakskrav om praksis
15. april: Søknadsfrist for masterstudium utan krav om praksis

Sjå fleire viktige datoar og fristar her.

Dersom du skal ta ein femårig integrert master, for eksempel grunnskulelærarutdanning, søker du i Samordna opptak. Bruk gjerne «søk studieplass»-knappen på nettsida til utdanninga du vil søke på, så kjem du til rett søknadsportal.

Opptakskrav

Du må ha bestått bachelorgrad. Fleire studieprogram har spesifikke opptakskrav i tillegg, som gjeld fagområde, fordjupingskrav, karakterkrav eller praksiskrav. Du finn alltid det fulle opptakskravet på nettsida til det aktuelle studieprogrammet.

C-krav

Nokre utdanningar har krav om C i snittkarakter. For masterprogram med C-krav, må du ha minst 25,00 karakterpoeng for å møte kravet ved HVL. 

Det vil stå i opptakskravet om C-kravet gjeld for heile bachelorgraden (opptaksgrunnlaget), eller kun fordjupingsfaga.

Emne som kun er "bestått", og karakterar som ikkje er ein del av graden, blir ikkje teke med i berekninga. Karakterar frå utveksling blir teke med om dei tilsvarar 30 studiepoeng eller meir, og det finst ein omrekningstabell.

Gå til utfyllande info om korleis du rekner ut poeng.

Praksiskrav

Ved nokre studieprogram er det krav om relevant praksis. Dette vil stå i opptakskravet. Det vil og stå kva type praksis og kor lang erfaring som er krevd.

Praksis må relevant for utdanninga du søker, og vere gjennomført etter fullført bachelorgrad. Praksis vert rekna frå datoen som står på vitnemålet for bachelorgraden.

Eitt år praksis tilsvarar 12 mnd i heiltidsstilling. Deltid blir rekna om til heiltid, eksempelvis vil to år i 50% stilling telle som eitt år i 100%.

Noverande stilling utan sluttdato blir rekna fram i tid basert på stillingsprosent i attesten, dersom attest er skrive det semesteret du søker opptak. Ekstra vakter / timar blir ikkje forskotert. Ved studiestart om hausten, reknar vi fram til 1. august. Ved oppstart om våren, blir praksis rekna fram til 1. desember.

Nyttig informasjon

Poenggrenser og poengutrekning

Poenggrensa seier noko om kor vanskeleg det er å få plass på eit studieprogram. Grensa blir ikkje satt på førehand, og kan variere frå år til år. Du finn poenggrensene frå forrige opptak på studieprogramsida for studiet. Eldre poenggrenser finn du her:

Sjå tidlegare poenggrenser

 

Poengutrekninga tar utgangspunkt i karakterar frå bachelorgrad. Kvar karakter får ein talverdi (A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1), som blir brukt i utrekning av vekta karaktersnitt og konkurransepoeng.

Du kan og få tilleggspoeng for anna høgare utdanning. Har du søkt eit studium som har krav om praksis, kan du og få tilleggspoeng for praksis. Sjå meir om korleis vi reknar din poengsum her:

Sjå poengutrekning for master

Dokumentasjon og elektroniske resultat

Dokumentasjon er det som viser at du er kvalifisert for utdanninga du har søkt opptak til. I søknaden må du dokumentere at du møter opptakskravet. Mykje kan dokumenterast digitalt. 

Usikker på kva som er gyldig dokumentasjon, og korleis du lastar det opp i søknaden?

Meir om dokumentasjon

Prioritering i søknaden

Kva vil det seie å prioritere?
Prioriteringa er viktig for søknaden din.

Viss du vil søke opptak til fleire utdanningar i ein søknad, må du legge dei inn i prioritert rekkefølge. Du må legge det studiet du ønskjer mest  på førsteplass, sette andrevalet som nummer to i søknaden, og så vidare.

Du får berre eitt tilbod i hovudopptaket. ,Utdanningane som ligg lengre ned på lista vil  falle vekk. Viss du får tilbod på førstevalet ditt, vil du ikkje få tilbod på andreval eller lågare prioriterte alternativ. Takkar du nei til førstevalet, vil du ikkje kunne få plass på dei andre. Du må derfor vere oppmerksam på prioriteringsrekkefølga.

Du kan ikkje endre rekkefølga etter at søknadsfristen er gått ut.

Fullfører du utdanning dette semesteret?

Du kan framleis søke opptak, sjølv om du ikkje er heilt ferdig med utdanninga di.

Når du søker, må du: 

  1. Dokumentere alle karakterane du har til nå.
  2. Skrive i merknadsfeltet i søknaden kva utdanning du går på.
  3. Sende inn vitnemål innan 1. juli.

Viss du får plass
Du vil få svar på søknaden din før du er ferdig med utdanninga. Viss du ligg an til å møte opptakskravet, kan du få tilbod på vilkår. Det vil seie at du får plass mot at du sender inn det du manglar innan 1. juli. Dette kan gjelde både studieplass, og ventelisteplass.

Kva du må dokumentere og fristen for å dokumentere det, vil stå i tilbodsbrevet du får på e-post.. Dette kan vere til dømeat du må fullføre bachelorgrad med minst C i snitt.

Kva må du gjere etter du har fått plass?
Du har ansvar for å dokumentere vilkåra for tilbodet innan fristen du får. Dette gjer du ved å sjekke om digitalt vitnemål er tilgjengeleg i søkanden din. Viss ikkje, må du laste opp vitnemålet i søknadsweb.

Sjekk under «eksterne resultat». Viss du skal dokumentere ei ferdig utdanning, er det viktig at det står at utdanninga er «bestått» i ei eiga rad.

Obs. Mange skriv ikkje ut vitnemål før på hausten. Da må du få ei stadfesting frå universitetet eller høgskulen du går på at utdanninga er bestått. Du laster opp stadfestinga i søknaden din.

Er du HVL-student? Vitnemålet ditt vil vere klart innan 1. juli, og vi vil hente det elektronisk. Viss du vil sjekke vitnemålet ditt, logger du inn i vitnemalsportalen.no

Sånn konkurrerer du i opptaket
I hovudopptaket konkurrerer du med karakterane du har når du søkte opptak. Etter at du har fullført graden og fått vitnemål, blir alle karakterane dine bli talt med og poengsummen din blir justert.

Viss du sto på venteliste, men dei siste karakterane gjer at du kjem over poenggrensa, vil du få tilbod om studieplass.

Kvoter

På nokre studieprogram er studieplassane fordelt på ulike kvoter. Dette vil stå på nettsida til studieprogrammet.

Alle søkjarar som dekker opptakskrava til studiet, konkurrerer i ordinær kvote. Viss du dekker krava til fleire kvoter, konkurrerer du både i ordinær kvote, og i dei kvotene du er kvalifisert for. 

Utdanning frå utlandet

Bachelorgrad
Du må dokumentere at møter krav til generell studiekompetanse, og høgare utdanning tilsvarande norsk bachelorgrad på 180 studiepoeng. Utdanning frå land utanfor Norden blir vurdert etter kriteria i NOKUT sin landdatabase

Språkkrav

Du må dokumentere at du har norsk- og engelskunnskapar på nivå med generell studiekompetanse. Les meir om regelverk for søkere med utenlandsk utdanning.

Dokumentasjon
Dersom du har dokumentasjon som ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må du få det oversatt av translatør eller tolketeneste. Du må laste opp dokument både på originalspråk og oversettelse innan søknadsfrist.

Svarreglar

Dei som får tilbod om studieplass må takke jaSøknadsweb innan svarfrist. Svarfrist vil stå i tilbodsbrev og inne på Søknadsweb når resultat av opptaket er sendt ut. Dei som gløymer å svare innan fristen, mister studieplassen.

Det same gjeld tilbod om å stå på venteliste. Ein må takke ja til tilbodet for å kunne bli med i eventuelle suppleringsopptak.

Problem med søknad?

Har du problem med å registrere søknaden som du ikkje får løst, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut, med info om kva feil som har oppstått og kva slags studium du ønsker å søke på. Ta skjermdump av eventuelle feilmeldingar og legg dette ved i e-posten.

Problem med innlogging

Du må ha elektronisk ID for å logge inn i Søknadsweb. Du treng ikkje Feide for å søke. Dersom du opplever problem med innlogging og det er god tid til søknadsfrist, kan du prøve å logge inn igjen litt seinere. Ved stor pågang kan det ta litt tid.

Finn ikkje studieprogrammet

  • Sjekk at du er i riktig søknadsportal.
  • Sjekk at du er innanfor søkeperioden. Kanskje er du for tidlig ute, eller har fristen gått ut?
  • Sjekk vårt studietilbod for å vite sikkert om studiet skal gå.

Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00