Politiattest

I utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper i praksis eller klinisk undervisning er det krav om politiattest.

Må jeg ha politiattest?

Hvis du har fått plass på en utdanning som krever politiattest, vil det stå i Studentweb.

Hvordan bestille attest?

Søk om politiattest via studentweb

 

Du søker via studentweb. Dette bør du gjøre så snart du har semesterregistrert deg. Det kan ta inntil to uker å få attesten.

Når du søker gjennom studentweb så vil informasjon om hvilken type attest du skal levere automatisk bli sendt til politiet.

Vi anbefaler deg å opprette digital postkasse, hvis du ikke allerede har dette. Det gjør det lettere for deg både å motta attesten og levere den. Hvis du mottar politiattesten i posten, tar det lengre tid. Les mer om digital postkasse på Norge.no.

 

Får du ikke til å søke i Studentweb?

Hvis du har problemer med å søke om politiattesten i Studentweb så kan du søke om det på politiet sine nettsider:

 1. Velg kategori: «Studenter»
 2. Velg formål i tråd med det som står i tilbudsbrevet ditt.
 3. Legg ved tilbudsbrevet ditt som bekreftelse på formål.

 

Hvor finner jeg tilbudsbrevet?

Hvis du har søkt i samordna opptak så ligger tilbudsbrevet i «meldinger» inne i nettsøknaden som vedlegg til svar på søknaden din.

Hvis du har søkt i søknadsweb finner du brevet under «dokumenter» i søknadsweb/studentweb.

 

Jeg har bestilt for lenge siden, men ikke fått attest?

Du kan sjekke status på søknaden din på politiet sine nettsider. 

Hvis det står at du ikke har en søknad til behandling, så betyr det at det har skjedd en feil i innsendingen av søknaden. Da sender du en ny bestilling: 

 1. Logg inn i studentsweb
 2. Gå til siden bestillinger og finn bestilling for politiattest. 
 3. Trykk på "trekk samtykke", for å sende inn bestillingen på nytt.
 4. Trykk "start bestilling".
 5. Viktig! Du må gå til politiets sider via lenken på siden for å fullføre bestillingen. 
 6. Søknaden hos politiet åpnes i en ny fane. Alle data er forhåndsutfylt, du trenger bare å trykke på «send inn». 

Når og hvor skal attesten leveres?

Hvis du ikke har merknader på politiattesten din så skal den leveres ved studiestart.

Last opp politiattesten her

 

Hvis du har mottatt attesten i papirform kan du levere den i Servicetorget

Du må vise politiattesten innen 3 måneder fra den ble utstedt.

Dersom du har fått studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart eller etter studiestart, er fristen for å levere politiattest senest tre uker etter at du fikk plass.

Merk: Du kan ikke levere politiattesten digitalt før du har aktivert studentbrukeren din.

Jeg har merknader på attesten. Hva gjør jeg?

Hvis du har merknader på politiattesten din, må du sende den til oss senest tre uker etter at du har mottatt studieplass.

Politiattest med merknad sendes til:
Høgskulen på Vestlandet
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen

Merknad på politiattesten kan føre til at du ikke kan delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Politiattesten vil bli behandlet av Nemnd for studentsaker ved Høgskulen på Vestlandet, som skal avgjøre om du kan delta i praksis. Høgskulen skal gi deg informasjon om hvilken dokumentasjon som bør legges frem før det bli gjort vedtak i klagenemda. Høgskulen skal også gi informasjon om retten du har til å få dekket utgifter til bistand frå en representant etter at sak er reist for klagenmda.

Nemnd for studentsaker ved Høgskulen på Vestlandet vurderer om hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre gjør at du må stenges ute fra praksisstudier eller klinisk undervisning. Vurderingen gjøres på bakgrunn av merknaden i politiattesten sammenholdt med forholdene ved praksisstudiet eller den kliniske undervisningen ved det aktuelle studieprogrammet. 

Søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-9, sjette ledd. Merk at retten til å få dekket sakskostnader gjelder fra tidspunktet Nemnd for studentsaker ved Høgskulen på Vestlandet har mottatt saken.

Retningslinjer for behandling av politiattestsaker ved HVL

Hva står på attesten?

Politiattesten viser om du har brutt loven innenfor feltet du skal studere. Når attesten utstedes vil det gjøres en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest.

I utdanninger der studenter kan komme i kontakt med barne og unge som del av klinisk undervisning eller praksistudier, kan utdanningsinstitusjonen kreve at studentene legger fram politiattest etter politiregisterloven § 39 (barneomsorgsattest).

Studenter som skal gjennomføre praksis i kommunale helse- og omsorgstjeneste, kan bli bedt om å levere politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9, og omtalt i kapittel 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Les mer om innholdet i politiattesten på politiet sine nettsider.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer attest?

Hvis du ikke legger fram politiattest, har du ikke rett til å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning, og risikerer dermed forsinkelse i studieløpet og eventuelt tap av studierett. Studenter som ikke kan delta i praksisopplæring/klinisk undervisning, vil ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Hvor lenge er attesten gyldig?

Politiattesten er som hovedregel gyldig så lenge du har aktiv studierett på det studiet du har fått opptak til. Du kan bli bedt om å levere ny attest i løpet av studietida, jf. § 4-9, første ledd i Lov om universiteter og høyskoler.

Hvordan vet jeg at attesten er registrert?

Du vil se på «startsiden» i StudentWeb om attesten er registrert eller ikke.

Merk at det kan ta inntil to uker fra du leverer attesten til den blir registrert.

Studier med krav om politiattest

Listen nedenfor er ikke uttømmende. Vi anbefaler deg å sjekke tilbudsbrevet hvis du er usikker på om du må levere politiattest.

I noen studieprogram kan du bli bedt om å levere politiattest underveis i studiet hvis du blir tildelt praksisplass som innebærer kontakt med mindreårige eller sårbare grupper. Hvis dette gjelder deg så vil du motta varsel fra HVL om dette.  

Politiregisterloven § 39

Bachelor

 • Barnevern
 • Radiografi
 • Barnehagelærerutdanning
 • Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
 • Tegnspråk og tolking
 • Idrett, fysisk aktivitet og helse
 • Idrett og kroppsøving
 • Idrett, trening og helse
 • Friluftsliv
 • Faglærar kroppsøving
 • Faglærar musikk

Ettårige studier: 

 • Engelsk
 • Musikk
 • Idrett/Kroppsøving
 • Personlig Trener
 • Fjords and Glaciers
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Master og videreutdanninger

 • Grunnskolelærerutdanning
 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
 • Barnehagekunnskap
 • Sosialvitenskap - barnevernsarbeid
 • Barnesykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Anestesisykepleie
 • Diabetessykepleie
 • Kardiologisk sykepleie

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Bachelor

 • Vernepleie
 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Sosialt arbeid

Ettårige studier:

 • Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning frå land utanfor EU/EØS
 • Psykisk helse- og rusarbeid
 • Psykisk helsearbeid

Master og videreutdanninger

 • Avansert klinisk allmennsykepleie
 • Jordmorfag
 • Helsesykepleier
 • Klinisk fysioterapi
 • Psykisk helse- og rusarbeid