Politiattest

I utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper i praksis eller klinisk undervisning er det krav om politiattest.

Kravet om politiattest gjelder generelt for studieprogram hvor studentene gjennomfører praksis med barn og unge, og pasienter eller brukere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Må jeg levere politiattest?

Hvis du har fått plass på et studium som krever politiattest, vil det stå i tilbudsbrevet. Der er det også oppgitt hvilken politiattest du må levere. 

Hvis du har søkt i samordna opptak så ligger tilbudsbrevet som vedlegg til svar på søknaden din i «meldinger» inne i nettsøknaden.

Hvis du har søkt i HVL sin lokale søknadsweb finner du brevet under «Dokumenter» i søknadsweb/studentweb.

Hva står på attesten?

Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken type du skal levere i tilbudsbrevet ditt. Hvilken attest du skal levere avhenger av hvor du skal ha praksis.

Politiattesten viser om du har brutt loven innenfor feltet du skal jobbe i eller studere. Når attesten utstedes vil det gjøres en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest.

I studieprogram der studenter kan komme i kontakt med barne og unge som del av klinisk undervisning eller praksistudier, kan utdanningsinstitusjonen kreve at studentene legger fram politiattest etter politiregisterloven § 39 (barneomsorgsattest).

Studenter som skal gjennomføre praksis i kommunale helse- og omsorgstjeneste, kan bli bedt om å levere politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9, og omtalt i kapittel 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Les mer om innholdet i politiattesten på politiet sine nettsider.

Hvordan bestille attest?

Den raskeste måten å søke om politiattest på er å gjøre det i Studentweb. Dette kan du gjøre så snart du har semesterregistrert deg. 1-2 uker før studiestart mottar du en pinkode på sms fra oss. Denne trenger du for å kunne semesterregistrere deg.

Når du søker på denne måten så vil informasjon om hvilken type attest du skal levere automatisk bli sendt til politiet, slik at de kan sende deg riktig attest.

Vi anbefaler deg å opprette digital postkasse, hvis du ikke allerede har dette. Det gjør det lettere for deg både å motta attesten og levere den. Les mer om digital postkasse på Norge.no.

Noen studieprogram har praksis tidlig i første semester. Du bør derfor bestille politiattest så snart du har semesterregistrert deg. Du får politiattesten innen 2 uker fra politiet fikk søknaden, hvis du har opprettet digital postkasse. Hvis du mottar politiattesten i posten, tar det litt lengre tid.

Får du ikke til å søke i Studentweb?

Hvis du ikke får til å søke om politiattesten i Studentweb så kan du søke om det på politiet sine nettsider:

 1. Velg kategori: «Studenter»
 2. Velg formål i tråd med det som står i tilbudsbrevet ditt.
 3. Legg ved tilbudsbrevet ditt som bekreftelse på formål.

Hvis du har søkt i samordna opptak så ligger tilbudsbrevet som vedlegg til svar på søknaden din i «meldinger» inne i nettsøknaden.
Hvis du har søkt i HVL sin lokale søknadsweb finner du brevet under «Dokumenter» i søknadsweb/studentweb.

Når og hvor skal attesten leveres?

Du må vise politiattesten innen 3 måneder fra den ble utstedt.

Hvis du ikke har merknader på politiattesten din så skal den leveres ved studiestart.

Dersom du har fått tilbud om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart (eller etter studiestart), er fristen for å levere politiattest senest tre uker etter at du fikk tilbud om plass.

Hvis du ikke har merknader på politiattesten så skal den digitale politiattesten du har mottatt i DigiPost lastes opp i vår portal. Attesten må være i pdf-format.
NB. Politiattesten er et sensitivt dokument og skal ikke lagres i Søknadsweb, Samordna opptak eller Studentweb.

Hvis du har mottatt attesten i papirform kan du levere den i Servicetorget

Hvis du ikke har merknader på politiattesten så skal den digitale politiattesten du har mottatt i DigiPost lastes opp i vår portal. Attesten må være i pdf-format.

Merk: Du kan ikke levere politiattesten før du har blitt opprettet som student ved HVL og fått studentbrukerkonto. Dette skjer normalt rett før semesterstart i august, og du får SMS med informasjon når det skjer.

Hvis du har mottatt attesten i papirform kan du levere den i Servicetorget

Merk: Du kan ikke levere politiattesten digitalt før du har fått en aktiv studentbrukerkonto. 1-2 uker før studiestart mottar du en pinkode på sms fra oss. Denne trenger du for å kunne aktivere brukerkontoen din. 

 

 

Har du merknader på attesten?

Hvis du har merknader på politiattesten din, må du sende attesten din til oss senest tre uker etter at du har mottatt tilbud om studieplass.

Politiattest med merknad sendes til:
Høgskulen på Vestlandet
Opptakskontoret
Postboks 7030
5020 Bergen

Merknad på politiattesten kan føre til at du ikke kan delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Politiattesten vil bli behandlet av Klagenemda ved HVL, som skal avgjøre om studenten kan delta i praksis. Høgskulen skal gi studenten informasjon om hvilken dokumentasjon som bør legges frem før det bli gjort vedtak i klagenemda. Høgskulen skal også gi informasjon om retten studenten har til å få dekket utgifter til bistand frå en representant etter at sak er reist for klagenmda.

Klagenemnda vurderer om hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre gjør at du må stenges ute fra praksisstudier eller klinisk undervisning. Vurderingen gjøres på bakgrunn av merknaden i politiattesten sammenholdt med forholdene ved praksisstudiet eller den kliniske undervisningen ved det aktuelle studieprogrammet. 

Søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-9, sjette ledd. Merk at retten til å få dekket sakskostnader gjelder fra tidspunktet klagenemnda har mottatt saken.

Retningslinjer for behandling av politiattestsaker ved HVL

Hva skjer hvis jeg ikke leverer attest?

Hvis du ikke legger fram politiattest, har du ikke rett til å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning, og risikerer dermed forsinkelse i studieløpet og eventuelt tap av studierett. Studenter som ikke kan delta i praksisopplæring/klinisk undervisning, vil ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

Hvor lenge er attesten registrert?

Politiattesten er som hovedregel gyldig så lenge du har aktiv studierett på det studiet du har fått opptak til. Du kan bli bedt om å levere ny attest i løpet av studietida, jf. § 4-9, første ledd i Lov om universiteter og høyskoler.

Hvordan vet jeg at attesten er registrert?

Etter at du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgift vil du se på «startsiden» i StudentWeb om attesten er registrert eller ikke.

Merk at det kan ta inntil to uker fra du leverer attesten til den blir registrert.

Studier med krav om politiattest

Listen nedenfor er ikke uttømmende. Vi anbefaler deg å sjekke tilbudsbrevet hvis du er usikker på om du må levere politiattest.

I noen studieprogram kan du bli bedt om å levere politiattest underveis i studiet hvis du blir tildelt praksisplass som innebærer kontakt med mindreårige eller sårbare grupper. Hvis dette gjelder deg så vil du motta varsel fra HVL om dette.  

Politiregisterloven § 39

Bachelor

 • Barnevern
 • Radiografi
 • Barnehagelærerutdanning
 • Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
 • Tegnspråk og tolking
 • Idrett, fysisk aktivitet og helse
 • Idrett og kroppsøving
 • Idrett, trening og helse
 • Friluftsliv
 • Faglærar kroppsøving
 • Faglærar musikk

Ettårige studier: 

 • Engelsk
 • Musikk
 • Idrett/Kroppsøving
 • Personlig Trener
 • Fjords and Glaciers
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Master og videreutdanninger

 • Grunnskolelærerutdanning
 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
 • Barnehagekunnskap
 • Sosialvitenskap - barnevernsarbeid
 • Barnesykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Operasjonssykepleie
 • Anestesisykepleie
 • Diabetessykepleie
 • Kardiologisk sykepleie

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Bachelor

 • Vernepleie
 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Sosialt arbeid

Ettårige studier:

 • Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning frå land utanfor EU/EØS
 • Psykisk helse- og rusarbeid
 • Psykisk helsearbeid

Master og videreutdanninger

 • Avansert klinisk allmennsykepleie
 • Jordmorfag
 • Helsesykepleier
 • Klinisk fysioterapi
 • Psykisk helse- og rusarbeid