Realkompetanse

Det åpnes for at personer uten generell studiekompetanse kan få opptak til studier ved Høgskulen på Vestlandet som har generell studiekompetanse som opptakskrav.

Hva er realkompetanse? 

Realkompetanse er en unntaksordning for deg som er 25 år eller eldre i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, jamfør Forskrift om opptak til høgare utdanning § 3-1.  

Realkompetanse er definert som de samlede kunnskapene du har tilegnet deg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid utdanning eller lignende. 

Forskrift om opptak ved Høgskulen på Vestlandet utdyper hvilke krav som stilles til søkere til studier ved Høgskulen på Vestlandet.  

Hvordan vurderes realkompetanse?
Vurdering av realkompetanse gjøres for et bestemt studium ved HVL. Realkompetanse må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. For å få tilbud må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud etter ordinære rangeringsregler.  

På hvilke studieprogram kan jeg ikke bli vurdert med bakgrunn i realkompetanse?
Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse der det er opptakskrav på et bestemt minimumstall på skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærer- og faglærerutdanningene.  

Studiet jeg ønsker å søke på har også spesielle opptakskrav, må jeg dekke disse?
Dersom studiet har spesielle opptakskrav må disse kravene være dekket, også for de som søker på grunnlag av realkompetanse. Dette gjelder for eksempel studier som sykepleie og ingeniørfag.  

Jeg har utdanning fra et land utenfor Norden, må jeg dokumentere norsk?
Om du har utdanning fra land utenfor Norden må du dekke norskkravet for opptak, jamfør Forskrift om opptak til høgare utdanning §2-2.  

Opptak til bachelor og årsstudium

I tillegg til å være 25 år eller eldre og mangle generell studiekompetanse, må du dokumentere følgende for å kvalifisere:  

 • At du dekker spesielle opptakskrav 
 • Du må ha minst fem års fulltids arbeidserfaring som er relevant for studiet du søker om opptak til. Inn til to av de fem årene kan bli erstattet av lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.
 • Du må ha nødvendige kunnskaper i norsk (eller et annet nordisk språk) og engelsk for å kunne gjennomføre studiet. Kunnskaper i fagene norsk, engelsk og matematikk blir særlig vektlagt.
 • Du må skrive et motivasjonsbrev hvor du gjør greie for din motivasjon, din forventning til studiet og som inneholder en egenvurdering av hvorfor du mener du klarer å gjennomføre studiet.  

Se her for liste over studiespesifikke krav.  

Det gjøres en individuell vurdering av alle søknader med bakgrunn i realkompetanse. For å få opptak er det krav om likeverdige ferdigheter med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære rangeringsregler.  Følgende blir vektlagt:  

 • Omfang av dokumentert relevant praksis for den utdanningen du søker opptak til
 • Karakterer i norsk, engelsk, matematikk, studiekompetansefagene og andre enkeltfag der dette er et krav og relevant utdanning 
 • Motivasjonsbrev 

Opptak til emner og studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre

I tillegg til å være 25 år eller eldre og mangle generell studiekompetanse, må du dokumentere følgende for å kvalifisere:  

 • At du dekker spesielle opptakskrav 
 • Du må ha minst fem års arbeidserfaring i minst 50 % som er relevant for emnet eller studiet du søker om opptak til. Inn til to av de fem årene kan bli erstattet av lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.  
 • Du må ha nødvendige kunnskaper i norsk (eller et annet nordisk språk) og engelsk for å kunne gjennomføre studiet. Kunnskaper i fagene norsk, engelsk og matematikk blir særlig vektlagt.  
 • Merk at ved opptak til emner eller studieprogram på inntil 30 studiepoeng så kan det være unntak for krav om engelsk om dette er fastsatt i studie- eller emneplanen.  

Det gjøres en individuell vurdering av alle søknader med bakgrunn i realkompetanse. For å få opptak er det krav om likeverdig ferdigheter med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære rangeringsregler.  Følgende blir vektlagt:  

 • Omfang av dokumentert relevant praksis for den utdanningen du søker opptak til 
 • Karakterer i norsk, engelsk, matematikk, studiekompetansefagene og andre enkeltfag der dette er et krav og relevant utdanning 

Dokumentasjon

Hvordan dokumentere realkompetanse? 

 • Utdanning må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, årsbevis, karakterutskrift eller lignende fra høyere utdanning, videregående utdanning eller andre utdanningsinstitusjoner 
 • Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest. Arbeidsattesten må inneholde stillingstittel, omfang (stillingsprosent eller timer jobbet), start- og sluttdato, og må være signert og datert.
 • Kurs må dokumenteres med kursbevis.  
 • Førstegangstjeneste må dokumenteres med bevis på avtjent tid i førstegangstjenesten 

Se utfyllende informasjon om krav til dokumentasjon her.