Opptak til dykkarutdanning

Dykkarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. Du søker gjennom Samordna opptak.

Viktige datoar

1. februar: Samordna opptak opnar for søknader

15. april: Søknadsfrist

Dato kommer for: Opptaksprøve

24. mai: Svar på søknad om opptak via Samordna opptak.

1.juni: Svarfrist for tilbod

Studiet blir ikkje lagt ut på ledige studieplassar, men supplering skjer frå dei som har bestått opptaksprøve.

 

Korleis søke

Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Du må ha én av følgjande, i tillegg til å bestå opptaksprøven:

 • Generell studiekompetanse
 • eller fullført og bestått treårig yrkesfagleg opplæring (innanfor relevant fagområde)
 • eller fullført fagopplæring med fagbrev / sveinebrev (innanfor relevant fagområde)
 • eller realkompetanse

Relevant fagområde og fag-/sveinebrev

Nedanfor vil du finne oversyn over fagområda som er relevant:

År 1 År 2 År 3-5 (avhengig av utdanning)
Bygg og anleggsteknikk Anleggsteknikk Anleggsmaskinførar
Fjell- og bergvekstfag
Veg- og anleggsfag
Betong og mur Betongfaget
Murer- og flisleggjarfaget
Tømrar Tømrarfaget
Røyrleggjar Røyrleggjarfaget
Brannforebyggjarfaget (feiar)
Elektro og datateknologi Automatisering Automatiseringsfaget
Elenergi og ekom Elektrikarfaget
Datateknologi og elektronikk Produksjonselektronikkarfaget
Helse- og oppvekstfag Ambulansefag Ambulansefaget
Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Fotograffaget
Naturbruk Akvakultur Akvakulturfaget
Fiske og fangst Fiske og fangst
Teknologi- og industrifag Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekanikarfaget
Landbruksmaskiner Landbruksmaskinmekanikarfaget
Brønnteknikk Alle linjer
Køyretøy Alle linjer
Kjemiprosess- og laboratoriefag Kjemiprosessfaget
Maritime fag Matrosfaget
Motormannfaget
Industriteknologi Industrimekanikarfaget
Transport og logistikk Industrimontørfaget
Industrirøyrleggjarfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeidarfaget
Sveisefaget
Verktøymakarfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Logistikkfaget

 

 

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til eit studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.  

Realkompetansen må vere relevant for det studiet du søker om opptak til, og må gi deg dei nødvendige faglege føresetnadane for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som dei samla kunnskapar du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på anna måte.

Når du søker gjer vi ei individuell vurdering av dine kvalifikasjonar til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbod om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheiter og kunnskapar som andre søkarar som får tilbod om plass etter ordinære rangeringsreglar.

Har du utdanning frå land utanfor Norden må du fylle norskkravet for opptak, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning § 2-2.

 

Kriterium for godkjenning av realkompetanse

 • Du må vere 23 år eller eldre i søknadsåret
 • Du må ha minst 5 års fulltids arbeidserfaring som er relevant for studiet du søker opptak til. Deltid blir rekna om til heiltid. Inntil 2 av dei 5 åra kan bli erstatta av lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring og/eller liknande.
 • Du må ha nødvendige kunnskapar i norsk (eller anna nordisk språk) og engelsk for å kunne gjennomføre studiet. Kunnskapar i faga norsk, matematikk og engelsk blir særleg vektlagt.
 • Har du morsmål frå land utanfor Norden må du dokumentere at dei fyller krav til norsk tilsvarande kravet til generell studiekompetanse, med grunnlag i krav i forskrift om opptak til høgare utdanning. Unntak kan gjerast dersom utdanninga i sin heilheit blir gjennomført på engelsk eller for søkarar med 3-årig vidaregåande opplæring frå Noreg eller anna nordisk land.
 • Du må skrive eit motivasjonsbrev der du gjer greie for din motivasjon, di forventning til studiet, og gi ei eigenvurdering av kvifor du meiner å kunne gjennomføre studiet.
 • Bestått opptaksprøven

Dokumentasjon

 • Utdanning må dokumenterast med vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis, karakterutskrift eller liknande frå høgare utdanning, vidaregåande skule eller anna utdanningsinstitusjon.
 • Arbeidserfaring må dokumenterast med arbeidsattest. Stillingsstørrelse og tidsrom må gå fram av attesten.
 • Kurs må dokumenterast med kursbevis.
 • Førstegongsteneste må dokumenterast med bevis på avtent tid i førstegongstenesta

Opptaksprøve

Du må vere fylt 18 år. Erfaring frå dykking er ikkje nødvendig, men det er ein fordel å ha relevant fagutdanning og/eller yrkeserfaring. Du må ha godkjent legeattest for yrkesdykkarar, undersøkinga blir gjort ved studiestart av dykkarlege og er inkludert i utdanninga.

Du må bestå ei opptaksprøve som m.a. består av fysiske testar. Dei fysiske testane består av:

 • Cooper test: du må kunne springe på bane maks 12 min
  • Yngre enn 30 år: 2500 meter
  • Eldre enn 30 år: 2300 meter
  • Eldre enn 50 år: 2100 meter
  • Kvinner: 10 % kortare
 • Svømme 25 meter under vatn i basseng, div. øvingar, hente opp gjenstandar m.m.
 • Beretest: du må kunne bere vekt tilsvarande dykkarutstyr
 • Klaustrofobitest: dykking i trykkammer
 • Intervju med medisinsk personell

Dato 2023
Datoer kommer.
Ved opptaksprøve bør søkere sette av en hel dag fra og morgen til kveld til gjennomføring av opptaksprøve. Mer detaljert informasjon om program for dagen kommer i invitasjon til opptaksprøve til alle kvalifiserte søkere etter søknadsfrist 15. april. 

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du dekkjer opptakskrava, og eventuelt tilleggspoeng. Viss du ikkje lastar opp dokumentasjon, kan vi ikkje behandle søknaden din.

Viss du har et elektronisk vitnemål kan du sjå dette i søknaden din i Samordna opptak. Om du ikkje kan sjå det, kan heller ikkje vi sjå det. Då må du laste opp ein kopi av vitnemålet.

Her finn du meir informasjon om dokumentasjon.

Utrekning av poeng

Poengsummen din blir rekna med utgangspunkt i karakterane dine frå vidaregåande skule. Så blir eventuelle tilleggspoeng lagt til.

Slik blir konkurransepoengsummen utrekna:

Poengtype

Forklaring

Karakterpoeng

Karaktersnitt x 10

+ Poeng for relevant fag-/sveinebrev

10 poeng. 5 poeng for fag-/sveinebrev nr. to

+ Poeng for meget godt bestått

5 poeng. 2 poeng for fag-/sveinebrev nr. to

+ Poeng for relevant yrkespraksis

1 poeng pr. 6. måned i heiltidsstilling. Maks 10 poeng.

=Konkurransepoeng

 

 

Deltidspraksis kan vi rekne om til heiltid. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller sveineprøve som praksiskandidat gir ikkje poeng.

Søkjare med høgare poengsum skal rangerast foran søkjare med lågare poengsum. Søkjare med lik poengsum skal rangerast etter alder, eldre søkjare går foran yngre søkjare.

Utanlandsk utdanning

Viss du har bestått og fullført vidaregåande opplæring frå dei andre nordiske landa treng du ikkje dokumentere norsk.

Viss du har fullført og bestått treårig vidaregåande opplæring frå land utanfor Norden må du dokumentere kunnskapar i norsk og engelsk.

Sjå korleis du dekkjer språkkrava på sida til Samordna opptak.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk må omsettast. Omsettinga skal gjerast av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og det omsette dokumentet innan søknadsfristen.

Reservasjon av studieplass

Ved innkalling til militærteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din til neste år.

Les meir om reservasjon av studieplass.

Ledige studieplassar

Studiet blik ikkje lagt ut på ledige studieplassar, men supplering skjer frå dei som har bestått opptaksprøve.

Godskriving

Har du utdanning frå før som du vil ha som ein del av graden din ved HVL? Då kan du søke om godskriving. Du kan ikkje søke om godskriving før du har fått studieplass ved HVL.

Les meir om godskriving av emne.

Forskrift


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00