Realkompetanse – studiespesifikke krav

Studium Relevant arbeidsområde  Relevant utdanning  Studiespesifikke krav 

Barnehagelærar 

Praksis innen helse-, omsorg-, sosial– eller undervisningssektoren eller tilsvarende, hvor man har arbeidet med barn og ungdom som er 18 år eller yngre.  

Omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Barne- og 
ungdomsarbeider

Faga engelsk, norsk og 
matematikk blir særlig 
vektlagt

Barnevern  

 • Arbeid innan helse- og sosialsektoren
 • Tillitsverv/organisasjonsarbeid innan helse og omsorgssektoren
 • Arbeid med relevant brukargruppe
 • Barne- og 
  ungdomsarbeidar
 • Omsorgsarbeidar 

 

Bioingeniør 

Arbeid på laboratorium 

 

Matematikk R1 eller 
matematikk S1+S2, og Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1 

Eigedomsmekling 

 • Administrativt arbeid
 • Arbeid som sjølvstendig næringsdrivande
 • Rekneskapsarbeid
 • Sal av eigedom
 • Praksis frå turistnæringa

 

Faget matematikk blir særleg vektlagt

Engelsk  

Relevant praksis er i dette faget knytt opp mot aktiv bruk av engelsk i arbeid, organisasjonsarbeid eller frivillig arbeid eller arbeid 
der undervisnings- 
/arbeidsspråket er engelsk 
kan godkjennas.

Relevant praksis kan også være knytt opp mot fokus på språk, litteratur eller kultur i arbeid, organisasjonsarbeid eller frivillig arbeid.

 

Engelsk bør vere på VG1

Ergoterapi 

Assistent i ergoterapiavdeling/i ergoterapiteneste eller for personar med aktivitetsutfordringar.

 

 • Helsefagarbeid  
 • Hjelpepleiar  
 • Omsorgsarbeidar  
 • Barne- og ungdomsarbeidar

 

Friluftsliv 

 • Undervisning  
 • Barnehage  
 • SFO  
 • Idrett  
 • Arbeid i helse- og sosialsektoren  
 • Organisasjonsverksemd mot alle grupper i samfunnet  
 • Erfaring som trenar/idrettsinstruktør/friluftsguide  
 • Reiseliv

 

 

Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet 

 • Undervisning  
 • Barnehage  
 • SFO  
 • Idrett  
 • Arbeid i helse- og sosialsektoren  
 • Mat og måltid  
 • Organisasjonsverksemd mot alle grupper i samfunnet  
 • Erfaring som trenar/idrettsinstruktør/friluftsguide

 

 

Fysioterapi 

 • Assistent på fysioterapiavdeling eller  
 • Fysioterapisenter  
 • Arbeid i helse- og sosialsektoren retta mot individer og grupper   
 • Erfaring som trenar/idrettsinstruktør/friluftsguide   
 • Arbeid med innvandrarar   
 • Arbeid mot rusmiljø   
 • Relevant praksis innen helse og bevegelse 
 • Utdanning innenfor helse og omsorg  
 • Utdanning innenfor idrett og friluftsliv

Faga matematikk og naturfag blir særleg vektlagt

Geologi og geofare 

 • Geologisk og geografisk kartlegging  
 • Vurdering av samfunnssikkerheit knytta til natur og miljø 
 • Utvinning og forvaltning av ressursar  
 • Kartlegging av vatnressursar og forurensing 
 • Grunnundersøkelsar  
 • Areal- og samfunnsplanlegging  
 • Undervisning i geologi og geografi

 

Krav om Matematikk R1 
(eller Matematikk S1 og S2) og eitt av følgjande krav:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 
  1 og 2 

Historie 

Relevant praksis er arbeid innan 
media, kultur eller offentleg verksemd

 

 

Informasjons 
teknologi 

Arbeidserfaring frå tekniske 
fagområde som er relevant for 
utdanninga

Utdanning frå tekniske 
fagområde som er 
relevant for 
utdanninga

Krav om Matematikk R1, eller Matematikk S1+S2 

Ingeniør 

Arbeidserfaring frå tekniske 
fagområde som er relevant for 
studiet

Utdanning frå tekniske 
fagområde som er 
relevant for studiet 

Krav om Matematikk R1, R2 og Fysikk 1 

Jus 

 • Administrativt arbeid
 • Saksbehandling 
 • Arbeid som sjølvstendig 
  næringsdrivande

 

Faget matematikk blir særleg vektlagt 

Landskaps 
planlegging 

 • Arealplanlegging
 • Relevante forvaltningsteneste
 • Arbeid med kulturlandskap
 • Anleggsgartnar
 • Jord- og skogbruk 

 

Krav om Matematikk R1 
(eller Matematikk S1 og S2) og eitt av følgjande krav:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 
  1 og 2 

Nautikk 

Arbeidserfaring frå maritime fagområde.

 

Kunnskapar i faga norsk, matematikk og engelsk vert særskilt vektlagt. 

Personleg trenar (årseining) 

 • Undervisning  
 • Barnehage  
 • SFO 
 • Idrett  
 • Arbeid i helse- og sosialsektoren  
 • Organisasjonsverksemd mot alle grupper i samfunnet  
 • Erfaring som trenar/idrettsinstruktør/friluftsguide 

 

 

Radiografi 

Assistent eller hjelpepleiar ved 
røntgeninstitutt, røntgenavdeling eller stråleterapisenter 

 

Faga matematikk og fysikk blir særleg 
vektlagt

Reiseliv 

 • Administrativt arbeid
 • Arbeid som sjølvstending 
  næringsdrivande
 • Arbeid innan friluftsliv
 • Praksis frå turistnæringa
 • Rekneskapsarbeid
 • Sal av eigedom

 

Faget matematikk blir særleg vektlagt 

Samfunnsfag 

Relevant praksis er arbeid innan 
media, kultur eller offentleg verksemd 

 

 

Sjukepleie 

 • Hjelpepleiar
 • Pleiemedhjelpar 
 • Arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren ved eksempelvis bolig for mennesker med ulike omsorgsbehov, som støttekontakt, personlig assistent, legesekretær og ambulansearbeider. 
 • Helsefagarbeid
 • Hjelpepleiar
 • Omsorgsarbeidar
 • Kurs i 
  legemiddelhandtering 
  (kurs for hjelpepleiarar)

Krav om 
gjennomsnittskarakter 3 
eller bedre i norsk (393 
timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) 

Sosialt arbeid 

 • Saksbehandlingsarbeid og/eller arbeid mot klientar
 • Saksbehandling i samband med trygd eller sosiale tiltak
 • Arbeid innan NAV
 • Arbeid med innvandrarar
 • Arbeid mot rusmiljø 
 • Helsefagarbeid
 • Hjelpepleiar
    • Omsorgsarbeidar 

 

Tolking i offentlig sektor og Skjermtoking

 • Yrkespraksis innen tolking og/eller oversetting
 • Yrkespraksis innen offentlig sektor i stilling som er knytte til elever, pasienter, brukere eller lignende.
 • Arbeid med innvandrere

 


 

 

Ungdomssosiologi/ 
sosiologi 

Relevant praksis er arbeid innan 
oppvekst eller helse- og sosialsektoren

 

 

Vernepleie 

 • Hjelpepleiar
 • Pleiemedhjelpar
 • Arbeid i bufellesskap
 • Støttekontakt 
 • Arbeid i barnehage og skole med barn og ungdom med spesielle behov 
 • Arbeid mot rusmiljø 
 • Arbeid innen psykiatri 
 • Helsefagarbeid
 • Hjelpepleiar
 • Omsorgsarbeidar
 • Kurs i legemiddelhandtering 
  (kurs for hjelpepleiarar) 

Faget matematikk blir særleg vektlagt 

 

Økonomi og 
administrasjon 

 • Arbeid innan det økonomisk- 
  administrative området frå offentleg 
  eller privat verksemd. 
 • Organisasjonsarbeid 

Utdanning innan 
økonomi/administrasjon 

Faget matematikk blir særleg vektlagt 

Økonomi og jus 

 • Administrativt arbeid
 • Arbeid innan det økonomisk- 
  administrative området frå offentleg 
  eller privat verksemd.
 • Arbeid som sjølvstendig 
  næringsdrivande
 • Organisasjonsarbeid
 • Sakshandsaming

Utdanning innan 
økonomi/administrasjon 

Faget matematikk blir særleg vektlagt