Opptak til PPU

Ønsker du undervisingskompetanse i faget ditt, kan du søke opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Her finn du informasjon om søknadsprosess og opptakskrav.

Slik søker du

Du søker opptak i vår lokale Søknadsweb. Vi tilbyr PPU ved tre campus og innan fleire fagprofilar. Pass derfor på at du søker på rett alternativ. Du kan ikkje endre eller omprioritere søknadsalternativ etter søknadsfristen er gått ut. Viktige datoar i opptaket er:

1. februar: Søknadsweb opnar
1. mars: Søknadsfrist for PPU for yrkesfag
15. april: Søknadsfrist PPU for allmenne fag
Svar på søknad blir sendt ut innan 5. juni

Sjå fleire viktige datoar og fristar her.

Opptakskrav

Ved opptak til PPU skil vi mellom allmenne fag (PPU-A) og yrkesfag (PPU-Y).

Opptakskrava er regulert §2-5 i Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet.

Allmenne fag (PPU-A)

Ved PPU-A skil vi mellom fag som er allmenndidaktiske (som norsk, naturfag, matte), og praktisk-estetiske (som kroppsøving, musikk, kunst og håndverk).

Søkjarar til PPU-A kan ikkje bli realkompetansevurdert.

Allmenndidaktiske fag

Du må møte dette kravet:

 • Mastergrad som inneheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordjupinga må vere på minimum 60 studiepoeng.

Det er ikkje krav om at undervisingsfaget du søker opptak til, inngår i sjølve mastergraden. Du kan eksempelvis ha master i nordisk, og eit årsstudium i samfunnsfag, og få opptak til PPU-A samfunnsfag.

Praktisk-estetiske fag

Du må møte eitt av følgande krav:

 • Mastergrad som inneheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordjupinga må vere på minimum 60 studiepoeng
 • Bachelorgrad i utøvande eller skapande kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 sp i kunstfaget.
 • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskulen. Eitt av faga kan erstattast av drama-/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 sp i eitt fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 sp. Det blir stilt krav om gjennomsnittskarakter C (30 karakterpoeng) eller betre frå bachelorgraden.

Presisering av krava

Bachelorgraden i 3. kulepunkt må bestå av utelukkande praktisk-estetiske fag. Støttefag i eksempelvis norsk eller økonomi osv. blir ikkje godkjent.

Det tredje punktet er ei overgangsordning som utgår i 2025. Har du ein bachelorgrad i praktisk-estetiske fag, kan denne kvalifisere for PPU fram til våren 2025. For PPU med oppstart frå og med hausten 2025, må du møte krava i punkt 1 eller 2.

Krav til fordjuping

Her kan du sjekke om du har relevant fordjuping for fagprofilen du vil søke opptak til. Oversikta er ikkje uttømmande.

Didaktisk profil Relevant fordjuping er 60 stp / årsstudium i: Relevant bachelorgrad*
Norsk

Norsk eller nordisk

 • Det må inngå både språk/grammatikk og litteraturvitskap i fordjupinga.
 • Allmenn litteraturvitskap dekker ikkje kravet uten 30 stp i språk/grammatikk.
 • Årsstudium i norsk som andrespråk kan bli vurdert i samanheng med andre emne i norsk, men dekker ikkje kravet åleine.
 
Naturfag

Disiplinfaga kjemi, biologi, fysikk, eller ein kombinasjon av desse.

 • Geofag kan erstatte opp til 40 stp.
 • Søkjarar med bakgrunn frå ingeniørstudium må og ha 60 stp i disiplinfaga. Profesjonsfag der ein anvender disiplinfaga blir ikkje godkjent.
 • Det er svært sjeldan at søkjarar med ingeniørbakgrunn dekker kravet utan å ta ekstre emne, med unntak av ingeniørgrader i fysikk/kjemi/biologi.
 
Matematikk

Matematikk

 • Statistikk kan erstatte opp til 15 stp.
 • Søkjarar med bakgrunn frå ingeniørstudium må og ha 60 stp i disiplinfaget matematikk. Profesjonsfag der ein anvender disiplinfaga blir ikkje godkjent.
 • For søkjarar med sivilingeniør/master i teknologi frå NTNU blir 52,5 stp i matematikk godkjent.
 • Det er svært sjeldan at søkjarar med ingeniørbakgrunn dekker kravet utan å ta ekstra emne i matematikk.
 
Framandspråk

Engelsk, fransk, tysk, eller spansk.

 • Søkjarar med arabisk, russisk, kinesisk og japansk kan kvalifisere for opptak dersom dei dokumenterer relevant praksisplass innan søknadsfrist.
 • Andre framandspråk, inkudert latin og gresk, er ikkje relevant for opptak.
 
Samfunnsfag

Samfunnsfag, historie, geografi, sosiologi, statsvitskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi

 • Emne innan juss, leiing- og organisasjonsfag, innovasjon og entreprenørskap kan bli vurdert i samanheng med andre emne innan samfunnsfag, men dekker ikkje kravet åleine.
 
RLE

RLE

 • Filosofi kan ersatte opp til 30 stp
 • Kravet kan ikke dekkast med kun kristendom. Det må inngå minst 10 stp i andre religionar.
 
Kroppsøving/idrett

Kroppsøving, idrett, PT

Bachelor i kroppsøving / idrett
Kunst og handverk Kunst og handverk

Bachelor i kunst og handverk

Bachelor innan utøvande kunst

Musikk Musikk Bachelor grad i musikk
Dans Dans Bachelor i dans
Drama Drama Bachelor i drama

 

* Bachelorgrad er kun gyldig opptaksgrunnlag til praktiske-estetiske fagprofilar, og ekstra krav kjem i tillegg. Sjå fanen "praktisk-estetiske fag" for meir info.

 

Yrkesfag (PPU-Y)

Du kan kvalifisere for PPU-Y med bakgrunn i anten fag/sveinebrev, eller profesjonsretta bachelorgrad.

Fag/sveinebrev

Du må møte samtlege følgande krav:

 • Fagbrev/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå
 • Generell studiekompetanse
 • To år yrkesteoretisk utdanning utover vidaregåande skulenivå
 • Fire år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk i

Profesjonsretta bachelorgrad

Du må møte samtlege følgande krav:

 • Profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning med eit omfang på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarande
 • To år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk i

Presisering av krava

Utdanning og yrkespraksis må vere innan same fagområde.

Yrkesteoretisk utdanning
Yrkesteori er ei fagleg fordjuping som er relevant for fag/sveinebrevet ditt, tatt på eit høgare nivå enn VGS, f.eks. fagskule eller høgare utdanning.

Deltidsutdanning blir rekna om til heiltid. To år tilsvarar 120 studiepoeng. Mesterbrev blir godkjent som eitt år yrkesteori. 

Yrkespraksis
Yrkespraksis er relevant arbeidserfaring innan yrket du er utdanna til. Arbeid som lærar/lærarvikar gir ikkje uttelling mot kravet.

Praksis blir rekna frå den dagen du har fullført og bestått fagprøve eller profesjonsretta bachelorgrad. Deltid blir rekna om til heiltid. 12 månader i 50% stilling blir 6 månader heiltid.

Realkompetanse

Hovudregel

Søkarar med fag/sveinebrev kan bli realkompetansevurdert for eitt av følgande krav:

 • generell studiekompetanse, eller
 • eitt år yrkesteorisk utdanning

Har du lang og særleg relevant yrkespraksis?

I særlege tilfelle kan søkjarar utan yrkesteoretisk utdanning og generell studiekompetanse realkompetansevurderast.

Dette kan gjelde ved for yrkesfaglege profilar utan tilbod om yrkesteoretisk utdanning. Det kan og gjelde dersom du har minimun tre år (kjem i tillegg til minstekrav om fire år yrkespraksis) med erfaring frå ei eller fleire av følgaande arbeidsoppgåver/ansvarsområde:

 • Prosjektleiing
 • Fagleg leiar / Bas
 • Opplæring i bedrift/deltaking i læreplangruppe for opplæring
 • Deltaking i fagprøvenemnd/svennebrevnemnd/klagenemnd
 • Aktiv deltaking i faglege nettverk og faglege interesseorganisasjonar
 • Instruktør eller fagleg ansvarleg i lærebedrift og opplæringskontor/opplæringsring
 • Ulike sertifikat og kurs
 • Djupnekompetanse gjennom deltaking i ulike fagkonkurransar og liknande.
 • Utviklingsarbeid i arbeidslivet i samarbeid med UH-institusjon.
 • Skuleutviklingsprosjekt
 • Sjølvstendig næringsdrivande
 • Annan tilsvarande og relevant kompetanse og erfaring.

Regelverk

Realkompetanse er regulert i § 3-3 i Forskrift om opptak til HVL. For å bli realkometansevurdert må ein ha yrkespraksis utover minstekravet på 4 år, og møte alle andre krav. 

I realkompetansevurdering blir det lagt vekt på omfang og nivå på yrkespraksis, og omfang og relevans av utdanning. For å få opptak må kompetansen vurderast til å vere likeverdig med søkarar som får tilbud etter ordinære rangeringsreglar.

Realkompetansevurderinga gjeld for søknad om opptak, og er ikkje bindande for tilsetting. Sjå UDIR sine sider for informasjon om tilsetting- og kompetansekrav

Krav til fordjuping

Her kan du sjekke om du har relevant fordjuping for fagprofilen du vil søke opptak til. Oversikta er ikkje uttømmande.

Didaktisk profil Relevant fordjuping er 60 stp / årsstudium i: Relevant bachelorgrad*
Bygg- og anleggsteknikk Sjå oversikt her Byggingeniør
Elektro- og datateknologi Sjå oversikt her Elektrofag, automasjon
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Sjå oversikt her  
Helse- og oppvekstfag

Sjå oversikt her

Autorisasjon som hjelpepleiar blir godkjent som tilsvarande fagbrev.

Sykepleiar, vernepleiar, barnevernspedagog, ergoterapeut, fysioterapeut, ortopediingeniør, bioingeniør, barnehagelærar, førskulelærar, sosialt arbeid, optometri, folkehelsearbeid

 • Bachelor i pedagogikk er ikkje godkjent
Håndverk, design og produktutvikling Sjå oversikt her  
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Sjå oversikt her

Informasjonsteknologi, dataingeniør, journalist, profesjonsretta medieutdanning

 • Utdanning innan elektro/automasjon er ikkje godkjent for denne profilen
Naturbruk

Sjå oversikt her

 • Fullført og bestått landbruk-, skogbruk- eller gartnerutdanning på minimum ett år fra 1974 til 1994 blir godkjent som yrkeskompetanse. Søkjarar med denne bakgrunnen kan ikkje bli realkompetansevurderte. 
 • Eitt-årig utdanning som agrotekniker (før 1994) blir godkjent som eitt år yrkesteori

Veterinær 

Profesjonsretta landbruk-, skogbruk- eller havbruk-/ fiskeriutdanning 

Restaurant- og matfag Sjå oversikt her Utdanning i ernæring er ikkje godkjent
Salg, service og reiseliv

Sjå oversikt her

Treårig "handel og kontor" frå tidlegare reformer blir ikkje godkjent som yrkeskompetanse.  

Økonomi og administrasjon, markedsføring, varehandel, reiseliv. 

 • Andre utdanningar innan økonomi og administrasjon, som rekneskap og eigedomsmekling, kan og vurderast
Teknologi- og industrifag

Sjå oversikt her

Sertifikat og liknande innan maritim retning på TIF blir ikkje godkjent som tilsvarande fagbrev  

Maskiningeniør, kjemiingeniør  

 


Nyttig informasjon

Poenggrense og poengutrekning

Poenggrensa seier noko om kor vanskeleg det er å få plass på eit studieprogram. Grensa blir ikkje satt på førehand, og kan variere frå år til år ut. Du finn poenggrensene frå forrige opptak på nettsida til studieprogrammet. Eldre poenggrenser finn du her:

Sjå tidlegare poenggrenser

 

Poengutrekninga tar utgangspunkt i karakterar frå opptaksgrunnlaget. Ved PPU-A er dette master/bachelorgrad. PPU-Y er dette yrkesteori eller den profesjonsretta bachelorgraden.

Du kan og få tilleggspoeng. Sjå utfyllande info om korleis vi reknar du din poengsum ved opptak til PPU her:

Sjå poengutrekning for PPU

Dokumentasjon og elektroniske resultat

Dokumentasjon er det som viser at du er kvalifisert for utdanninga du har søkt opptak til. I søknaden må du dokumentere at du møter opptakskravet. Mykje kan dokumenterast digitalt. 

Usikker på kva som er gyldig dokumentasjon, og korleis du lastar det opp i søknaden?

Meir om dokumentasjon

Prioritering i søknaden

Kva vil det seie å prioritere?
Prioriteringa er viktig for søknaden din.

Viss du vil søke opptak til fleire utdanningar i ein søknad, må du legge dei inn i prioritert rekkefølge. Du må legge det studiet du ønskjer mest  på førsteplass, sette andrevalet som nummer to i søknaden, og så vidare.

Du får berre eitt tilbod i hovudopptaket. ,Utdanningane som ligg lengre ned på lista vil  falle vekk. Viss du får tilbod på førstevalet ditt, vil du ikkje få tilbod på andreval eller lågare prioriterte alternativ. Takkar du nei til førstevalet, vil du ikkje kunne få plass på dei andre. Du må derfor vere oppmerksam på prioriteringsrekkefølga.

Du kan ikkje endre rekkefølga etter at søknadsfristen er gått ut.

Fullfører du utdanning dette semesteret?

Du kan framleis søke opptak, sjølv om du ikkje er heilt ferdig med utdanninga di.

Når du søker, må du: 

 1. Dokumentere alle karakterane du har til nå.
 2. Skrive i merknadsfeltet i søknaden kva utdanning du går på.
 3. Sende inn vitnemål innan 1. juli.

Viss du får plass
Du vil få svar på søknaden din før du er ferdig med utdanninga. Viss du ligg an til å møte opptakskravet, kan du få tilbod på vilkår. Det vil seie at du får plass mot at du sender inn det du manglar innan 1. juli. Dette kan gjelde både studieplass, og ventelisteplass.

Kva du må dokumentere og fristen for å dokumentere det, vil stå i tilbodsbrevet du får på e-post.. Dette kan vere til dømeat du må fullføre bachelorgrad med minst C i snitt.

Kva må du gjere etter du har fått plass?
Du har ansvar for å dokumentere vilkåra for tilbodet innan fristen du får. Dette gjer du ved å sjekke om digitalt vitnemål er tilgjengeleg i søkanden din. Viss ikkje, må du laste opp vitnemålet i søknadsweb.

Sjekk under «eksterne resultat». Viss du skal dokumentere ei ferdig utdanning, er det viktig at det står at utdanninga er «bestått» i ei eiga rad.

Obs. Mange skriv ikkje ut vitnemål før på hausten. Da må du få ei stadfesting frå universitetet eller høgskulen du går på at utdanninga er bestått. Du laster opp stadfestinga i søknaden din.

Er du HVL-student? Vitnemålet ditt vil vere klart innan 1. juli, og vi vil hente det elektronisk. Viss du vil sjekke vitnemålet ditt, logger du inn i vitnemalsportalen.no

Sånn konkurrerer du i opptaket
I hovudopptaket konkurrerer du med karakterane du har når du søkte opptak. Etter at du har fullført graden og fått vitnemål, blir alle karakterane dine bli talt med og poengsummen din blir justert.

Viss du sto på venteliste, men dei siste karakterane gjer at du kjem over poenggrensa, vil du få tilbod om studieplass.

Utdanning frå utlandet

Bachelorgrad
Du må dokumentere at møter krav til generell studiekompetanse, og høgare utdanning tilsvarande norsk bachelorgrad på 180 studiepoeng. Utdanning frå land utanfor Norden blir vurdert etter kriteria i NOKUT sin landdatabase

Masterkrav
Masterutdanning frå land utanfor Norden blir vurdert etter kriteria i NOKUT sin landdatabase. Masterutdanning som ikkje blir godkjent av NOKUT blir derfor heller ikkje godkjent ved opptak til PPU-A ved HVL.

Språkkrav

Du må dokumentere at du har norsk- og engelskunnskapar på nivå med generell studiekompetanse. Les meir om regelverk for søkere med utenlandsk utdanning.

Dokumentasjon
Dersom du har dokumentasjon som ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må du få det oversatt av translatør eller tolketeneste. Du må laste opp dokument både på originalspråk og oversettelse innan søknadsfrist.

Svarreglar

Dei som får tilbod om studieplass må takke ja i Søknadsweb innan svarfrist. Svarfrist vil stå i tilbodsbrev og inne på Søknadsweb når resultat av opptaket er sendt ut. Dei som gløymer å svare innan fristen, mister studieplassen.

Det same gjeld tilbod om å stå på venteliste. Ein må takke ja til tilbodet for å kunne bli med i eventuelle suppleringsopptak.

Problem med søknad?

Har du problem med å registrere søknaden som du ikkje får løst, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut, med info om kva feil som har oppstått og kva slags studium du ønsker å søke på. Ta skjermdump av eventuelle feilmeldingar og legg dette ved i e-posten.

Problem med innlogging

Du må ha elektronisk ID for å logge inn i Søknadsweb. Du treng ikkje Feide for å søke. Dersom du opplever problem med innlogging og det er god tid til søknadsfrist, kan du prøve å logge inn igjen litt seinere. Ved stor pågang kan det ta litt tid.

Finn ikkje studieprogrammet

 • Sjekk at du er i riktig søknadsportal.
 • Sjekk at du er innanfor søkeperioden. Kanskje er du for tidlig ute, eller har fristen gått ut?
 • Sjekk vårt studietilbod for å vite sikkert om studiet skal gå.

 


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00