Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Hvordan søke?

Du søker via vår SøknadsWeb, der kan du logge deg inn med via ID-porten. Merk at vi har mange didaktiske profiler på fire studiested ved HVL og at du derfor må være meget nøye på at du legger til riktig alternativ. Du kan søke på inntil seks alternativer. Du kan ikke endre omprioritere eller legge til alternativ etter søknadsfristen. 

Frister og viktige datoer

1. februar: Vi åpner for søking

1. mars: Søknadsfrist for å søke PPU.

15. april: En del profiler har utsatt frist til 15. april.

1. mai: Svar på opptak skal bli sendt til søkerne innen 1.mai.

8. mai: Svarfrist for PPU.

12. juni: Svar på suppleringsopptak blir sendt til søkerne innen 12. juni

1. juli: Frist for ettersending av utdanning fullført våren 2020.

Etter 1. juli blir det supplering ved behov frem til studiestart

Dokumentasjon og ettersending

Alle som skal begynne på PPU må ha bestått opptakskravene. Dersom du enda ikke er ferdig med studiene og får tilbud om studieplass, er dette tilbudet på betingelse om at du fullfører og består nødvendig utdanning senest 1. juli. Dersom du ikke når opp i konkurransen om studieplass og det viser seg at den nye poengsummen du får etter at du har fullført utdanningen din blir høyere enn poenggrensen i opptaket, vil du likevel få tilbud om studieplass. Du mister studieplassen dersom du ikke har fullført og bestått opptakskravene senest 1. juli.

vitnemalsportalen.no kan se hvilke resultater som er registrert på deg. Merk at det kan ta opptil 24 timer fra du får resultatet på din StudentWeb før resultatene blir synlige i Vitnemålsportalen. Resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen har vi ikke tilgang til.

De som får tilbud om studieplass må takke ja eller nei til denne på Søknadsweb innen svarfristen (kunngjøres sammen med svaret på søknaden). De som glemmer å svare innen fristen mister studieplassen.

De som får tilbud om å stå på venteliste må også takke ja eller nei innen svarfristen for å være med i suppleringsopptakene. De som glemmer å svare innen fristen mister muligheten til å stå på venteliste.

Her finn du mer informasjon om dokumentasjon.

Opptakskrav - PPU allmennfag

For opptak til allmenndidaktiske fagprofiler (som eksempel norsk og naturfag):

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordypningen må være på minimum 60 studiepoeng.

For opptak til praktiske- estetiske fagprofiler (som for eksempel musikk og idrett):

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, der fordypningen må være på minimum 60 studiepoeng eller
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
 • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

 For opptak til tegnspråk som didaktisk profil (blir ikke tilbudt i 2020):

 • en bachelorgrad i tegnspråk og tolkning (døvetolkutdanning), med minst 80 studiepoeng i tegnspråk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden

Merk at det i henhold til rammeplanen for PPU kan det kun gis opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for søker som har bachelorgrad i praktiske- estiske etter punkt tre i listen over, fram til og med våren 2025.

Mer om kravet om mastergrad 

Masterutdanningen skal være fullført og bestått.  

Mastergrader fra ikke-nordiske land blir vurdert etter kriteriene i NOKUT sin landdatabase. Mastergrader som ikke godkjennes av NOKUT blir derfor heller ikke godkjent ved opptak til PPU ved HVL.  

Siviløkonomutdanningen fra før Kunnskapsløftet, hvor 2.avdeling var basert på 2-årig kandidatgrad i økonomi og administrasjon, godkjennes ikke som en fullført og bestått masterutdanning.  

Krav om fordypning

For å kvalifisere til PPU må du ha relevant fag med hensyn til profilen du søker opptak til. Les mer om fordypningskravet her. 

Opptakskrav - PPU yrkesfag

Fagbrev/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå med, og:

 • Generell studiekompetanse
 • To år med yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole
 • Fire år med fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk

eller

Profesjonsrettet bachelorgrad fra et universitet eller høgskole med omfang på 180 studiepoeng eller tilsvarende, og: 

 • To år med fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som HVL tilbyr yrkesdidaktikk

Presisering knytt til opptakskravene 

Arbeid som lærer/lærervikar godkjennes ikke som relevant arbeidserfaring. 

For søker med profesjonsrettet bachelorgrad så skal to år med fulltids yrkespraksis være 

 • Etter fullført og bestått bachelorgrad og  
 • Yrkeserfaringen skal være relevant og i yrket man er utdannet til 

For søkere med fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse skal fire år med fulltids yrkespraksis være 

 • Etter fullført og bestått fag/svennebrev eller fullført yrkeskompetanse og 
 • Yrkeserfaringen skal være relevant og i det yrket man har avlagt fagbrev i 

Opptak med treårig yrkesutdanning (yrkeskompetanse) er kun aktuelt der det i dag er løp som fører frem til yrkeskompetanse og ikke fag/svennebrev. Se hvilke utdanninger dette gjelder.

I henhold til Forskrift om opptak til studier ved HVL så kan man ved opptak til PPU yrkesfag, med bakgrunn i fag/svennebrev eller yrkeskompetanse, realkompetansevurderes for enten 

 • Generell studiekompetense  

eller 

 • Ett år med yrkesteorisk utdanning 

Krav om fordypning

For å kvalifisere til PPU må du ha relevant fag med hensyn til profilen du søker opptak til. Les mer om fordypningskravet her. 

Betinget tilbud

Fullfører du utdanningen din denne våren?  

Du kan fortsatt søke om studieplass, men vanligvis blir svar på opptaket sendt ut før du har fått vitnemålet ditt.  

Tilbud på vilkår, eller betinget tilbud, vil si at du får et tilbud om studieplass på betingelsen at du fullfører graden og opprettholder karaktersnittet ditt. Du konkurrerer med de karakterene du allerede har fåttBåde tilbud om studieplass og ventelisteplass kan bli gitt på betingelse.  

Du mister studieplassen/ventelisteplassen dersom du ikke har dokumentert at du har bestått opptakskravet senest 1. juli. Dette er under forutsetning av at du har takket ja til tilbudet om studieplass/ventelisteplass innen svarfristen. Svarfristen er gitt i Søknadsweb og i tilbudsbrevet.  

 

Elektronisk vitnemål 

Vi kan hente ned vitnemålet elektronisk hvis det er tilgjengelig i vitnemålsportalen. Vi understreker at det må stå at du har oppnådd en grad. Det er ikke tilstrekkelig kun med karakterene.  

Vi gjør oppmerksom på at en del utdanningsinstitusjoner ikke skriver ut vitnemål i juni. Du må da be universitetet eller høgskolen om å skrive en bekreftelse på at du har oppnådd en grad. Du er selv ansvarlig for å sjekke at dette er i orden. Hvis ikke vitnemålet er klart risikerer du å miste tilbudet du har fått.  

 

Hvordan søker du om betinget tilbud? 

 1. Du må skrive i merknadsfeltet i Søknadsweb at du holder på med utdanningen din. Du må også skrive hvilken utdanning du fullfører.
 2. Du må dokumentere karakterene du har oppnådd på søknadstidspunktetDette gjelder også karakterer fra utveksling.  
 3. Du må takke ja til et eventuelt betinget tilbud om studieplass eller ventelisteplass innen gitt frist i Søknadsweb.
 4. Du må dokumentere hele opptakskravet innen 1. juli.  

 

Poengberegning

Søkere med høyere poengsum går foran søkere med lavere poengsum. Ved lik poengsum går eldre søkere foran yngre søkere. Ved HVL gjelder følgende omregningstabell:

Bokstavkarakter Tallkarakter Gamle bokstavkarakterer Gir følgende tallverdi
A 1,0-2,2 Særdeles godt (sg) 5
B 2,3-2,5 Meget godt (mg) 4
C 2,6-2,7 Godt (g) 3
D 2,8-3,0 Nokså godt (ng) 2
E 3,1-4,0 Lite godt (lg) 1

Det er fag med tall- eller bokstavkarakterer som tas med i utregningen. Der det ikke er vekting regner vi gjennomsnittet av alle karakterer. Hvis du kun har karakter "bestått" på vitnemålet regnes dette som karakteren C. 

Hvordan regner vi ut vektet karakterpoeng?

Når vi regner ditt karaktersnitt legger vi vekt på størrelsen på emnet. Det vil si at emner med flere studiepoeng vil telle mer enn emner med færre studiepoeng. For hvert emne blir tallverdien multiplisert med tallet på studiepoeng. Summen av alle tallverdi x studiepoeng blir delt på summen av antall studiepoeng. Det regnes med tre desimaler. Dette er det vi kaller vektet karaktersnitt. Karaktersnittet blir multiplisert med ti.

Eksempel på utregning:

Bokstavkarakter Tallverdi Studiepoeng Tallverdi x studiepoeng
A 5 15 75
E 1 5 5
C 3 15 45
B 4 30 120
B 4 20 80
SUM   85 325
 • Karaktersnitt: = 325/85 = 3,824
 • Karakterpoengsum: 3,824 x 10 = 38,24

For de profilene som har krav om gjennomsnittskarakteren C må du ha minst 30,00 karakterpoeng. 

Poengberegning og rangering

På noen didaktiske fagprofiler er det så mange søkere at vi ikke kan gi tilbud til alle kvalifiserte. Da må alle søkere rangeres.

Poengberegning for PPU allmennfag er hjemlet i §4-4:

Poengtype Forklaring
Karakterpoeng Vektet karaktersnitt x 10. Maks 50 poeng. Regnes fra både bachelor- og mastergrad
+ Utdanningspoeng 1 poeng pr. 30stp. Maks 4 poeng. 
+ Andre tilleggspoeng 6 poeng for dokumentert tilsetting i skole*
= Konkurransepoeng  

 

Poengberegning for PPU yrkesfag er hjemlet i § 4-5:

Poengtype Profesjonsrettet bachelorgrad Fag-/svennebrev og yrkesteoretisk utdanning
Karakterpoeng Vektet karaktersnitt av bachelorgrad x 10 Vanlig karakterersnitt av yrkesteoretisk utdanning x 10
+ Utdanningspoeng 1 poeng pr. 30stp faglig fordypning utover kravet. Maks 4 poeng Gis ikke utdanningspoeng
+ Praksispoeng Gis ikke praksispoeng 2 poeng pr. 12 mnd med relevant praksis utover kravet. Maks 6 poeng. 
+ Andre tilleggspoeng  6 poeng for dokumentet tilsetting i skole* 6 poeng for dokumentet tilsetting i skole*
=Konkurransepoengsum     

 

*For å få poeng for tilsetting må du enten dokumentere fast tilsetting på vilkår om å ta PPU eller at du har jobbet som lærervikar i minst 50 % stilling i inneværende skoleår.

Poenggrenser

I hovedopptaket høsten 2019 var det kun konkurranse på den didaktiske profilen Helse og oppvekst. 

Utenlandsk utdanning

Jeg har utdanning fra utlandet og ønsker å søke på PPU – trenger jeg dokumentasjon på norsk – og engelskkunnskaper?

Du må enten dokumentere at du har generell studiekompetanse i Norge eller at du har norsk – og engelskkunnskaper på nivå med det som inngår i generell studiekompetanse. Les mer om gjeldende regelverk for søkere med utenlandsk utdanning.

Jeg har dokumentasjon på et annet språk enn norsk?

Dokumentasjon som ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk må oversettes. Oversettelsen skal skje av en translatør eller tolketjeneste. Husk at du må laste opp både oversettelsen og originalene innen søknadsfristen.

Jeg har en fullført og bestått masterutdanning fra utlandet, er jeg kvalifisert for opptak til PPU allmennfag?

Mastergraden må være tilsvarende en fullført og bestått norsk mastergrad. Se NOKUT sin landdatabase for mer informasjon.

Ledige studieplasser

Dersom det er ledige studieplasser i etterkant av opptak, kan du søke på disse fra 2. mai. De ledige plassene legger vi ut på nettsidene. Vi oppdaterer siden fortløpende.

Se oversikt over ledige studieplasser

Reservasjon og innpass

Ved innkalling til militær- eller siviltjeneste, graviditet eller andre tungtveiende grunner, kan du reservere studieplassen din til neste år. Det er ikke mulig å reservere studieplass på bakgrunn av arbeid eller annen utdanning. 

Informasjon om reservasjon av studieplass og skjema.

 

Du kan søke om å få utdanning du har fra før som en del av graden din ved HVL. 

Informasjon om innpassing.

Levering av politiattest

Levering av politiattest skal skje ved studiestart om du ikke har merknader på attesten.

Forskrift


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00