Kollokviegruppe med fem studenter rundt bordet

Tverrfaglig utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Etter- og vidareutdanning

Ønskjer du kunnskap om betydninga av psykiske og sosiale forhold i arbeid med barn og unge? Vil du også ha kompetanse om tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling i praksis? Då er dette ei utdanning for deg.  

Stord/Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helse- og sosialfag, medisin, politi, pedagogiske (lærer- og barnehageutdanning) eller psykologiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.
  • Du må være ansatt i minst 50% stilling i arbeid tilknytta barn og unge i hele studieperioden.

  Søkjarar med anna relevant høgare utdanning kan få opptak etter særskilt vurdering.

  Søknadskode

  1551 (Bergen), 1650 (Stord/Haugesund), 1712 (Sogndal/Førde)

  Korleis søke

   • Logg inn i SøknadsWeb
   • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium"
   • Så vel du "Master/Vidareutdanning helse- og sosialfag"
   • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadskode over) 
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
   • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterar, og det blir gitt tilleggspoeng for høgare utdanning og praksis.

  Informasjon om utrekning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere psykososialt arbeid med barn og unge? 

  Denne utdanninga gir kompetanse til å styrke meistring og trivsel hos barn og unge i heim, barnehage, skule, arbeid og fritid. Ved å studere psyskososialt arbeid med barn og unge tileigner du deg kunnskap om nærmiljøet sine støttande funksjonar i forhold til den psykiske helsa til barn og unge i alderen 0-23 år. Du utviklar også ferdigheiter knytt til å styrke barn og unge sin familie og sosiale nettverk. Studiet omhandlar spørsmål knytt til sped- og småbarn, barn i skulealder, ungdom og unge vaksne.

  Utdanninga har fokus på tre hovudområde:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unge sine behov
  • Betre samarbeid og koordinering av tenestene
  • Meistringsfokus, haldningar og brukarmedverknad

  Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

  Kva lærer du?

  Dette studiet gir deg kunnskap om: 

  • Barn og unge sine psykiske- og sosiale forhold i eit helsefremjande og førebyggjande perspektiv
  • Tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling på tvers av sektorar og fagprofesjonar
  • Livsmeistring og folkehelse
  • Fagutvikling og rettleiing
  • Praksisnær undervisning

  Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er på mastergradsnivå.

  Sjå video om studiet

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform - fleksibel organisering

  Studiet er organisert som eit samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semester) med tilsaman 12 samlingar à 3 dagar.

  Det vert både fysisk undervisning og digital undervisning via Zoom. Det blir lagt opp til sjølvstudium og tverrfaglege studentaktive læringsformer mellom samlingane.

  Høgskulen på Vestlandet tilbyr utdanninga på oppdrag frå Helsedirektoratet. 

  Hausten 2024 kan du studere Tverrfagleg utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Stord/Haugesund

   

  Oppbygging av studiet

  1. semester:
  PSBU101 Psykisk helse hos barn og ungdom -15 stp.

  2. semester:
  PSBU102 Kompetanse og tenesteutvikling i psykososialt arbeid med barn og unge - 7,5 stp.

  PSBU105 Vitskapsteori, metode og etikk - 7,5 stp. 

  3. semster: 
  PSBU103 Organisering og samordning av tenestetilboda til barn og ungdom - 15 stp.

  4. semester: 
  PSBU104 Psykososialt arbeid med barn, ungdom og deira familiar - ulike praksisar, teoriar og etiske dilemma - 15 stp. 

  Samlingar

  Samlingar for haust 2023 og vår 2024:

  • Tysdag, onsdag og torsdag veke 36 campus Haugesund
  • Tysdag, onsdag og torsdag veke 39 for Førde 
  • Tysdag, onsdag og torsdag veke 42 campus Stord
  • Tysdag, onsdag og trosdag veke 44 for Førde
  • Tysdag, onsdag og torsdag veke 47, campus Haugesund
  • Tysdag, onsdag og torsdag veke 48 for Førde 
  • Tysdag, onsdag og torsdag veke 3, 10 og 17, campus Stord/ Haugesund og Førde.

  Samlingar for haust 2024 og vår 2025
  Samlingar i PSBU101 hausten 2024 Stord/Haugesund blir i veke 36, 42 og 47.

  For våren 2025 i PSBU102 og 105 Stord/Haugesund blir det samlingar i veke 3, 10 og 17.

  Pensum

  Du vil få informasjon om pensum når utdanninga startar. 

  Dersom du har fullført og bestått tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og ønskjer å ta ein mastergrad kan du søke om innpass og få godskreve 55 studiepoeng i masterprogrammet i samhandling og folkehelse.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbud

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs