Tverrfaglig utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Etter- og vidareutdanning

Ønskjer du kunnskap om betydninga av psykiske og sosiale forhold i arbeid med barn og unge? Vil du også ha kompetanse om tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling i praksis, så er dette ei utdanning for deg.  

Studiet tek mellom anna føre seg:

  • Barn og unge sine psykiske- og sosiale forhold i eit helsefremjande og førebyggjande perspektiv.
  • Tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling på tvers av sektorar og fagprofesjonar
  • Livsmeistring og folkehelse
  • Fagutvikling og rettleiing
  • Praksisnær undervisning

Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Organisering av studiet

Studiet er organisert som eit samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semester) med tilsaman 12 samlingar à 3 dagar. Det vert både fysisk undervisning og digital undervisning via Zoom. Det blir lagt opp til sjølvstudium og tverrfaglege studentaktive læringsformer mellom samlingane.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr utdanninga på oppdrag frå Helsedirektoratet og tar opp studentar ved campus Bergen og Stord/Haugesund. Studiet har opptak kvart år ved campus Stord/Haugesund og annakvart år ved campus Bergen. Dette studiet går vanlegvis og anna kvart år i Førde, men starter ikkje opp i Førde hausten 2022. Opptak seinare studieår er avhengig av framtidige oppdrag frå Helsedirektoratet.

Opptak hausten 2022: Stord/Haugesund.

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er på mastergradsnivå.

Oppbyggig av studiet

1. semester:
PSBU101 Psykisk helse hos barn og ungdom -15 stp.

2. semester:
PSBU102 Kompetanse og tenesteutvikling i psykososialt arbeid med barn og unge - 7,5 stp.

PSBU105 Vitskapsteori, metode og etikk - 7,5 stp. 

3. semster: 
PSBU103 Organisering og samordning av tenestetilboda til barn og ungdom - 15 stp.

4. semester: 
PSBU104 Psykososialt arbeid med barn, ungdom og deira familiar - ulike praksisar, teoriar og etiske dilemma - 15 stp. 

Samlingar hausten 2022

Samlingane er tirsdag, onsdag og torsdag i veke 36, 42 og 47. 

Vil du studere meir?

Dersom du har fullført og bestått tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og ønskjer å ta ein mastergrad kan du søke om innpass og få godskreve 55 studiepoeng i masterprogrammet i samhandling og folkehelse.

Sjå video om studiet