Samhandling og folkehelse

Master

Ønsker du å tilegne deg kompetanse til å arbeide med folkehelse og helsefremming? Da er tverrfaglig master i samhandling og folkehelse det rette valget.

Hvorfor studere samhandling og folkehelse? 

Med master i samhandling og folkehelse får du god kunnskap om hvordan du kan utvikle folkehelsearbeid i fremtiden. Du lærer om hvordan det tverrfaglige folkehelsesamarbeidet kan innrettes, samt om innovasjon, implementering og forskning. Undervisningen er basert på forskning og legger vekt på både etisk og tverrfaglige refleksjoner og konkrete eksempel.

Med fullført grad kvalifiserer du til ledende roller i folkehelsearbeid både i offentlig sektor (kommune, fylke og stat) og i privat sektor. Fullført studium kan også kvalifisere til opptak på doktorgradsprogram.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to-tre dager hvert semester i tre klasser på campusene Bergen, Stord/Haugesund eller Førde/Sogndal:

 • En klasse i Stord/Haugesund (undervisingen veksler mellom Stord og Haugesund)
 • en klasse i Bergen
 • en klasse i Førde/Sogndal (undervisingen veksler mellom Førde og Sogndal)

Hva lærer du?

 • Sette i verk, lede og evaluere innovasjoner og tjenesteutvikling rettet mot enkeltindivid og mot ulike brukergrupper.
 • Lede, koordinere og tilrettelegge for sammenhengende og helhetlige tjenester til brukere med samansatte behov.
 • Arbeide helsefremmende og forebyggende med brukerer med sammensatte behov.
 • Arbeide direkte brukerrettet.
 • Legge til rette for brukermedvirkning.

Innhold i studiet

Folkehelsearbeidet skal bidra til å redusere sosiale forskjeller i helse, samt sikre deltagelse og inkludering for alle. Gode fellesskapsløsninger med en inkluderende og helsefremmende innretting skal prege alle sektorer og tjenester. Masterprogrammet har fokus på hvordan organisere og sette i verk tiltak for å bevare og forbedre helsen til befolkningen på et strukturelt nivå, og på hvordan samhandlingen i folkehelsearbeidet omkring hver enkelt bruker kan bli lagt opp.

Organisering av studiet

Utdanningsplan alternativ 1

 • Obligatoriske emner 60 sp.
 • Valgemner 30 sp.
 • Masteroppgave 30 sp

Utdanningsplan alternativ 2

 • Obligatoriske emner 60 sp.
 • Valgemne 15 sp.
 • Masteroppave 45 sp.

Relevante valgemner går frem av oversikt nedenfor med campus og tidspunkt for undervisning:

Fleksibel organisering med mulighet for godskriving og forkorting av studieløp

Har du allerede gjennomført relevante emne er studiet lagt opp med fleksibel organisering og avkorting av studieløpet:

Modell 1
Har du allerede gjennomført et eller to av emnene i listen under med relevante valgemne (15/30 sp) kan du starte på prosjektplan og masteroppgaven tidligere og korte ned studieløpet med et eller to semester. Andre emne tatt ved HVL eller andre utdanningsinstitusjonar kan godskrives etter søknad  (maksimalt 30 sp).

 1. Dersom du ønsker å ta emne som er listen opp over må du innan oppsatt frist melde fra om valg av valgemne. Du er selv ansvarlig for å fylle opptakskravet og sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med masteremne.
 2. Ønskjer du å ta andre relevante emne ved HVL eller andre utdanningsinstitusjoner, må du først søke om forehåndsgodkjenning av emnene til FHS-studierettleiar@hvl.no. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du oppfyller forkunnskapskravet til disse emnene.

Modell 2
Har du bestått Tverrfagleg utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved HVL får du godskrevet 55 studiepoeng inn i masterprogrammet. Følgende emner gjenstår:

Har du allerede tatt ett av valgemnene under så får du dette emnet godskrevet og kan ta masteroppgaven på 30 sp.

Ønsker du å ta et valgemne nevnt nedenfor i 1. semester, må du skrive hvilket emne du ønsker i merka felt i søknaden. Da kan du skrive masteroppgave på 30 sp.

Vil du ta annet relevant emne ved HVL eller ved andre utdanningsinstitusjoner på 15 sp., så må du søke opptak. Da kan du skrive masteroppgaven på 30 sp.

Hvordan er undervisningen?

Studieprogrammet er lagt opp med variert og studentaktiv undervisning med forelesninger og dialog, flerfaglige refleksjonsgrupper og gruppearbeid, caser, seminar og skriftlige oppgaver med krav til refleksjon og analyse. I tillegg til planlagte læringsaktiviteter må du sette av tid til fordyping i pensumlitteratur og til skriftlige oppgaver.

Det legges også vekt på arbeid med skriveprosesser, analytiske ferdigheter og muntleg og skriftlig argumentasjon.

Timeplan

De fysiske samlingene er på det Campus studentene er tatt opp (Haugesund, Bergen eller Førde).

Uke 34: 

22/8: Campus

23/8: Campus

24/8: Digitalt

25/8: Digitalt

Uke 39: 

26/9: Digitalt

27/9: Digitalt

28/9: Digitalt

29/9: Digitalt

Uke 44

30/10: Campus

31/10: Campus

02/11: Digitalt

03/11: Digitalt

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.