Terninger som illustrerer viktige brikker innenfor samhandling og folkehelse

Samhandling og folkehelse

Master

Ønsker du å tilegne deg kompetanse til å arbeide med folkehelse og helsefremming? Da er tverrfaglig master i samhandling og folkehelse det rette valget.

Bergen, 
Stord/Haugesund, 
Førde/Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, samfunnsfag, folkehelse, idrett eller pedagogiske fag.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode

  3038 (Førde/Sogndal), 3039 (Stord/Haugesund), 3040 (Bergen)

  Korleis søke

   • Logg inn i SøknadsWeb
   • Vel opptak "Master"
   • Så vel du "Master/Vidareutdanning helse- og sosialfag"
   • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadskode over) 
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
   • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, fristar og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterar, og det blir gitt tilleggspoeng for høgare utdanning.
  Det blir ikkje gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utrekning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere samhandling og folkehelse? 

  Med master i samhandling og folkehelse får du god kunnskap om hvordan du kan utvikle folkehelsearbeid i fremtiden. Du lærer om hvordan det tverrfaglige folkehelsesamarbeidet kan innrettes, samt om innovasjon, implementering og forskning. Undervisningen er basert på forskning og legger vekt på både etisk og tverrfaglige refleksjoner og konkrete eksempel.

  Med fullført grad kvalifiserer du til ledende roller i folkehelsearbeid både i offentlig sektor (kommune, fylke og stat) og i privat sektor. Fullført studium kan også kvalifisere til opptak på doktorgradsprogram.

  Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to-tre dager hvert semester i tre klasser på campusene Bergen, Stord/Haugesund eller Førde/Sogndal:

  • En klasse i Stord/Haugesund (undervisingen veksler mellom Stord og Haugesund)
  • en klasse i Bergen
  • en klasse i Førde/Sogndal (undervisingen veksler mellom Førde og Sogndal)

  Hva lærer du?

  • Sette i verk, lede og evaluere innovasjoner og tjenesteutvikling rettet mot enkeltindivid og mot ulike brukergrupper.
  • Lede, koordinere og tilrettelegge for sammenhengende og helhetlige tjenester til brukere med samansatte behov.
  • Arbeide helsefremmende og forebyggende med brukerer med sammensatte behov.
  • Arbeide direkte brukerrettet.
  • Legge til rette for brukermedvirkning.

  Innhold i studiet

  Folkehelsearbeidet skal bidra til å redusere sosiale forskjeller i helse, samt sikre deltagelse og inkludering for alle. Gode fellesskapsløsninger med en inkluderende og helsefremmende innretting skal prege alle sektorer og tjenester. Masterprogrammet har fokus på hvordan organisere og sette i verk tiltak for å bevare og forbedre helsen til befolkningen på et strukturelt nivå, og på hvordan samhandlingen i folkehelsearbeidet omkring hver enkelt bruker kan bli lagt opp.

  Organisering av studiet

  Utdanningsplan alternativ 1

  • Obligatoriske emner 60 sp.
  • Valgemner 30 sp.
  • Masteroppgave 30 sp

  Utdanningsplan alternativ 2

  • Obligatoriske emner 60 sp.
  • Valgemne 15 sp.
  • Masteroppave 45 sp.

  Relevante valgemner går frem av oversikt nedenfor med campus og semester for undervisning (med forbehold om endringer):

  Fleksibel organisering med mulighet for godskriving og forkorting av studieløp

  Har du allerede gjennomført relevante emne er studiet lagt opp med fleksibel organisering og avkorting av studieløpet:

  Modell 1
  Har du allerede gjennomført et eller to av emnene i listen under med relevante valgemne (15/30 sp) kan du starte på prosjektplan og masteroppgaven tidligere og korte ned studieløpet med et eller to semester. Andre emne tatt ved HVL eller andre utdanningsinstitusjonar kan godskrives etter søknad  (maksimalt 30 sp).

  1. Dersom du ønsker å ta emne som er listen opp over må du innan oppsatt frist melde fra om valg av valgemne. Du er selv ansvarlig for å fylle opptakskravet og sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med masteremne.
  2. Ønskjer du å ta andre relevante emne ved HVL eller andre utdanningsinstitusjoner, må du først søke om forehåndsgodkjenning av emnene til FHS-studierettleiar@hvl.no. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du oppfyller forkunnskapskravet til disse emnene.

  Modell 2
  Har du bestått Tverrfagleg utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved HVL får du godskrevet 55 studiepoeng inn i masterprogrammet. Følgende emner gjenstår:

  Ønsker du å ta et valgemne i 1. semester, må du skrive hvilket emne du ønsker i merka felt i søknaden. Da kan du skrive masteroppgave på 30 sp.

  Vil du ta annet relevant emne ved HVL eller ved andre utdanningsinstitusjoner på 15 sp, må du søke opptak. Da kan du skrive masteroppgaven på 30 sp.

  Hvordan er undervisningen?

  Studieprogrammet er lagt opp med variert og studentaktiv undervisning med forelesninger og dialog, flerfaglige refleksjonsgrupper og gruppearbeid, caser, seminar og skriftlige oppgaver med krav til refleksjon og analyse. I tillegg til planlagte læringsaktiviteter må du sette av tid til fordyping i pensumlitteratur og til skriftlige oppgaver.

  Det legges også vekt på arbeid med skriveprosesser, analytiske ferdigheter og muntleg og skriftlig argumentasjon.

  Samlinger

  Samlingsdager for høst 2024 og vår 2025
  Studieprogrammet er på 4 år på deltid med 15 studiepoeng per semester. Det er mulig å ta studieprogrammet raskere ved å ta flere emner per semester.

  Oversikt over tidspunkt for alle emner med unntak av valgemnene følger derfor nedenfor.
  For mer informasjon, se «Organisering av studiet». Med forbehold om endringer blir det som følger:

  Samlinger høsten 2024

  MS1-320 

  Emnet har tre samlinger:

  Første samling:
  Fysisk samling: 20.-21. august 2024 
  Digital samling: 22.-23. august 2024

  Andre samling:
  Digital samling: 24.-27. september 2024 

  Tredje samling:
  Digital samling: 28.-29. oktober og 1. november 2024.  


  Eksamen: 26. november-2. desember 2024 

   

  MS1-323 Samhandling – bruker og profesjonell hjelper 

  Emnet har tre samlinger: 

  Første samling:  
  Fysisk samling: 27.-28. august 2024
  Digital samling: 29. august 2024

  Andre samling:
  Fysisk samling: 1. og 2. oktober 2024
  Digital samling: 3. oktober 2024

  Tredje samling:
  Digital samling: 13.-14. november 2024

  Frist for innlevering av eksamen: 13. desember 2024.

   

  Samlinger våren 2025:

  MS-1 325

  Emnet har tre samlinger:

  Første samling:

  Samling: 14. og 15. januar 2025 

  Andre samling:

  Samling: 11. og 12. februar 2025 

  Tredje samling:

  Samling: 4. og 5. mars 2025 

  Frist for innlevering av eksamen: 26. mars 2025

   

  MAMET1SF

  Digitalt: 6. og 30. januar 2025  
  Digitalt: 6. februar 2025
  Digitalt: 6. og 13. mars 2025   
  Digitalt: 3., 10. og 30. april 2025 
  Digitalt: 8., 15. og 16. mai 2025 
  Digitalt: 2. juni 2025.

   
  MS1-328.

  Samling 23.april 2025
  Eksamen: 17.06.2025 

   
  MS1-306/307 Masterseminar 

  Høst 2024 og vår 2025

  Høst 2024: En samlingsdag i uke 38 og en samlingsdag i uke 47 

  Vår 2025: En samlingsdag i uke 38 

  Innleveringsfrist masteroppgåva: 15. mai 2025

   Nærmare informasjon blir lagt ut i timeplanoversikten TimeEdit innen 15. juni 2024 for høstsemesteret og innen 15. desember for vårsemester.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.