Hopp til innhald

ELDHELS1004 Palliasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

• Sentrale verdier, føringer og faglige retningslinjer innen palliasjon

• Systematisk kartlegging av symptomer og behov

• Symptomlindring

• Kommunikasjon

• Person- og familiesentrert tilnærming

• Samarbeid og tverrfaglighet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

• har dybdekunnskap i grunnlagstenkning og etikk knyttet til palliasjon

• har inngående kunnskap i palliativ behandling, pleie og omsorg

• har inngående kunnskap om ivaretakelse av pårørende

• har innsikt i åndelige/eksistensielle behov og reaksjoner ved krise, tap og sorg hos pasienter og pårørende

• har kunnskap om aktuell forskning og utviklingsarbeid som fremmer kartlegging, planlegging, ledelse og samordning av palliativ behandling, pleie og omsorg

Ferdigheter:

Studenten...

• kan selvstendig og i samarbeid med pasient, pårørende og team gjøre systematisk kartlegginger, vurdere symptomer og behov av fysisk, psykisk, sosial og åndelig /eksistensiell art • kan planlegge, gjennomføre og evaluere symptomlindrende tiltak

• kan bidra til et sykdomsforløp der god symptomkontroll ivaretas ved strategiske og forebyggende tiltak

• kan identifisere og håndtere akutte tilstander og komplikasjoner

• kan skape gode relasjoner og vurdere pasient og pårørendes behov for samtale og informasjon • kan bruke relevante metoder til å kartlegge og ivareta barn som pårørende og gjennomføre relevante tiltak

Generell kompetanse:

Studenten...

• kan reflektere over egne verdier og livssyn, vise respekt for andre menneskers verdier og livssyn, samt overholde etiske, juridiske og faglige forpliktelser

• kan selvstendig og i tverrfaglig samarbeid identifisere, analysere og vurdere faglige, etiske og juridiske problemstillinger

• kan bidra til å sikre forsvarlig og sammenhengende pasientforløp mellom tjenestesteder og på tvers av tjenestenivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, dialog, selvstudie, simulering, gruppearbeid med framlegg og skriftlig arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

1: Tilstedeværelse i 80 % studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

2: Delta på minimum 2 kollokviegrupper mellom samlingene

3: Et skriftlig arbeid, 1500 -2000 ord.

Vurderingsform

Oppgave Oppgave med selvvalgt problemstilling på 3000 ord pluss/ minus 10 %.

Vurderingsuttrykk Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Ny eksamen Oppgaver vurdert til ikke bestått, leveres i forbedret versjon en gang i løpet av påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ELDHELS004 - Palliasjon i eldreomsorgen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng