Avansert klinisk allmennsykepleie

Master

Som spesialist i allmennsykepleie får du kompetanse for framtidens helse- og omsorgstjenester.

Kommunene står overfor utfordrende oppgaver i årene som kommer. Helse- og omsorgstjenestene må videreutvikles for å sikre et godt tjenestetilbud til alle pasient- og brukergrupper.

Som spesialist i allmennsykepleie vil du ha en sentral rolle i framtidens helsevesen. Du bidrar til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

Du lærer om:

  • Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
  • Faglig ledelse og koordinering
  • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Arbeidsgiveren din kan søke lønnstilskudd fra Helsedirektoratet.

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Hvordan er undervisningen?

Studiet er samlingsbasert med en klasse i Førde, og en klasse i Stord/Haugesund. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Samlinger høsten 2021 for Stord/Haugesund og Førde:

  • uke 36. Velkommen til studiestart for den første samlingsuken tirsdag den 7. september 2021 kl. 10.15 på campus Stord for de som hører til klassen på Stord/Haugesund og campus Førde for klassen i Førde.
  • uke 39
  • uke 46

Læringsplattformen Canvas blir brukt for kommunikasjon mellom lærere og studenter og mellom studentene.

Siste oppdaterte timeplan finner du i TimeEdit med forbehold om endringer.

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Hva blir du kvalifisert for?

Etter fullført studieløp kan du søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning. Du kvalifiserer for arbeid med pasienter i alle aldre med akutte og langvarige helseproblemer.

Du blir også kvalifisert til opptak til doktorgradsprogram ved HVL, og til undervisning, utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.