Avansert klinisk allmennsykepleie

Master

Som spesialist i allmennsykepleie får du kompetanse for framtidens helse- og omsorgstjenester.

Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

Som spesialist i allmennsykepleie vil du ha en sentral rolle i framtidens helsevesen. Du bidrar til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

Arbeidsgiveren din kan søke lønnstilskudd fra Helsedirektoratet (Ordningen vil bli videreført i 2022).

Hva lærer du?

  • Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
  • Faglig ledelse og koordinering
  • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

 

Betre rusta til arbeid i kommunehelsetesesta

Inger Lise Langedal (42) jobbar i heimetenesta i Bremanger kommune. Ved å ta master i avansert klinisk allmennsjukepleie på deltid får ho breiare kunnskap om leiing og koordinering, i tillegg til fagleg påfyll.

Hvordan er undervisningen?

Studiet er samlingsbasert med en klasse i Førde, og en klasse i Stord/Haugesund. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Timeplan

Samlinger på Stord/Haugesund og Førde høsten 2022:

  • Uke 36 
  • Uke 39
  • Uke 46

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Bakgrunn

Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er opprettet for å hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov.