Stort behov for spesialistsykepleiere - Ny master i avansert klinisk allmennsykepleie

Mange kommuner opplever et økende antall pasienter med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester. Nå etableres en helt ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie som skal hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov.

Utdanningen starter opp til høsten og har søknadsfrist 1. mars.

- Dette er en avansert sykepleieutdanning, som gir en bred faglig kompetanse for de mange ulike pasient- og brukerbehovene sykepleierne skal møte og håndtere, sier instituttleder Georg Førland, ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap. 

- Det er en avansert sykepleierrolle disse studentene skal utføre i kommunene, sier Førland.

Sykepleiere som tar masterutdanningen, kan søke om spesialistgodkjenning av Helsedirektoratet etter endt utdanning.

Helsedirektoratet har også vært sentral pådriver for utdanningen, som er utviklet i tett samarbeid med Kommunens Sentralforbund, sykepleieforbundet og representanter fra universitets- og høgskolesektoren.

Mange ønsker behandling i egen kommune og slippe sykehusinnleggelse

Det siste tiåret har det vært en oppgaveforskyvning i helsetjenestene fra stat til kommune som følge av Samhandlingsreformen. Oppgaveforskyvningen har ført til at det stilles større krav til kompetansen i kommunene, noe den nye mastergraden skal svare på.   

Hva er det som er nytt i helsetjenestene i kommunene sammenlignet med tidligere?

- Blir du for eksempel akutt syk på sykehjem skal du slippe å bli lagt inn unødvendig på sykehus, men heller få behandlingen der du bor. En tenker også at dette er i tråd med det brukerne trenger og ønsker. At pasienter slipper å flytte seg, forklarer instituttleder Førland. 

- En annen side er at kommunene har krav på seg til å sikre god hjelp til de som er ferdigbehandlet av spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene trenger gjerne hjelp fra mange instanser, og da kan en spesialistsykepleier i allmennsykepleie se helhetsbehovet og sørge for at riktige instanser blir koblet på.

Hvor stort er behovet i kommunene for økt kompetanse blant sykepleierne?

- Det er et stort behov for denne spesialiserte sykepleierkompetanse i kommunene. Det er pasientgrupper som kommunene skal håndtere, og utdanningen svarer på dette kompetansebehovet, sier Førland.

Skal forstå komplekse sykdomsforløp og tenke forbedring av tjenestene

Studiet er bygd opp slik at studentene skal få breddekompetanse innen fire kunnskapsområder:

  1. Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  2. Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
  3. Faglig ledelse og koordinering
  4. Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Samlingsbasert utdanning over 4 år – oppstart i Førde og Stord/Haugesund

Masterutdanningen er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium, som kan kombineres med arbeid. Utdanningen går på deltid over 4 år og starter opp høsten 2021.

Samlingene vil foregå i Førde og Stord/Haugesund, og ellers fra eget hjemsted.

Kommuner som ønsker spesialistkompetanse i allmennsykepleie kan søke tilskudd fra Helsedirektoratet for studenter som tar utdanningen.

Søknadsfristen er 1. mars.