Hopp til innhald

FHS8202 Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er en videreføring av Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå. I emnet videreutvikles perspektivene på veilederrollen, samt veiledningsteorier og metoder. Veiledning av grupper og gruppeprosesser vektlegges også.

Gjennom undervisning, planlegging og ferdighetstrening utforskes sammenhengen mellom veiledningsteori og veiledningspraksis.

Målgruppen er profesjonsutøvere innen helse- og sosialfag med ansvar for veiledning av studenter/kollegaer. Emnet er også relevant for andre profesjoner.

Samlingene er digitale.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

• har inngående kunnskap om sentral forskning, teori, begrep og ulike tradisjoner innen veiledning på individ og gruppenivå

• har inngående kunnskap om det relasjonelle aspektet i gruppe og gruppeprosesser

• har inngående kunnskap om ulike kommunikasjonsteoretiske perspektiv i veiledning på individ- og gruppenivå

• har avansert kunnskap om planlegging av veiledningssituasjoner og veiledningsprosesser innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt

Ferdigheter:

Studenten..

• kan planlegge, organisere, lede og gjennomføre veiledningssamtaler individuelt og i grupper

• kan observere veiledningssituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemeldinger

• kan kritisk reflektere over egen rolle og egne reaksjoner i veiledning av enkeltpersoner og i grupper

• kan anvende et bredt spekter av veiledningsmodeller, metoder gjennom studentaktive læringsformer

Generell kompetanse:

Studenten...

• kan reflektere over veileders verdier, makt og ansvar i veiledning

• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledning og kritisk vurdere valg av handling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FHS8201 Veiledningspedagogikk med fokus på individ og gruppenivå.

Undervisnings- og læringsformer

Det blir brukt varierte undervisnings- og læringsformer med en kombinasjon av

forelesninger og gruppediskusjoner. Studenten blir utfordret til å bruke egne erfaringer og kunnskap inn i studiet gjennom ferdighetstrening, observasjon, tilbakemeldinger og refleksjon.

Emnet stiller krav om høg egenaktivitet og arbeid i grupper mellom samlingsdagene.

Normal arbeidsinnsats for hele emnet er samlet tilsvarende 135 timer.

Emnet er digitalt.

HVL nytter læringsplattformen Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Obligatorisk deltaking på samlingsdagene

2. Deltaking i kollokviegrupper

3. Gjennomføre og dokumentere en gruppeveiledning

Vurderingsform

Oppgave

Skriftlig hjemmeoppgave med omfang max 1500 ord.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått bearbeides oppgaven til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler